Poziv za 7. sjednicu općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA    VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                    OPĆINA VRBANJA                  OPĆINSKO  VIJEĆE   KLASA:  024-02/22-01/317   URBROJ: 2196-31-01-1-22-1   Vrbanja, 23.…

Više