¨Općinsko vijeće Općine Vrbanja broji 13 vijećnika:

 

NOVI SAZIV 2021. GODINA

ZLATKO BALTA dipl.ing.šum.
  HDZ
KRUNOSLAV PAVLEK bacc.ing.agr.
  HDZ
DEJAN ORŠOLIĆ
  HDZ
IVO LUKIĆ
  HDZ
ORLEAN BRČIĆ
  HDZ
ADELA VUKOJA mag.ing.agr.
  HDZ
GRACIJELA STIBA mag.prim.educ.
  DHSS
TOMISLAV FRIC
  DHSS
MILUŠKA BESEK dipl.ing.ratarstva   DHSS
GORAN DUCIĆ dipl.ing.agr.
  LISTA GRUPE BIRAČA
MARKO HRANČO
  LISTA GRUPE BIRAČA
TOMISLAV LANDEKIĆ
DOMOVINSKI POKRET
IVAN PAVIĆ
  HKS

¸

1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 05.06.2017. god.

Zapisnik sa sjednice

2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 06.07.2017. god.

POZIV

1. Odluka o imenovanju Komisije za statut i poslovnik

2. Odluka o imenovanju Komisije za proračun i financije

3. Odluke o imenovanju potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa

4. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Vrbanja,

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine,

6. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i oglasa za prijem u radni odnos,

8. Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja,

9. Odluka o produženju vodovodne mreže – vodoopskrba naselja Vrbanja ulica B. Radić

11. Ostalo.

3. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.08.2017. god.

POZIV

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2017. godini,

2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –

prosinac 2017. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja

Općine Vrbanja,

3. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja općine Vrbanja u dječjem vrtiću,

4. Odluka II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu,

5. Odluka o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Vrbanja,

6. Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za drugi dio 2017. godinu,

7. Odluka o kupnji dijela nekretnine u k.o. Soljani,

8. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2017. godinu,

9. Odluka o osnivanju ustanove Razvojna agencija Vrbanja,

11. Ostalo (obilježavanje dana Općine Vrbanja).

4. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja  13.11.2017. god.

1. Usvajanje zapisnika sa treće sjednice općinskog vijeća,

2. Razmatranje zahtjeva “STRUNJE-TRADE” d.o.o. za promjenu cijena usluge skupljanja i

odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Vrbanja,

3. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja,

4. Davanje suglasnosti na Statut Razvojne agencije Vrbanja,

5. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave,

6. Suglasnost za provedbu projekta – izrada projektne dokumentacije za obnovu i sanaciju

crkve Pohođenja Blažene Djevice  Marije u Soljanima,

7. Rasprava o zaključku Općinskog vijeća donesenom 11.07.2016. godine o namjeni malog igrališta u centru naselja Vrbanja,

8. Rješavanje zamolbi, ostalo.

5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 13.12.2017. god.

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje zahtjeva “STRUNJE-TRADE” d.o.o. za promjenu cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Vrbanja,

3. Rad Razvojne agencije Vrbanja,

4. III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu,

5. Donošenje odluke o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola,

troškova smještaja u učeničkim domovima za drugo polugodište šk.god. 2017./2018., o

nastavku stipendiranja studenata u 2018. godini,  sufinanciranju vrtića, glazbene škole i asistenta

u nastavi,

6.  Proračun Općine Vrbanja za 2018. godinu,

7. odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu,

8.  Odluka o projekciji Proračuna za 2019-2020. godinu

9. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2018. god.,

10. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2018. god.,

11. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2018. godinu,

12. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2018. godinu,

13. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2018. godinu,

14. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2018. godinu,

15. Davanje Suglasnosti za legalizaciju pomoćnih zgrada djelomično izgrađenih na k.č.br. 580/1 k.o.

Vrbanja (J. Kozarca 138. Vrbanja),

16. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2017. god.,

17. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite,

18. Ostalo.

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.01. 2018. god.

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja,

3. Odluka o suosnivanju trgovačkog društva AGRO-KLASTER d.o.o.,

4. odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja

s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama,

5.  Odluka o sporazumnom raskidu trenutno važećeg ugovora, te sklapanje novog

ugovora za obavljanje usluge hvatanje pasa bez nadzora na javnim površinama i postupanje sa

istim sukladno Zakonu o zaštiti životinja s veterinarskom ambulantom “TIP-TIP” Vinkovci

6b. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbanja

6a. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbanja,

7. Odlukao kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz

Proračuna Općine Vrbanja,

8. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja.

9. Ostalo

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 27.03.2018. godine

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,

2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine,

3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu,

4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2017. godinu,

5. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2017. godinu,

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2017. godinu,

7. Izvješće o radu za 2017. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne

djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na

području Općine Vrbanja,

8. Razmatranje prijedloga cjenika za odvoz komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o.,

9. Donošenje odluke o početku naplate godišnje grobne naknade i Odluke o imenovanju Uprave

groblja.

10. Donošenje odluke o osnivanju vijeća za prevenciju Općine Vrbanja,

11. Ostalo.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 14.05.2018.

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
  1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje 2018. – 2024. godine (Plan je moguće pregledati na službenoj web stranici Općine Vrbanja, objavljeno 03.05.2018. godine),
  1. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,
  1. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu,
  1. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
  1. Razmatranje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za promjenu cijena usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o.
 1. Ostalo. Odluka o izgradnji spomen obilježja poginulim i nestalim Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 07.06.2018.

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja,

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vl. RH za Općinu Vrbanja,

Popis katastarskih čestica

3. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na rok do dvije godine s dosadašnjim korisnicima kojima ugovori istječu u 2018. godini i koji su u mirnom posjedu istog.

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.08.2018.

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vrbanja za 2017. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga,
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrbanja u projekt – izgradnja magistralnog cjevovoda,
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, vjerske ustanove-dogradnja nadstrešnice uz postojeću kapelu i izgradnja prometno-manipulativnih površina i parkirališta”,
 6. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –prosinac 2018. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja,
 7. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2018. godini,
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Vrbanja,
 9. Donošenje odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zaštiti  izvorišta “Sojara” Vrbanja,
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 11. Razmatranje zamolbe Dječjeg vrtića PETAR PAN, Drenovci za osnivanjem dječjeg vrtića u Vrbanji,
 12. Donošenje Zaključka o suglasnosti za legalizaciju,
 13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt -opremanje javne zelene površine u Vrbanji (LAG)
 14. Rješavanje zamolbi (oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa),
 15. Ostalo (Program obilježavanja Dana Općine Vrbanja).

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 06.11.2018.

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2018. godinu,
 5. Davanje Suglasnosti za legalizaciju zgrada u vlasništvu Općine Vrbanja,
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti za zahvat izgradnje dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije – cjelina jug, vodoopskrbni cjevovod dionice 7: Soljani – Strošinci,
 7. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima,
 8. Razmatranje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za promjenu cijena usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o.,
 9. Razmatranje prijedloga odluke o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, prvog cijepljenja, te kastracije/sterilizacije pasa na području Općine Vrbanja,
 10. Rješavanje zamolbi (oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa, te zamolba za financiranje tečaja –“Pčelari Cvelferije”),
 11. Ostalo.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 12.12.2018.

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje zahtjeva “STRUNJE-TRADE” d.o.o. za promjenu cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Vrbanja,
 3. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi,
 4. Donošenje odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
 5. Donošenje odluke o suglasnosti za legalizaciju nezakonito izgrađenog objekta na k.č.br. 2724 u k.o. Soljani,
 6. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2019. godinu
 8. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2020-2021. godinu
 9. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2019. god.,
 10. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2019. god.,
 11. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 13. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2019. godinu,
 14. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu,
 15. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu,
 16. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
 17. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 18. Donošenje odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vrbanja,
 19. Prijedlozi za imenovanje mrtvozornika
 20. Ostalo (Zamolbe)

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.01.2019.

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje odluke o komunalnom doprinosu,
 3. Donošenje odluke o mjerama poticaja kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja,
 4. Imenovanje povjerenstva za dodjelu poticaja kupovine prve nekretnine (5 članova),
 5. Donošenje odluke o potpisu Ugovora o suradnji Općine Vrbanja i Lokalne agencije za razvoj “Vjeverica” d.o.o.,
 6. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2018. god.,
 7. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite,
 8. Donošenje odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vrbanja,
 9. Donošenje odluke o drugim izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, te donošenje odluke o povećanju neto plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja 3%,
 10. Donošenje odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu,
 11. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima,
 12. Donošenje odluke o II izmjenama odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 13. Ostalo.

14. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja 28.03.2019.

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2018. godine,
 3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2018. godinu,

 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2018. godinu,

 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2018. godinu,
 4. Izvješće o radu za 2018. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
 5. Donošenje Odluke o poništenju prvog Programa, te Odluke o usvajanju novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja,
 6. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti za zahvat izgradnje dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije – cjelina jug, temeljni transportni cjevovod dionice 3: Drenovci – Soljani,
 9. Donošenje odluke o imenovanju sudaca porotnika Županjskog suda u Vukovaru,
 10. Ostalo

15. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja 27.06.2019.

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje dopisa Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije – imenovanje sudaca porotnika,
 3. Razmatranje prijedloga Programa izgradnje poduzetničke zone Vrbanja II, te donošenje odluke o izgradnji poduzetničke zone Vrbanja II.
 4. Razmatranje prijedloga Programa potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine Vrbanja,
 6. Ostalo

16. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja 03.09.2019.

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –

prosinac 2019. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja.

 1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6

mjeseci u 2019. godini,

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom redu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrbanja,
 4. Donošenje odluke o sufinanciranje izgradnje autobusnih stajališta,
 5. Ostalo (Program obilježavanja Dana Općine Vrbanja).

17. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja 21.11.2019.

  Poziv

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje izmjene i dopune Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2019. godini prema uputi Ureda državne uprave u VSŽ,
 3. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2020. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2020. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2021-2022. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2020. god.,
 7. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2020. god.,
 8. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2020. godinu,

 1. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za
 2. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2020. godinu,
 4. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu,
 5. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 6. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
 7. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2020. godinu,

 1. Razmatranje prijedloga Programa potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja,
 2. Donošenje odluke o prestanku rada ustanove – Razvojna Agencija Vrbanja,
 3. Ostalo.

18. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja 17.12.2019.

POZIV

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2019. god,
 3. Razmatranje prijedloga II. izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 4. Donošenje odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima,
 5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
 6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrbanja,
 7. Donošenje Odluke o kupnji dijela nekretnine u k.o. Vrbanja,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Vrbanja na privremeno korištenje udrugama,
 9. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2019. god.,
 10. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020.god.,
 11. Donošeje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja za razdoblje 2020.-2023.god.,
 12. Stavljanje van snage Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća,
 13. Razmatranje zamolbi i ostalo.

19. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja 16.03.2020.

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2019. godine,
 3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture OpćineVrbanja za 2019. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu,
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2019. godinu,
 4. Izvješće o radu za 2019. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
 5. Donošenje Odluke o promjeni naziva ulice u Strošincima, te imenovanju Trga hrvatskih branitelja u Soljanima,
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Vrbanja za razdoblje 2019.-2025. god.,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2020. god.,
 8. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vl. RH za k.č.br. 3349 i 3347/1 o. Vrbanja
 10. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje javne zelene površine u Vrbanji“
 11. Donošenje “novog” Programa potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja za 2020. godinu usklađenog s Uredbama Komisije (EU),    PROGRAM POTPORE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE OPĆINE VRBANJA ZA 2020. GODINU
 12. Razmatranje zamolbi i ostalo

20. sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja 15.04.2020.

 1. Pisano Izvješće načelnika stožera civilne zaštite i načelnika Općine Vrbanja o poduzetim aktivnostima vezano za koronavirus,
 2. Razmatranje prijedloga odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javne površine poslovnih subjekata koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada Odlukom stožera CZ RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja od 19.03.2020. godine,
 3. Donošenje odluke o isplati novčane pomoći namijenjene za sanaciju posljedica potresa u Gradu Zagrebu,
 4. Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja usluge Pomoć u kući koju pruža posebna organizacijska jedinica Općine Vrbanja, svih korisnika starije životne dobi za usluge dostave lijekova i osnovnih potrepština iz trgovine dok traju protuepidemijske mjere počevši od mjeseca ožujak 2020.god.,
 5. Donošenje odluke o nabavi pamučnih perivih maski za višekratnu upotrebu i podjelu istih mještanima Općine Vrbanja.

21. SJEDNICA općinskog vijeća Općine Vrbanja 01.06.2020. god.

        Poziv za 21. sjednicu općinskog vijeća 01.06.2020.

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
 3. Odluka o usvajanju razvojne strategije Općine Vrbanja 2017.-2023.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izgradnji spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rataOdluka vijeća o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata Općine Vrbanja 2020 god Soljani
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 151 i 152 k.o. Strošinci, temeljem zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strošinci,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom “Orlovnjak”Odluka o prihvaćanju Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada-Orlovnjak
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Vrbanja, Odluka-o-agrotehničkim-mjerama 2020. godina              
 9. Razmatranje prijedloga za otkup kućne biblioteke od Ivana Ćosića iz Vrbanje,
 10. Razmatranje zamolbi i ostalo.

 

22. SJEDNICA općinskog vijeća Općine Vrbanja 31.08.2020. god.

Poziv za 22. sjednicu općinskog vijeća 31.08.2020.

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –prosinac 2020. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja.
 1. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći u iznosu 500,00 kn, učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika, te ostalih radnih materijala potrebnih za nastavu,
 2. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Vrbanja 2020. god
 3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o III Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja,
 5. Donošenje Odluke o izradi Programa zaštite divljači na području Općine Vrbanja sukladno Zakonu o lovstvu (NN br. 99/18, 32/19, 32/20),
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima (povećanje iznosa sufinanciranja),
 7. Odluka o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja_Općina Vrbanja 2020
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 257 i 256/2 k.o. Vrbanja,
 9. Razmatranje zamolbi i ostalo (Izvješće Stožera CZ)

 

23. SJEDNICA općinskog vijeća Općine Vrbanja 16.10.2020. god.

Poziv za 23. sjednicu općinskog vijeća 16.10.2020.

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
 2.  II izmjene i dopune PPUO Vrbanja – Odluka o donošenju – ZA OBJAVU
 3. Odluka o prodaji nekretnine u vl. općine Vrbanja – 2020. god.
 4.  Izvješće o provedbi Javnog poziva po Programu potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja za 2020. godinu prije donošenja Odluke o dodjeli potpora,
 5. Razmatranje zamolbi i ostalo (Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom)

 

24. SJEDNICA općinskog vijeća Općine Vrbanja 27.11.2020. god.

Poziv za sjednicu vijeća 27.11.2020.

 1. Donošenje odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 256/1 u k.o. Vrbanja.

 

25. SJEDNICA općinskog vijeća Općine Vrbanja 16.12.2020. god.

Poziv za 25. sjednicu općinskog vijeća prosinac 2020.

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća,
 2. II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRBANJA ZA 2020. GOD.
 3. Izmjene i dopune programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2020. godinu,
 4. Odluka – Proračun za 2021. godinu
 5. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrbanja za 2021 godinu
 6. Odluka – PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE VRBANJA ZA 2022. i 2023. GODINU
 7. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA PO PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021 GOD
 8. ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA PO PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021 GOD.
 9. Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

  Vrbanja za 2021. godinu,

 10. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2021. godinu

 11. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2021. godinu,
 12. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu,
 13. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 14. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
 15. Odluka o usvajanju izvješća o stanju u prostoru Općine Vrbanja 2016 -2019
 16. PPUO Vrbanja – pročišćeni tekst odredbi za provedbu
 17. Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama 2021
 18. Donošenje Odluke o povećanje plaće službenicima i namještenicima jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja
 19.  Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na rok do dvije godine s dosadašnjim korisnicima kojima ugovori istječu u 2020. godini i početkom 2021. godine, a koji su u mirnom posjedu istog i nemaju duga,
 20. ODLUKA VIJEĆA o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju nekretnine u vl Općine Vrbanja – 2020
 21. Zakljucak O USVAJANJU Analize stanja sustava civilne zaštite za 2020 i Godišnjeg plana za 2021
 22. OSTALO (Odluka o transferu financijskih sredstava Župi Preslavnog imena Marijina u iznosu 31.875,00 kn)

 

26. SJEDNICA općinskog vijeća Općine Vrbanja 31.12.2020. god.

Poziv za 26. sjednicu vijeća 31.12.2020.

 1. Odluka vijeća – isplata pomoći za sanaciju štete od potresa.

 

27. SJEDNICA općinskog vijeća Općine Vrbanja 23.02.2021. god.

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. i 26. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2020. godine,
 3. Odluka vijeća o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu
 4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2020. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2020. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 3. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
 4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta OV
 5. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom 2020 god – Načelnik 2021
 6. Izvješće o radu za 2020. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
 7. PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA_Općina-Vrbanja 2021 ZA OBJAVU
 8. Razmatranje zamolbi i ostalo
  Izmjena i dopuna Odluke o mjerama poticanja kupovine nekretnine Općina Vrbanja 2021.

NOVI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA 2021. GODINE

1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 07.06.2021. god.

 Zapisnik sa sjednice zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Vrbanja

2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 15.06.2021. god.

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice općinskog vijeća,  
 2. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za statut i poslovnik (predsjednik i četiri člana), Odluka o izboru komisije za Statut i Poslovnik
 3. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za proračun i financije (predsjednik i dva člana), Odluka o izboru komisije za proračun i financije
 4. Donošenje odluke o imenovanju potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa Općine Vrbanja,
 1. Donošenje odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Vrbanja,ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SOCIJALNOG VIJEĆA 2021
 2. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja,Odluka Općinskog vijeća o imenovanju povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vl. Općine Vrbanja 2021.
 1. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elem. nepogoda
 2. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja,
 1. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje

      javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Vrbanja,Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva za fin. javnih potreba -udruge 2021

 1. Donošenje odluke o VI izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja, VI IZMJENA I DOPUNA Odluke VIJEĆA o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja 2021. god.
 1. Donošenje odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticanja stambenog

      zbrinjavanja na području Općine Vrbanja, II. Izmjena i dopuna Odluke o mjerama stambenog zbrinjavanja na području Općine Vrbanja 2021.

 1. Donošenje odluke o sklapanju dodatka Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne

      djelatnosti održavanja javnih površina na području Općine Vrbanja,    

 1. Donošenje nove odluke o osnivanju Poduzetničke zone Vrbanja II.,
 2. Donošenje odluke o izgradnji spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz

      Domovinskog rata u Strošincima,

 1. Donošenje odluke o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika Općine Vrbanja, Odluka o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika
 2. Donošenje odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i

      djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela, NOVA ODLUKA O naknadama vijećnicima za prisustvovanje sjednicama vijeća 2021.

 1. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi

      izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za drugi dio 2021. godine, Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama 2021. drugi dio

 1. Izvješće o provedbi Javnog poziva za potpore razvoja poduzetništva na području Općine

      Vrbanja za 2021. godinu,

 1. Ostalo.

3. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 20.07.2021.

 1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice općinskog vijeća,
 2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekte:

      – Izgradnja zgrade za društvenu djelatnost – Predškolska ustanova sa pratećim sadržajem i

        uređenjem okoliša, izgradnja kolnog prilaza i parkirališta

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt – izgradnja vrtića 7.4.1.

      Rekonstrukcija postojeće i izgradnja novih građevina javne i društvene namjene –

       Športsko rekreacijski centar nogometnog kluba „Slavonija“ Soljani,

 1. Donošenje odluke o sufinanciranju uređenja grobnog mjesta sukladno Zakonu o hrvatskim 

      braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

 1. Ostalo.

4. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 06.09.2021.

 1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –

prosinac 2021. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja.

 1. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći u iznosu 500,00 kn, učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika, te ostalih radnih materijala potrebnih za nastavu, te odluke o sufinanciranju radnih materijala učenicima osnovnih škola,
 2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja načelnika općine o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2021. godini, Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Vrbanja 2021. god
 3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2021. godinu, Odluka o dodjeli javnih priznanja 2021
 4. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja kupovine prve nekretnine na području Općine Vrbanja,
 5. Razmatranje izmjene Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Vrbanja, Odluka o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja_Općina Vrbanja 2021 NOVA
 6. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt:

      Rekonstrukcija postojeće i izgradnja novih građevina javne i društvene namjene –

Športsko rekreacijski centar nogometnog kluba „Slavonija“ Soljani, Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt NK Soljani

 1. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu/suvlasništvu Općine Vrbanja k.č.br. 1931 i k.č.br. 2084/7 k.o. Vrbanja, Odluka o prodaji nekretnine u vl. Općine Vrbanja – 2021. god.
 2. Razmatranje zamolbi i ostalo

5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 02.12.2021.

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati božićnice umirovljenicima, Odluka o isplati božićnice umirovljenicima 2021.
 3. Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava, dionca Soljani-Vrbanja,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2021. god, IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
 5. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2021. godinu,izmjene programa gradnje 2021
 6. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2022. godinu, Odluka – Proračun za 2022. godinu
 7. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2022. godinu,Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrbanja za 2022 godinu
 8. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2023-2024. godinu, PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022-2023-2024
 9. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2022. god., ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA PO PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022 GOD
 10. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2022. god.,ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA PO PROGRAMU JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2022 GOD
 11. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture OpćineVrbanja za 2022. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za
 2. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2022. godinu,
 4. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu,
 5. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu,
 6. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
 7. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ceizabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2022. godinu,Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama 2022
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 1_Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske2_Odluka o raspisivanju natječaja za zakup – neizgrađeno RH
 2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu/suvlasništvu Općine Vrbanja k.č.br. 1931 i k.č.br. 2084/7 k.o. Vrbanja,ODLUKA VIJEĆA o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju nekretnine u vl Općine Vrbanja – 2021
 3. Razmatranje zahtjeva za legalizaciju k.č.br. 313 i 314 k.o. Strošinci,
 4. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2021. god.,
 5. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022.god., Zakljucak O USVAJANJU Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021 i Godišnjeg plana za 2022
 6. Razmatranje zamolbi i (Zamolba PO Zlatko Spajić – samoposlužna autopraonica i ostalo),

 

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 28.01.2022.

 1. Usvajanje zapisnika
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,NOVA-ODLUKA-O-NAČINU-PRUŽANJA-JAVNE-USLUGE-SAKUPLJANJA-KOMUNALNOG-OTPADA-NA-PODRUČJU-OPĆINE-VRBANJA
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Odluke-o-dodjeli-koncesije-za-javne-usluge-prikupljanja-odvoza-i-odlaganja-kom.-otpada-na-podrucju Općine Vrbanja 2022.
 4. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje ODLUKA-O-DAVANJU-RECIKLAZNOG-DVORISTA-NA-UPRAVLJANJE 2022
 5. Odluka  o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Općine Vrbanja,Odluka Općinskog vijeća o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača 2022. godina
 6. Odluka o koeficijentima za obračun plaće namještenika posebne organizacijske jedinice za pružanje usluga pomoći u kući, te za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja,
 7. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vrbanja,
 8. Odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja Općine Vrbanja, Odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja 2022
 9. Ostalo

7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 28.03.2022.

 1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata Željka Petrovića (DHSS) na vijećničku dužnost i verifikaciji mandata nove vijećnice, ZAKLJUČAK -mirovanje mandata vijećnika Željko Petrović 2022
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Izmjena odluke o imenovanju Mandatne komisije, (zamjena Ž. Petrović) Odluka o izboru Mandatne komisije -nova
 4. Izmjena odluke o imenovanju komisije za proračun i financije (zamjena Ž. Petrović) Odluka o izboru komisije za proračun i financije 2022 novaa
 5. Izmjena odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Vrbanja (zamjena Ž. Petrović)
 6. Izmjena Odluke o izboru prvog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Vrbanja, Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća- nova
 7. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine,
 8. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2021. godinu, Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna OV za 2021. godinu
 9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2021. godinu, Odluka vijeća o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2021 god

 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2021. godinu, Odluka vijeća o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2021 god

 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu, Odluka vijeća o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od zakupa i prodajepoljoprivrednog zemljišta 2021 god (2)
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu, Odluka vijeća o usvajanju izvješća o utrošku sredstava od šumskog doprinosa 2021 god
 3. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, ODLUKA
 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2021. godinu, Odluka vijeća o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2021 god
 5. Izvješće o radu za 2021. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja, Zaključak – izvješće o radu STRUNJE TRADE za 2021 god
 6. Izmjena odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima, Odluka vijeća – sufinanciranje vrtića 2022
 7. Donošenje Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2022. godinu, PROGRAM-POTICANJA-PODUZETNIŠTVA_Općina-Vrbanja-2022-
 8. Razmatranje zahtjeva za legalizaciju Frano Pačar, Vrbanja,
 9. Davanje suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, Odluka vijeća o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge dimnjačarskih poslova 2022
 10. Razmatranje zamolbi i ostalo

8. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 11.5.2022.

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Sporazuma o zajedničkoj suradnji u organizaciji predškolske djelatnosti (Grad Otok, Dječji vrtić “Pupoljak” i Općina Vrbanja) Odluka vijeća o prihvaćanju sporazuma o zajedničkoj suradnji – područni vrtić Otok 2022. god
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja 2022 nova
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine (k.č.br. 2084/3, 2084/4 i 2084/5) Odluka o prodaji nekretnine u vl. Općine Vrbanja – 2022. godine- 3 čestice
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Vrbanja Odluka vijeća o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 2022. god
 6. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 1238/2 k.o. Vrbanja
 7. Razmatranje prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Vrbanja Etički-kodeks općina Vrbanja
 8. Razmatranje zamolbi i ostalo

9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 4.7.2022.

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrbanja
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kom redu 2022.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbanja, ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju kom djelatnosti na području OV
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom doprinosu 2022
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja (k.č.br. 2084/3, 2084/4 i 2084/5). Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vl.općine- 2022.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Vrbanja, Odluka vijeća o prihvaćanju Plana zaštite od požara 2022. god
 8. Izvješće o provedbi Javnog poziva za potpore razvoja poduzetništva na području Općine

      Vrbanja za 2022. godinu, Odluka o dodjeli financijskih potpora poduzetnicima u 2022. godini.

 1. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Vrbanja do privođenja namjeni sukladno prostorno planskoj dokumentaciji. Donošenje odluke o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture i uređenje Poduzetničke zone Vrbanja 1., Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vl. općine
 2. Donošenje odluke o privremenom korištenju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Vrbanja, Odluka vijeća o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta 2022. god
 3. Razmatranje zamolbi i ostalo

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 5.9.2022.

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –prosinac 2022. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja. Odluka – troškovi prijevoza učenika  Odluka – troškovi smještaja u učeničkim domovima   Odluka Vijeca o stipendiranju studenata_2022
 1. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći u iznosu 500,00 kn, učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika, te ostalih radnih materijala potrebnih za nastavu, te odluke o sufinanciranju radnih materijala učenicima osnovnih škola, Odluka – udžbenici za srednju školu    Odluka Vijeca o sufinanciranju radnih materijala u OS_2022
 2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja načelnika općine o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2022. godini, Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Vrbanja 2022. god
 3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2022. godinu,ODLUKA o dodjeli javnih priznanja
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada,Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada 2022
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o sklapanju povelje prijateljstva Općine Vrbanja i Grada Trilja,Odluka Vijeca o sklapanju povelje prijateljstva_2022
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade i načinu korištenja društvenih domova i ostalih prostora kojima upravlja Općina Vrbanja,Odluka o visini naknade – društveni domovi
 7. Razmatranje očitovanja Ministarstva poljoprivrede na Odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, 3_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zemljista   12_Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup državnog zemljista-2022.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed,ODLUKA o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed
 9. Razmatranje zamolbi i ostalo

11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 15.11.2022.

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati božićnice umirovljenicima,2. Odluka o isplati božićnice za umirovljenike 2022.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Vrbanja, 3. Odluka o Općinskim porezima Općine Vrbanja – 2022
 4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (za katastarske čestice koje nisu obuhvaćene ugovorom, obuhvaćene su ugovorom o privremenom korištenju ili izvansudskom nagodbom)
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,5. Odluka vijeća o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za zakup polj zemljišta 2022
 6. Razmatranje prijedloga Plana djelovanja Općine Vrbanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, 6. Plan-djelovanja-Općine Vrbanja-u-području-prirodnih-nepogoda-za-2023.-godinu
 7. Razmatranje zahtjeva za legalizaciju k.č.br. 589 k.o. Vrbanja,OPĆINSKO VIJEĆE – zaključak o suglasnosti zalegalizaciju 
 8. Razmatranje prijedloga Plana davanja koncesija (godišnji i srednjoročni), 8.1. Plan davanja koncesija godišnji 2023.8.2. Plan davanja koncesija srednjoročni 2023.-2025.
 9. Razmatranje pravnog mišljenja o povjeravanju usluge ukopa pokojnika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te inicijative za zajedničku suradnju u obavljanju komunalnih djelatnosti –ukop pokojnika s komunalnim društvom “Vranjevo” d.o.o. Otok,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja,Odluka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja 2022 studeni
 11. Razmatranje zamolbi i ostalo

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 19.12.2022.

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2022. god,IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
 3. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2022. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2023. godinu, Odluka – Proračun za 2023. godinu
 5. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2023. godinu,Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
 6. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2024-2025. godinu, PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023-2024-2025
 7. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2023. god.,
 8. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2023. god.,
 9. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023.godinu,
 2. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2023. godinu,
 3. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu,
 4. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu,
 5. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
 6. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2023. godinu,Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama 2023
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja,Odluka o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja_2022
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu,
 3. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2022. god.,ANALIZA CZ 2022 docx – novo
 4. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023.god.PLAN RAZVOJA CZ 2023-2025
 5. Razmatranje zamolbi i ostalo

13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 23.1.2023.

 1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata općinskog vijećnka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog vijećnika, IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE -mirovanje mandata vijećnika Adela Vukoja, Soljani ZAKLJUČAK -prestanak mirovanja mandata Adela Vukoja
 2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Izmjena odluke o imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik, Odluka o izboru komisije za Statut i Poslovnik 2023.
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl RH 2023
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Turističke zajednice područja Općine Vrbanja, Općine Bošnjaci i Grada Otoka “Spačvanska šuma”, Odluka TZ
 6. Izmjene odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
 7. Razmatranje zamolbi i ostalo

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 28.3.2023.

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2022. godine,
 3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2022. god,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture OpćineVrbanja za 2022. god,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022.g.,
 3. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2022. godinu,Izviješće o gospodarenju otpadom Općine Vrbanja za 2022 g
 5. Izvješće za 2022. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja, te za mobilno reciklažno dvorište Nevkoš d.o.o.,
 6. Donošenje Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2023. god.,PROGRAM-POTICANJA-PODUZETNIŠTVA_Općina-Vrbanja-2023
 7. Razmatranje konačnog izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS,
 8. Razmatranje prijedloga odluke o ukidanju statusa Općeg dobra za k.č.br.1235 k.o. Vrbanja,Odluka Vijeća o ukidanju statusa općeg dobra 2023
 9. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu RH koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište,ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VL. RH 2023
 10. Odluka o davanju koncesije – obavljanje dimnjačarskih poslova,Odluka o davanju koncesije – dimnjačar 2023
 11. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune odluke o grobljima,Izmjena i dopuna Odluke o grobljima 2023
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Vrbanja,Odluka o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja_Općina Vrbanja 2023.
 13. Razmatranje Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Vrbanja,
 14. Razmatranje zamolbi i ostalo

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 15.5.2023.

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2023. god,IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
 3. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 4. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti – Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
 5. Razmatranje prijedloga koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za povećanje cjena pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
 6. Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,III. IZMJENA Odluke vijeća o obavljanju dimnjačarskih poslova 2023. god.
 7. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama,II izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama 2023
 8. Razmatranje zamolbi i ostalo

16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 17.7.2023.

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Davanje suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine (k.č.br. 105, 1620/1 i 1620/2 k.o. Soljani),3. Odluka o prodaji nekretnina u vl. Općine Vrbanja 2023.
 4. Izvješće o provedbi Javnog poziva za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika, te ostalih radnih materijala potrebnih za nastavu i odluke o sufinanciranju radnih materijala učenicima osnovnih škola,
 2. Razmatranje prijedloga Izmjene Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela,6. Odluka o naknadama za rad vijećnicima i članovima radnih tijela OV 2023.
 1. Donošenje Odluke o isplati naknade Povjerenstvu za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrbanja,
 2. Razmatranje prijedloga novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave,Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave 2023.
 3. Razmatranje zamolbi i ostalo

17. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 29.8.2023.

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –prosinac 2023. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja,
 1. Problematika prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, te razmatranje Odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog I miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja s tvrtkom Strunje- trade d.o.o.
 2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja načelnika općine o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2023. godini,Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Vrbanja 2023. god
 3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 4. Razmatranje zamolbi i ostalo

18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 21.11.2023.

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,Odluka o plaćanju zakupnine poljoprivredno zemljište u vl RH
 3. Donošenje Odluke o financiranju produženje vodovodne mreže radi priključenja novih korisnika na javnu vodovodnu mrežu (Paštanska ulica u Strošincima i ulica Josipa Kozarca u Vrbanji),
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,
 6. Razmatranje prijedloga Izmjene Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima,Odluka sufinanciranju boravka djece u vrtićima
 7. Donošenje nove Odluke o kupnji poslovnog udjela temeljnog kapitala društva “Vranjevo” d.o.o. Otok,
 8. Razmatranje zamolbi i ostalo

19. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 1.12.2023.

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja (materijal je već ranije dostavljen uz poziv za 18. sjednicu općinskog vijeća),
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja (materijal je već ranije dostavljen uz poziv za 18. sjednicu općinskog vijeća).

20. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 19.12.2023.

 1. Usvajanje zapisnika sa 18 i 19. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2023. god,DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
 3. Razmatranje prijedloga II. izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2024. godinu,Odluka – Proračun za 2024. godinu
 5. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2024. godinu,Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu
 6. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2025-2026. godinu,PROJEKCIJA PRORAČUNA 2024-2025-2026
 7. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2024. god.,
 8. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2024. god.,
 9. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2024. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za
 2. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2024. godinu,
 4. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu,
 5. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2024. godinu,
 6. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu,
 7. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2024. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o porezima Općine Vrbanja,Nova Odluka o porezima Općine Vrbanja – 2023
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja,Nova Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja – 2023
 3. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2023. god.,
 4. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2024.god.
 5. Usvajanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od -2027,
 6. Usvajanje Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP,
 7. Razmatranje zamolbi i ostalo

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 9.1.2024.

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,odluka-o-dodjeli-obavljanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-VRANJEVO-OTOK-2023
 3. Razmatranje prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja sa cjenikom,Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-Vrbanja-2024-nova 9012024
 4. Razmatranje prijedloga odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje,odluka-o-davanju-reciklaznog-dvorista-na-upravljanje-VRANJEVO-OTOK-2023
 5. Razmatranje prijedloga nove odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbanja,ODLUKA-o-komunalnim-djelatnostima-OV-2023
 6. Razmatranje prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane,
 7. Razmatranje izmjene odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja,
 8. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune odluke o plaći i naknadi za rad općinskog načelnika Općine Vrbanja,
 9. Ostalo

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja   25.3.2024.

 1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata općinskog vijećnika Dejana Oršolića i određivanje njegove zamjene, IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE -prestanak mandata Dejan Oršolić
 2. Izmjena odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Vrbanja,
 3. Izmjena odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje javnih potreba sredstvima iz proračuna općine Vrbanja,
 4. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 5. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2023. godinu (Izvješće općinskog načelnika) Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna OV za 2023. godinu
 6. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023.g.,
 3. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2023. godinu, Odluka vijeća o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2023 god
 5. Izvješće za 2023. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja, te tvrtke Vranjevo d.o.o.,
 6. Donošenje Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2024. god.,PROGRAM-POTICANJA-PODUZETNIŠTVA_Općina-Vrbanja-2024
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu općine (k.č.br. 105, 1620/1 i 1620/2 k.o. Soljani),Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine u vl.općine- 2024.
 8. Razmatranje prijedloga odluke o ukidanju statusa Općeg dobra za k.č.br. 2849, 2851, 2853 I 3007 k.o. Vrbanja I upisa prava vlasništva Općine Vrbanja,
 9. Usvajanje Provedbenog programa Općine Vrbanja,
 10. Odluka o suglasnosti za provedbu projekta – “Izgradnja nerazvrstane ceste od županijske ceste 4299 do lovačke kuće u Vrbanji” Intervencija 73.13.,Odluka o suglasnosti za ulaganje u projekt 73.13 Nerazvrstana cesta do Lovačke (1)
 11. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,21_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup drzˇavnog zemljista_izmjena i dopuna 2024
 12. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja,16_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup drzˇavnog zemljista_izmjena i dopuna
 13. Zamolbe i ostalo

23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja      6.2024.

 

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (6. lipnja 2008. godine)

Odluka o osnivanju LAG-a “Šumanovci” (14. prosinca 2010.)

Odluka o subvencioniranju smještaja učenika u srednjoškolskim đačkim domovima (05. rujna 2011.)

Odluka o subvencioniranju prijevoznih karata za srednjoškolce (05. rujna 2011.)

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone – bespravna gradnja (14. listopada 2011.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (14. listopada 2011.)

Proračun za 2012. godinu (27. prosinca 2011. godine)

Socijalni program Općine Vrbanja za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Program gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u kulturi za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Odluka o rasporedu sredstava po programu javnih potreba u športu za 2012. godinu (27. prosinca 2011.)

Odluka o imenovanju povjerenstva za popis kapitalne imovine (27. prosinca 2011.)

Plan javne nabave u 2012. godini (27. prosinca 2011.)

Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Općine Vrbanja (27. ožujka 2012.)

Izmjena odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (21.svibnja 2012.)

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom (31. svibnja 2012.)

Odluka vijeća o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom (31. svibnja 2012.)

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu (31. svibnja 2012.)

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 011. godinu (31. svibnja 2012.)

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za kupoprodaju nekretnina na području općine Vrbanja (14. rujna 2012.godine)

Proračun za 2013. godinu (siječanj 2013.)

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini (18. ožujka 2013. godine)

Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini (18. ožujka 2013. godine)

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbanja (18. ožujka 2013. godine)

Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (27. lipnja 2013. godine)

Odluka o izboru povjerenstva za natječaje za prijem u radni odnos (27. lipnja 2013.)

Odluka o imenovanju članova socijalnog vijeća (27. lipnja 2013.)

Odluka o imenovanju članova kulturnog vijeća (27. lipnja 2013.)

Izmjena i dopuna odluke o pravima iz socijalne skrbi (27. lipnja 2013.)

Odluka o grobljima (30. srpnja 2013.)

4.  Sjednica općinskog vijeća Općine Vrbanja

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvršenja Proračuna (13. rujna 2013.)

2. rebalans Proračuna za 2013. godinu (13. rujna 2013.)

5. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

– Tematska sjednica – Problematika vodoopskrbe na području Općine Vrbanja

6. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2014. Godinu

Odluka o projekciji Proračuna za 2015-2016. Godinu,

Odluka o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola, za drugo polugodište šk.god. 2013./2014.,

Odluka o nastavku sufinanciranja smještaja učenika u učeničkim domovima za drugo polugodište šk.god. 2013./2014.,

Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2014. god.,

Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2014. god.,

Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2014. godinu,

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2014. godinu,

Socijalni program za 2014. Godinu.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje 2014.-2016. god.,

Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2014. godinu,

Odluka o imenovanju člana povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vl. RH,

Odluka o imenovanju člana povjerenstava za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta,

Odluka o usvajanju Strateškog plana Općine Vrbanja za razdoblje 2014.-2016. God.

Odluka o III. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2013. Godinu

8. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja

Poziv

odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu

odluka o određivanju službenika za informiranje 2014. god.

odluka o III izmjenama i dopunama odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja

9. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 28.03.2014. godine

POZIV

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom

Odluka o osnivanju posebne organizacijske jedinice za pružanje usluga pomoći u kući

10. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 07.04.2014. godine

Tematska sjednica – Definiranje daljnjih aktivnosti u poduzetničkoj zoni Vrbanja 1. i reguliranje odnosa sa investitorima.

11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.05.2014. godine

POZIV

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 14.07.2014. godine

POZIV

Odluka o otpisu plaćanja zakupnine za 2014. god., zakupcima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrbanja zbog nastalih šteta od poplave (prihod općine 65%),

Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova s Komunalnim trgovačkim društvom Gunja,

Cjenik usluga pomoći u kući

13. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.07.2014. godine

POZIV

Odluka o izmjenama odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.09.2014. godine

POZIV

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja (siječanj – lipanj 2014.godine),

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ustroju postrojbe civilne zaštite – Tima opće namjene Općine Vrbanja

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Vrbanja u autobusnom prometu

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 06.10.2014. godine

POZIV

ZAKLJUČAK

16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 05.12.2014. godine

POZIV

– Izvješće Mandatne komisije o ostavci na vijećničku dužnost i verifikaciji

mandata novog vijećnika,

– Zaključak vijeća o usvajanju izvješća Mandatne komisije,

– Odluka o odabiru ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne

djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Vrbanja,

– Plan davanja koncesija u 2015. godini i srednjoročni (trogodišnji plan davanja

koncesija za razdoblje od 2015. do 2017. godine,

17. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 22.12.2014. godine

POZIV

– Odluka o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola za drugo polugodište šk.god. 2014./2015.

– Odluka o nastavku sufinanciranja troškova smještaja u učeničkim domovima, za drugo polugodište šk.god. 2014./2015.,

– Odluka o sufinanciranju premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi za 2014. godinu

– Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce

izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2015. godinu,

– Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu,

– Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu,

– Projekcija Proračuna za 2016-2017. godinu,

– Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2015. god.,

– Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2015. god.,

– Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2015. godinu,

– Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za

2015. godinu,

– Socijalni program za 2015. godinu,

– Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu,

18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja  2015. godine

19. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 2015. godine

POZIV

20. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 2015. godine

POZIV

21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 14.09.2015. godine

POZIV

– ODLUKA o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja

22. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 01.12.2015. godine

POZIV

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog

i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

23. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 16.12.2015. godine

POZIV

1. Izvješće Mandatne komisije

2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije

3. Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2015.

god., i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja za period od 2016.-2019. godine.,

4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu.

24. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 18.12.2015. godine

POZIV

1. Proračun Općine Vrbanja za 2016. godinu,

2.   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu,

3.   Projekcija Proračuna za 2017-2018. godinu,

4.   Odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2016. god.,

5.   Odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2016. god.,

6.   Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2016. godinu,

7.  Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2016. godinu,

8.  Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2016. godinu,

25. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 17.03.2016. godine

POZIV

1. Izmjena člana socijalnog vijeća

2. Izmjena člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja,

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu,

5. Rješavanje pitanja pasa bez nadzora na području Općine Vrbanja – ponuda Veterinarsko

higijeničarskog servisa “Tip-Tip” Vinkovci.

6. Izbor II potpredsjednika Općinskog vijeća.

7. Odluka o zatvaranju odlagališta otpada u Vrbanji

26. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.05.2016. godine

POZIV

1. Usvajanje zapisnika

2. Izvješće o radu za proteklo razdoblje – načelnik Općine Vrbanja,

3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2015. godinu,

4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

5. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture

za 2015. godinu,

6. Razmatranje prijedloga odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Vrbanja (popratni materijal dostavljen je uz poziv na CD-u),

7. Izmjena člana komisije za izbor i imenovanje

8. Izmjena člana komisije za statut i poslovnik

9. Razmatranje organizacijskih oblika Općine Vrbanja za provedbu razvojnih programa i prijava na

natječaje EU fondova,

10. Donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Vrbanja,

11. Donošenje odluke o nabavi vatrogasnog vozila za DVD Strošinci,

12. Donošenje odluke o pokretanju postupka izrade novog Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja, odnosno ažuriranju postojećeg,

13. Ostalo.

27. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 08.07.2016. godine

POZIV

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Vrbanja,

3. Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog

odjela Općine Vrbanja (navedeni akt donosi načelnik Općine),

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja,

5. Razmatranje prijedloga zaključka o raspisivanju oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme,

6. Izvješće – aktivnosti u sudskom postupku za raskid ugovora o kupoprodaji zemljišta u

poduzetničkoj zoni Vrbanja 1.,

7. Definiranje daljnjeg korištenje javne površine (malo igralište u centru) k.č.br. 100/1 k.o.

Vrbanja.

8. Razmatranje prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja,

9. Razmatranje prijedloga zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje

Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja,

10. Razmatranje prijedloga odluke o ukidanju statusa općeg dobra na k.č.br. 361 u k.o. Soljani,

11. Ostalo.

28. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 30.08.2016. godine

POZIV

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u

2016. godini,

3. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –

prosinac 2016. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja

Općine Vrbanja,

4. Donošenje odluke o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti –

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja,

5. Donošenje odluke o dodjeli javnog priznanja – nagrade Općine Vrbanja za 2016. godinu,

6. Ostalo.

– SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 08.09.2016. godine

 

29. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 25.11.2016. godine

POZIV

1. Odluka o plaći i naknadi za rad Općinskog načelnika i zamjenika

2. Odluka o poništenju postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova

3. Odluka o suglasnosti za provedbuulaganja u projekt “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste do reciklažnog dvorišta”

 

30. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 05.12.2016. godine

POZIV

1. Proračun Općine Vrbanja za 2017. godinu

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu

3. Projekcija Proračuna za 2018.-2019. godinu

4. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu,

5. Donošenje odluke o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola,

troškova smještaja u učeničkim domovima za drugo polugodište šk.god. 2016./2017., te o

nastavku stipendiranja studenata u 2017. godini,

6. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi za 2016. godinu,

7. odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2017. god.,

8. odluka o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2017. god.,

9. program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture OpćineVrbanja za 2017. godinu,

10. program održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2017. godinu,

11. Socijalni programa za 2017. godinu,

12. odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2017. godinu,

13. odluka o kupnji dijela nekretnine u k.o. Soljani,

14. srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017.-2019.godine,

15. Usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbanja u 2016.god.,

16. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbanja 02.03.2017.

POZIV

1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća,

2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbanja za 2017. godinu (tehničke

naravi – izmjena konta),

3. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine,

4. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu,

5. Donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. god.,

6. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2016. godinu,

7. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2016. godinu,

8. Donošenje odluke o izradi strategije razvoja Općine Vrbanja,

9. Donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt,

10. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Vrbanja,

11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2016. godinu,

12. Izvješće o radu za 2016. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje komunalne

djelatnosti-prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na

području Općine Vrbanja,

13. Donošenje odluke o  povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

na području Općine Vrbanja, temeljem pisanog ugovora na rok od 4. godine,

14. Davanje suglasnosti za Program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi od 3 do 5

godina pri Osnovnoj školi Josip Kozarac Soljani,

15. Rješavanje zamolbi, ostalo.