REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

    OPĆINA VRBANJA

  OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 970-02/24-01/5

URBROJ: 2196-31-02-1-24-1     

Vrbanja,  08. ožujka 2024. godine

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 5/13, 1/18 i 4/21), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19, od 08. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., kodni broj: SF.3.4.11.01.0018 “Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ od 14. veljače 2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE

ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

“ZAŽELIMO DOSTOJANSTVENU STAROST I INKLUZIJU U ZAJEDNICI”

 

Općini Vrbanja odobrena je provedba projekta “Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici” u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi-prevencija institucionalizacije”, Programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.”, Europskog socijalnog fonda plus.

 

Cilj projekta – osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba tijekom 33 mjeseca, čime će se povećati socijalna uključenost i prevenirati institucionalizacija za 180 pripadnika ciljne skupine s područja općine Vrbanja (naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci) – osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom.

 

CILJNE SKUPINE (I)

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

NAPOMENA: Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge prihvatljivo je samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U slučaju da jesu, oba člana kućanstva mogu podnijeti prijavu za sudjelovanje u projektu.

 

U slučaju višečlanog kućanstva, svi članovi kućanstva MORAJU biti pripadnici ciljnih skupina te se usluga može pružati svakome od njih. Za takva kućanstva je, neovisno o broju osoba u kućanstvu kojima se pruža usluga, potrebno dokazati da su svi pripadnici kućanstva članovi ciljne skupine.

 

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za sve članove kućanstva
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad pribavlja Općina Vrbanja)

 

CILJNE SKUPINE (II)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta
 • Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad pribavlja Općina Vrbanja)

 

Ovim putem Općina Vrbanja poziva osobe koje pripadaju ciljnim skupinama da ispunjavanjem obrazaca iskažu interes za sudjelovanje u provedbi projekta.

 

Potrebne obrasce moguće je preuzeti u zgradi Općinske uprave Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja ili na web stranici https://www.opcina-vrbanja.hr/.

Ispunjene obrasce s dokaznom dokumentacijom moguće je predati osobno u pisarnici Općine Vrbanja, poštanskom pošiljkom na adresu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja ili na e-mail: zazelivrbanja@gmail.com.

Za sve informacije možete nas kontaktirati putem telefona: 032/863-108.

 

Rok za prijavu:

Ovaj poziv otvoren je trajno tijekom provedbe projekta kako bi se zainteresirani korisnici mogli prijavljivati za vrijeme trajanja provedbe projekta te ovisno o mogućnostima naknadno uključiti u projekt.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Velimir Redl

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA – ZAŽELI

SF.3.4.11.01.0018_Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Prijavni obrazac

Izjava – Potvrda Porezne