Ovdje možete preuzeti aktualni Statut Općine Vrbanja, koji je donesen na 3. sjednici Općinskog vijeća od 28. ožujka 2013. godine, te izmjene i dopune.

STATUT OPĆINE VRBANJA 2013. god

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE VRBANJA 2018.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta OV 2021. godina

ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE VRBANJA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 )

Zakon o proračunu    (NN br. 144/21)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21)