Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Vrbanja ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
.doc/.pdf

Odluka o određivanju službenika za informiranje 2017. god.

Odluka Općinskog vijeća o imenovanju službenika za informiranje (6. lipnja 2008. godine)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Zdenka Jelović

tel: 032/863108

opcina@opcina-vrbanja.hr

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

* * * * *

Izvješće o provedbi Zakona – Pravo na pristup informacijama  2011. godini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu PDF, izvješće csv.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

15.09.2020. godine

Sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN br. 17/19), a nakon provedene procjene mrežnih stranica https://www.opcina-vrbanja.hr/ izrađena je Izjava o pristupačnosti koju možete preuzeti na  OVOJ POVEZNICI Vrbanja – Izjava o pristupačnosti

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Godisnje_izvjesce 

Godisnje_izvjesce

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2021. godinu.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

 

Odluka o porezima Općine Vrbanja

 Trajanje: 3.11.2023 – 4.12.2023

 

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o porezima Općine Vrbanja.

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE: Nova Odluka o porezima Općine Vrbanja – 2023 Obrazlozenje Nacrta Odluke o porezima Općine Vrbanja

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o porezima Općine Vrbanja.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Vrbanja, visina stope poreza na potrošnju, predmet oporezivanja porezom na korištenje javnih površina, kao i visina, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate navedenih poreza.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o porezima Općine Vrbanja, ispunjavanjem obrasca: Obrazac -sudjelovanje u savjetovanju –

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2023.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Na predmetnom javnom savjetovanju nije bilo zaprimljenih primjedbi ili prijedloga, te drugih očitovanja.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja

Trajanje: 3.11.2023 – 4.12.2023

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje: Nova Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja – 2023

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Općine Vrbanja.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja, ispunjavanjem obrasca: Obrazac -sudjelovanje u savjetovanju – porezne stope

Savjetovanje je otvoreno do: 4.12.2023.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Na predmetnom javnom savjetovanju nije bilo zaprimljenih primjedbi ili prijedloga, te drugih očitovanja.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VRBANJA ZA 2024. GODINU

Trajanje: 8.11.2023 – 8.12.2023

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Vrbanja provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Plana proračuna Općine Vrbanja za 2024. godinu, s projekcijom proračuna za 2025. i 2026. godinu.
Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Vrbanja, 32254 Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., ili putem elektronske pošte: opcina@opcina-vrbanja.hr do 8. prosinca 2023. godine do 12,00 sati.

LCW147_IspisPlanaProracunaPozicija

Ispis projekcije plana proračuna – Radni dio

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o porezima Općine Vrbanja, ispunjavanjem obrasca: Obrazac -sudjelovanje u savjetovanju – Prijedlog proračuna Općine Vrbanja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Na predmetnom javnom savjetovanju nije bilo zaprimljenih primjedbi ili prijedloga, te drugih očitovanja.

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

Trajanje: 4.12.2023 – 4.01.2024.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje: Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vrbanja 2023 nova

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke, ispunjavanjem obrasca: Obrazac -sudjelovanje u savjetovanju – Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

Trajanje: 4.12.2023 – 4.01.2024.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje: odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada VRANJEVO OTOK 2023

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke, ispunjavanjem obrasca: Obrazac -sudjelovanje u savjetovanju – Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

ODLUKA o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Trajanje: 4.12.2023 – 4.01.2024.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje: odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje VRANJEVO OTOK 2023

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke  ispunjavanjem obrasca: Obrazac -sudjelovanje u savjetovanju – Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

JAVNO SAVJETOVANJE za prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja društva VRANJEVO d.o.o. Otok

Trajanje: 4.12.2023 – 4.01.2024.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja društva VRANJEVO d.o.o. Otok.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje:Prijedlog cjenika i obrazloženje – Vranjevo

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju cjenika ispunjavanjem obrasca:Obrazac za prethodno javno savjetovanje – cjenik

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

ODLUKA o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbanja

Trajanje: 4.12.2023 – 4.01.2024.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbanja.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje: ODLUKA o komunalnim djelatnostima OV 2023

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke, ispunjavanjem obrasca:Obrazac -sudjelovanje u savjetovanju – Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

JAVNO SAVJETOVANJE za prijedlog cjenika usluge ukopa pokojnika na području Općine Vrbanja društva VRANJEVO d.o.o. Otok, te prijedloga cjenika usluga i radova

Trajanje: 11.12.2023 – 11.01.2024.

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju cjenika usluge ukopa pokojnika na području Općine Vrbanja društva VRANJEVO d.o.o. Otok, te prijedloga cjenika usluga i radova

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje: Javno savjetovanje – prijedlog cjenika Vranjevo usluge ukopa pokojnika i cjenik usluga i radova

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju cjenika ispunjavanjem obrasca:Obrazac za savjetovanje – cjenik usluga Vranjevo ukop pokojnika i radovi i usluge

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.