Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Vrbanja ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
.doc/.pdf

Odluka o određivanju službenika za informiranje 2017. god.

Odluka Općinskog vijeća o imenovanju službenika za informiranje (6. lipnja 2008. godine)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Zdenka Jelović

tel: 032/863108

opcina@opcina-vrbanja.hr

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

* * * * *

Izvješće o provedbi Zakona – Pravo na pristup informacijama  2011. godini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu PDF, izvješće csv.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

15.09.2020. godine

Sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN br. 17/19), a nakon provedene procjene mrežnih stranica https://www.opcina-vrbanja.hr/ izrađena je Izjava o pristupačnosti koju možete preuzeti na  OVOJ POVEZNICI Vrbanja – Izjava o pristupačnosti

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Godisnje_izvjesce 

Godisnje_izvjesce

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2021. godinu.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce