Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8, člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi: Preuzmite

Obrazac-Pregled-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-Općina-Vrbanja-2023-god-ažurirano-14.2.2023

 

Plan javne nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Pravilnik o nabavi roba, radova u usluga bagatelne vrijednosti.

JAVNA NABAVA

Otvoreni postupak javne nabave – komunalna oprema (kante i komposteri) 17.10.2014. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=454561

Plan javne nabave za 2015. godinu

Obavijest o namjeri davanja koncesijeza javne usluge – prikupljanje, odvoz i odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja. Datum objave 22.10.2015. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

POZIV NA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Sanacija odlagališta neopasnog otpada “Muškovo-ključ” u Vrbanji, Etapa 1., Faza 2. Datum objave: 03.12.2015. god.

Detalje o objavi možete vidjeti: OVDJE

Plan nabave za 2016. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu, od 20.10.2017. god.

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE – NOVI

2018. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2018. godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

2019. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

2020. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

NAČELNIK – II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020 lipanj

NAČELNIK – III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020 rujan

2021. godina

4_Plan Nabave_ OPĆINA VRBANJA – 2021

PLAN NABAVE 2021. god. za objavu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021 god za objavu

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021 god za objavu

2022. godina

PLAN NABAVE 2022 god za objavu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022 god za objavu

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022 god za objavu

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022 god za objavu

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2022 god za objavu

2023. godina

PLAN NABAVE 2023 god za objavu

1. Izmjene PLANA NABAVE 2023. god za objavu

2. Izmjene PLANA NABAVE 2023. god za objavu