REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

              Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ: 2196-31-03-1-24-1

Vrbanja, 19. veljače 2024. godine

 

 

Na temelju članka 18., 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 4. i 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 12/22., 1/23. i 18/23.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja raspisuje

 

O G L A S

 

I.Za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ na radna mjesta:

 

 1. Viši stručni suradnikvoditelj projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 • stručno znanje: visoka stručna sprema/magistar društvene struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.

 

 1. Referent za računovodstvo – financijski voditelj projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 • stručno znanje: srednja stručna sprema IV stupnja ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazije ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje tehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.

 

 1. Referent – koordinator projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sljedeće posebne uvjete:

 • stručno znanje: srednja stručna sprema IV stupnja ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II.Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima. U radno iskustvo na odgovarajućim poslovima ubraja se i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama kao i radno iskustvo stečeno stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima iz stavka 2. ove točke, ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

 

III. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Prijam u službu se zasniva uz obvezni probni rok od dva mjeseca.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine br. 82/08. i 69/17.) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

IV.Uz prijavu na oglas za radna mjesta iz Glave I. broj 1. i 2. kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja, odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b)
  1. dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
  2. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, preslika potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje radno iskustvu na odgovarajućim poslovima),
 • dokaz o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde ako je osoba položila državni ispit odnosno državni stručni ispit),
 • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na oglas), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu pisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.). Izjavu nije potrebno javnobilježnički ovjeriti. Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu može se podnijeti i na obrascu koji je uz ovaj oglas dostupan na web-stranici Općine Vrbanja (opcina-vrbanja.hr).

 

     Uz prijavu na oglas za radno mjesto iz Glave I. broj 3. kandidati su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja, odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b)
 1. dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
 2. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, preslika potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje radno iskustvu na odgovarajućim poslovima),
 • dokaz o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde ako je osoba položila državni ispit odnosno državni stručni ispit),
 • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na oglas), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu pisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.). Izjavu nije potrebno javnobilježnički ovjeriti. Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu može se podnijeti i na obrascu koji je uz ovaj oglas dostupan na web-stranici Općine Vrbanja (opcina-vrbanja.hr).
 • presliku vozačke dozvole B kategorije.

 

Prijava na oglas mora biti vlastoručno potpisana.

 

U prijavi je potrebno navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje i osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

 

Ako podnositelj prijave uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

 

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

 

V.Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), uz prijavu na oglas dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

 

VI.Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa i stekle su status kandidata prijavljenog na oglas bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

 

Ako kandidat iz bilo kojeg razloga ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

VII. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na mrežnoj stranici Općine Vrbanja, (www.opcina-vrbanja.hr.) i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja istovremeno s ovim oglasom.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te će na istoj mrežnoj stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

 

VIII. Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog oglasa prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe oglasa i obrade prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe ovog postupka i rezultata oglasa.

 

IX.Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Vrbanja u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom „Prijava na oglas za službenike – „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ – ne otvaraj“ u roku od osam (8) dana od objave oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

X.O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

PROČELNIK

                                                                               Marinella Nikolić Bošnjak, spec.admin.publ.

OGLAS – ZAŽELI – projektni tim

Obavijest i upute uz oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme (2)

Obrazac – Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu

Upute za prijavitelje – Zaželi – prevencija institucionalizacije

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj SF.3.4.11.01.0018.pdf