REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

   Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/23-02/2

URBROJ: 2196-31-03-1-23-8

U Vrbanji, 8. studenog 2023. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/1., 4/18. i 112/19.)  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja, upućuje

 

POZIV

 

KANDIDATU NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

U „Narodnim novinama” broj 119/23, dana 13. listopada 2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto – viši stručni suradnik za gospodarstvo, razvojne projekte i imovinsko-pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 23. listopada 2023. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 1 (jedan) kandidat, čija prijava je pravodobna i potpuna, odnosno koji kandidat ispunjava sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva kandidata koji ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19.) pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – pisanom testiranju koje će se održati dana  16. studenog 2023. godine (četvrtak) u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,  u 8,00 sati.

 

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) poziva se kandidat kako slijedi:

 

  1. Martina Cigić

 

Na pisanom testiranju kandidat je dužan predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.

 

Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji iz bilo kojeg razloga ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Rezultati pisanog testiranja objavit će se istog dana na Oglasnoj ploči  Općine Vrbanja  i web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) najkasnije do 11,00 sati. Istovremeno će se objaviti i poziv kandidatu na intervju u koliko je kandidat na pisanom testiranju iz svakog poglavlja ostvario najmanje 50% bodova, odnosno koji je iz svakog poglavlja ostvario najmanje 5 bodova.

 

Intervju s kandidatom koji je na pisanom testiranju iz svakog poglavlja ostvario najmanje 50% bodova, odnosno iz svakog poglavlja ostvario najmanje 5 bodova obaviti će se istog dana u 12,00 sati.

 

Osobi koja ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja poslana je pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

         Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA