Ispunite online anketu

Obavijest

Vlada RH je dana 28.12.2017. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode nastalih u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH).

Temeljem navedene Odluke Vlade RH i dostavljenog popisa osoba kojima je dodijeljena pomoć, Općina Vrbanja je dana 11. i 12.01.2018. godine izvršila isplatu sredstva na račune osoba (oštećenika) koji su prijavili štetu na poljoprivrednim kulturama nastalima uslijed elementarne nepogode nastale u 2017. godini.

OPĆINA VRBANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Radni posjet predstavnika Vukovarsko-srijemske županije Općini Vrbanja

Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, zajedno sa svojim suradnicima, posjetio je Općinu Vrbanja gdje se susreo s Velimirom Redlom i njegovim suradnicima, te su razgovarali o razvojnim projektima koji su važni za Općinu.

Načelnik Redl je upoznao župana s projektima koji su započeti ili se planiraju ali i problemima s kojima se suočavaju u svojem radu.

Jedna od tema razgovora bile su: Problematika razvoja komunalne infrastrukture na području Općine Vrbanja – priključenje na regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije (naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci), te izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje (kanalizacije); Uređenje kanalske mreže na području Općine Vrbanja – nastavak radova, te sanacija nerazvrstanih cesta i poljskih putova nakon izvršenih radova; Razmatranje mogućnosti otvaranja graničnog prijelaza Strošinci – Jamena; Razmatranje razvoja gospodarstva i poljoprivrede Općine Vrbanja kroz osnivanje Agro-klastera d.o.o.; Razmatranje mogućnosti uređenja dijela županijske ceste Ž4172 koja prolazi kroz centar naselja Vrbanja, te autobusnih stajališta; te Razmatranje mogućnosti početka izgradnje pomoćnih vanjskih igrališta u sklopu projekta Osnovne škole „Mare Švel – Gamiršek“ u Vrbanji.

Nastavno na temu mogućnosti otvaranja graničnog prijelaza Strošinci – Jamena, župan Galić je istaknuo važnost strateškog projekta Srijemska granična transvezala Ilok-Lipovac-Strošinci-Gunja. Nema razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma ako nema sigurnosti i dobre cestovne infrastrukture.

Nakon sastanka župan Galić, u pratnji svojih suradnika i načelnika Redla obišao je farmu junadi u Soljanima, koja je u vlasništvu Nikole Tufegdžića. Vlasnik je prije imao tov krava ali nakon poplave 2014. godine bavi se tovom junadi.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA

link: KARTA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja 2018-2024.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), članak 21. i 22., objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje 2018.-2024. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Rok pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti iznosi 30 dana od dana objave Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za razdoblje 2018.-2024. godine na internet stranicama Općine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja ili putem e-maila na adresu:opcina@opcina-vrbanja.hr

link: Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja 2018-2024.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/18-01/11

Urbroj: 2212/08-01/01-18-1

Vrbanja, 04. siječnja 2018. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuje se:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za  radno mjesto:

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte – jedan izvršitelj/izvršiteljica (oglas objavljen 19.12.2017. godine), utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja

Navedeni kandidat poziva se na pisano testiranje koje će se održati 10.01.2018. godine (srijeda) u 11,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja (vijećnica).

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Pisani test će se sastojati od 10 pitanja. Za svaki točni odgovor bit će dodijeljen 1 bod (ukupno 10 bodova). Testiranje traje 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare 5 i više bodova bit će pozvani na intervju.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu 1-10 te se bodovi dodaju bodovima ostvarenim na testiranju.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti od 19.12.2017. godine objavljenoj na web stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr i oglasnoj ploči.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Općine Vrbanja i oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

POZIV NA EDUKACIJU O MENADŽMENTU VOLONTERSKIH PROGRAMA

HMRR i Volonterski centar Osijek provode projekt “Volontiram i osnažujem lokalnu ruralnu zajednicu – poticanje volontiranja radi prevenciji nasilja nad i među mladima”. Kroz projekt će se LAG-ovi Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije educirati o menadžmentu volonterskih programa i provesti manje volonterske akcije. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Kroz navedeni projekt provodit će se dvodnevna Edukacija o menadžmentu volonterskih programa koja je planirana krajem veljače 2018.godine,edukacija je besplatna te su pokriveni troškovi ručka i osvježenja oba dana.Maksimalan broj sudionika je 4 sudionika po Lag-u.

Svaki sudionik će dobiti potvrdu o završenoj edukaciji – Certifikat koordinatora volontera.

Pozivamo Vas da se prijavite na edukaciju,steknete dodatna znanja i vještine.

Prijaviti se možete do 10.siječnja 2018.godine putem;

e-mail adrese:sumanovci.lag@gmail.com,

mobitel:099/6087-333 , 091/242-428-6 ili osobno doći u ured Lag-a „Šumanovci“

Podatci koji su potrebni za prijavu su:

Ime sudionika, kontakt broj, kontakt e-mail.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Radost Božića neka unese nadu, mir i ljubav u Vaša srca, a 2018. godina neka Vam bude ispunjena zdravljem, srećom i osobnim uspjesima.

Blagoslovljen Božić i sretnu Novu želi Vam Općina Vrbanja!


Objavljeno unutar kategorije Naslovna, Općenito

Obavijest – STRUNJE-TRADE d.o.o.

Obavještavamo Vas o promjeni u rasporedu odvoza otpada:

Papir i karton koji trebamo odvoziti u utorak 02.01.2018. god. odvest ćemo u slijedeći utorak 09.01.2018. god.

STRUNJE-TRADE d.o.o.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/17-01/1401

Urbroj: 2212/08-01/01-17-1

Vrbanja, 19. prosinca 2017. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuje se:

O G L A S

Za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za slijedeće radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte – jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajutim poslovima.

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Probni rad traje dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne  može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od 2 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- Životopis,

- dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, i

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca) i potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

- prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na internet stranici Općine Vrbanja www. opcina-vrbanja. hr te na oglasnoj ploći Općine Vrbanja, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, u roku od osam dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom ,,za oglas – ne otvaraj”.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

OPĆINA VRBANJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

ADVENT U OPĆINI VRBANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito, Udruge

Sljedeća »