Ispunite online anketu

Oglas

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa:  112-03/15-01/ 100

Urbroj: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 09. veljače 2015. godine

Na temelju Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući Ministarstva socijalne politike i mladih i Općine Vrbanja Klasa: 550-01/14-03/59 Ur.broj: 519-05-2-1/2-14-3 od 29. travnja 2014. godine, te Aneksa Ugovora o pružanju socijalnih usluga Klasa: 550-01/14-03/59 Ur.broj: 519-05-2-1/2-14-8 od 05. prosinca 2014. godine,  načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za prijam u službu tri djelatnika/ce za provođenje Programa

“Pomoć u kući starijim osobama”

na određeno vrijeme (zamjena djelatnika/ca za vrijeme korištenja godišnjeg odmora)


1. Gerontodomaćica - dva djelatnika/ca,  na određeno vrijeme (zamjena djelatnica za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od (4) četiri mjeseca, puno radno vrijeme.

(Programa “Pomoć u kući starijim osobama” – poslovi gerontodomaćice)

- najmanje završena osnovna škola

- najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

2. Pomoćni radnik – jedan djelatnik/ca, na određeno vrijeme (zamjena djelatnika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od (2) dva mjeseca, puno radno vrijeme.

(Programa “Pomoć u kući starijim osobama” – poslovi pomoćnog radnika)

- najmanje završena osnovna škola

- Položen vozački ispit B kategorije

- najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Prednost imaju natjecatelji sa prebivalištem na području Općine Vrbanja.

II. Opis poslova određen je Programom “Pomoć u kući starijim osobama”, Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13), Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14) i Rješenjem Centra za socijalnu skrb Županja pojedinačno za svakog korisnika.

III. Za prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

V. Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju  pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.

VI. Uz prijavu kandidati trebaju predočiti:

- prijava na oglas/životopis – uz naznaku poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo na

poslovima za radno mjesto na koje se prijavljuje

- preslik domovnice ili osobne iskaznice

- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o

podacima evidentiranim u bazi podataka hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije

pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

- preslik vozačke dozvole (samo za prijavu za pomoćnog radnika)

- dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom) (samo za prijavu za pomoćnog radnika)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani podnositelj prijave po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijamu.

VII. Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 17. veljače 2015. godine, preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  Program PUK-a”.

VIII. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IX. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

IVICA SEP

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Općenito

II (DRUGI) JAVNI NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja

Općina Vrbanja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

II JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja (dan objave: 03.02.2015. godine)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti:

  • na adresi: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 3254 Vrbanja,
  • na službenoj internet stranici Općine Vrbanja
  • na telefon: 032/863-108, svakom radnim danom od 7 do 15 sati.

Tekst javnog natječaja, prijavni obrazac te ostala dokumentacija nalaze se niže, te ih je moguće preuzeti klikom na donji link.

Prilozi:

1. II. JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

2. PRAVILNIK za provedbu Programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u  obiteljskim kućama na području Općine Vrbanja,

3. PRIJAVNI OBRAZAC,

4. IZJAVA O SUGLASNOSTI

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

POZIV

UDRUGA STVARATELJA U KULTURI „POSJED  VRBANJA“ IZ VRBANJE

VAS POZIVA NA

IZLOŽBU TKANJA

U DOM KULTURE U VRBANJI            31.SIJEČNJA 2015.G                     U 18.00 SATI

-IZLOŽBA TKANJA U DASKU I ČIČKANACA S PODRUČJA CVELFERIJE

-IZLOŽBA URADAKA UDRUGE

-PRIKAZ PRAVLJENJA PRANDŽI

-PRIKAZ TKANJA NA STATIVAMA GDJE SVI MOŽETE PRIKAZATI SVOJU VJEŠTINU I OKUŠATI SE

-DRUŽENJE

SVI SU DOBRODOŠLI!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito

POZIV NA RADIONICU

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ” ŠUMANOVCI”

V. NAZORA 8, 32 257 DRENOVCI,

OIB:77805974038, 032/862-837, 091/2424-286,

mail: sumanovci.lag@gmail.com

IBAN: HR5824850031100279265

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ u suradnji s Općinom Vrbanja i Lokalnom agencijom za razvoj „Vjeverica „ organizira radionicu na temu

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE U PERIODU 2014-2020 TE LEADER PRISTUP NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE


Mjesto održavanja -Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1.(mala sala)

Vrijeme održavanja – 23.siječnja 2015. godine s početkom u 17,00 sati.

PROGRAM RADIONICE

17,00 Prezentacija LEADER mjere i LEADER pristupa na području Vukovarsko-Srijemske županije

Paulina Perić ;Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“

17,15    Prezentacija PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014-2020 s naglaskom na mjeru 4.

mr.sc. Ana Cvitković-Komesarović, Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE ZAGREB

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

SLUŽBA ZA POSLOVE OBRANE

PODRUČNI ODJEL ZA POSLOVE OBRANE OSIJEK

PODRUČNI ODSJEK ZA POSLOVE OBRANE VUKOVAR

Temeljem članka 21. i 22. Zakona o obrani (NN 73/13) objavljuje:

POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU

Pozivaju se sve muške osobe, hrvatski državljani rođeni 1997. godine, kao i muške osobe starijih godište koji do sada nisu upisani u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Općine Vrbanja, poradi upisa u vojnu evidenciju u terminu:

05. i 06. veljače 2015. u prostorijama športske dvorane Gimnazije u Županji, Veliki kraj 42 od 09:00 do 14:00 sati

Prilikom odaziva dužni ste ponijeti osobnu iskaznicu ili domovnicu, te OIB.

Svi pozvani, obvezni su se odazvati, a eventualnu spriječenost osobno ili putem roditelja ili članova uže obitelji opravdati područnom odsjeku za poslove obrane Vukovar.

Hrvatski državljani koji borave u inozemstvu upis u vojnu evidenciju mogu provesti putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u kojoj borave.

Detaljnije informacije o upisima u vojnu evidenciju potražite na www.morh.hr

VODITELJ:

Tomislav Skrbin

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Savjetodavna služba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe određena je Cjenikom o visini naknada:

-         Naknada za provedbu osnovne izobrazbe    300,00 kn

-         Naknada za polaganje ispita                              50,00 kn

-         Naknada za izdavanje iskaznice                         30,00 kn

-         UKUPNO                                                               380,00 kn

Savjetodavna služba kao javna ustanova nije obveznik PDV-a pa se na navedene naknade PDV ne obračunava. Naknade troškova uplaćuju se uplatnicom u ukupnom iznosu prije početka tečaja. Primjer za popunjavanje uplatnice možete dobiti u uredu Savjetodavne službe u Drenovcima, V. Nazora 8. Prilikom prijave treba ponijeti svjedodžbu zadnje završene škole, osobnu iskaznicu i OIB za popunjavanje prijavnice.

Tečaj traje tri dana po pet školskih sati, a zadnji sat je pismeni ispit. Prvi tečaj u Vrbanji održat će se od 2. do 4. veljače 2015. u maloj dvorani Doma kulture od 10.00 do 14.15 sati.

Prijaviti se možete u uredu Savjetodavne službe u Drenovcima, a sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 032/862-804 ili na mobitel 091/4882-843 (Marina Kalistović).

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Vukovar

V U K O V A R

O B A V I J E S T

građanima koji su u postupku stambenog zbrinjavanja

o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje propisuju se kriteriji za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za sastavljanje liste prvenstva.

Pozivaju se svi građani koji su u postupku stambenog zbrinjavanja da dostave svu potrebnu dokumentaciju za bodovanje do 15. veljače 2015. g. kako bi ostvarili pravo na bodove koji im pripadaju.

Liste prvenstva se sastavljaju od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, bodovanih u skladu s kriterijima koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, primanja, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.

Zahtjevi koji su bili na listi prvenstva iz 2014. g., a za koje nije donijeto riješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, prenijet će se na listu prvenstva za 2015. g., pri čemu su stranke dužne radi bodovanja istih, dostaviti primanja za zadnja tri mjeseca i ostalu dokumentaciju koja je bitna za bodovanje i rješavanje zahtjeva.

Za ostvarivanje bodova navedenih u članku 4. ove Uredbe potrebna je slijedeća dokumentacija, za bodove:

- za djecu predškolske dobi potreban je izvod iz matične knjige rođenih, za školsku djecu potvrda iz škole ili fakulteta,

- dokaz o plaći od poslodavca u posljednja tri mjeseca za sve članove obitelji ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju,

- diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene na zahtjevu,

- uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva,

- preslika osobne iskaznice,

- dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje kod člana obitelji treba dostaviti potpisanu izjavu i ovjerenu kod javnog bilježnika,

- izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- izvršno rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata,

- dokaz o utvrđenoj invalidnosti,

- izvadak iz Registra branitelja,

- zapisnik nadležne policijske uprave i socijalna anamneza nadležnog centra za socijalnu skrb, u slučaju žrtava nasilja u obitelji,

- potvda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice.

Za ostvarivanje dodatnih bodova za darovanje građevinskog materijala, podnositelj zahtjeva daje izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika i to:

- ako boravi u kući koja se smatra neuseljivom po članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi,

- za izgradnju nove kuće na građevinskom zemljištu,

- ako boravi u stambenoj jedinici nedostatne površine propisane Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Kontakt telefoni: 032/ 492-078

032/ 492-076

032/ 492-082

032/ 492-089

PREDSTOJNIK UREDA

Goran Bošnjak, mag. iur.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Djeca rođena u 2014. godini

Ove godine želimo izvijestiti zainteresirane o broju rođene djece koji imaju prebivalište u Općini Vrbanja, a rođeni su  u 2014. godini. Ukupno se na području Općine Vrbanja rodilo 35 djece što je osmero  djece više u odnosu na prethodnu godinu.

U Vrbanji je rođeno 19  djece – 4 više nego  lani i od toga  9 djevojčica i  10 dječaka.  U Soljanima je rođeno 15 djece  –   četvero  više nego lani te od toga 9  djevojčica i  6 dječaka, a u Strošincima se rodilo svega jedno dijete i to dječak, također isto kao i u prethodnoj godini.
Iako je u ovoj godini vidno povećanje broja novorođenčadi, čemu se radujemo,  nadamo se da će se taj trend nastaviti i u ovoj godini.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/12).

Obveznici izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida mogu se prijaviti na izobrazbu isključivo putem ove Prijavnice, koja je također dostupna na internetskim stranicama ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe.

Molimo sve obveznike izobrazbe da u Prijavnicu unesu sve tražene podatke. Na temelju tih podataka će ovlaštene institucije za provedbu izobrazbe utvrđivati ispunjava li kandidat uvjete za pristup izobrazbi i ispitu, te će ih unositi Fitosanitarni informacijski sustav, gdje se vodi središnja evidencija o provedbi izobrazbe i polaganju ispita.

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida


Uputa za popunjavaje prijavnice

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2015. godinu želi Vam Općina Vrbanja!

Objavljeno unutar kategorije Naslovna

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci