Ispunite online anketu

Odluka o proglašenju elementarne nepogode od suše

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi  nastalih kao posljedica ekstremno visokih temperatura i suše, proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Vrbanja.

Štete od elementarne nepogode prijavljuju se u Općini Vrbanja najkasnije do 11.09.2017. godine, putem obrasca EN-P koji možete preuzeti na slijedećoj poveznici.

U prijavi se obvezno navodi OIB,  te obvezno prilaže UPISNIK, vlasnički ili posjedovni list.


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Dan Općine Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito, Udruge

OBAVIJEST

OBAVIJEST

za dostavu podataka za sufinanciranje udžbenika za srednju školu za školsku godinu 2017/2018

Poštovani,

sukladno dopisu Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport od 01. kolovoza 2017. godine, prihvaćena je zamolba općinskog načelnika općine Vrbanja za financiranje nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola s područja općine Vrbanja.

Molimo roditelje s područja općine Vrbanja a čija su djeca polaznici PRVIH razreda srednjih škola da se jave u općinu i po mogućnosti donesu potvrdu o upisu u prvi razred srednje škole najkasnije do 03.08.2017. do 14 sati. Učenici DRUGIH, TREĆIH i ČETVRTIH razreda trebaju javiti samo eventualne promjene (promjena škole, razreda, preseljenje…) kako bi općina Vrbanja pravovremeno sukladno zahtjevu Grada dostavila tražene podatke.

Za učenike osnovnih škola podatke će dostaviti stručne službe osnovnih škola koju djeca pohađaju.

S poštovanjem,

NAČELNIK

VELIMIR REDL

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Javni natječaj

Na temelju članka 41. Statuta LAG-a Šumanovci i članka 15. Pravilnika  o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u uredu Lokalne akcijske grupe ”Šumanovci” Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 01. kolovoza , 2017. godine raspisuje

Javni natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto : stručni suradnik Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci

Opći uvjeti:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo i

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-        minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

-        osposobljenost za rad na računalu

-        vozačka dozvola B  kategorije

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 (petanest) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 8, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za prijem u radni odnos – stručni suradnik LAG-a Šumanovci“.

U slučaju prijave većeg broja kandidata Upravni odbor LAG-a Šumanovci zadržava pravo provesti testiranje kandidata.

Ukoliko dva i više kandidata ostvari jednak broj bodova prilikom testiranja prednost pri izboru kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto stručni suradnik imati će  osobe sa prijavljenim prebivalištem na području LAG-a Šumanovci .

Predsjednik LAG-a Šumanovci

dipl.pr.Stjepan Abramović

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

Prilog: KARTA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

JAVNI POZIV

REPUBLIKA  HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA : 061-01/17-01/806
URBROJ : 2212/08-01/01-17-1
Vrbanja, 21. srpnja 2017. godine.
Na temelju članka 6. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 5/16), Općinski načelnik Općine Vrbanja objavljuje

J A V N I  P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VRBANJA

1. Predmet javnog poziva: Podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Vrbanja
za 2017. godinu.
2. Javna priznanja Općine Vrbanja su:

a) Nagrada Općine Vrbanja

b) Plaketa Općine Vrbanja

c) Povelja počasnog građanina Općine Vrbanja

d) Zahvalnica

Nagrada Općine Vrbanja dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi od posebnog značaja za Općinu. Nagrada Općine Vrbanja sastoji se od pisane povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 2.500,00 kuna. U jednoj godini mogu se dodijeliti sveukupno dvije Nagrade Općine Vrbanja.

Plaketa Općine Vrbanja dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi. Plaketa Općine Vrbanja sastoji se od pisane povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 1.000,00 kuna. U jednoj godini mogu se dodijeliti sveukupno do pet Plaketa Općine Vrbanja.

Počasnim građaninom Općine Vrbanja može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili u svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva, uz uvjet da nema prebivalište na području Općine.

Zahvalnica Općine Vrbanja je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu Općine Vrbanja.

3. Priznanja se mogu dodijeliti pravnim i fizičkim osobama.
4. Svi prijedlozi za dodijelu javnih priznanja moraju biti podneseni u pisanoj formi, s podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za pojedino javno priznanje te obrazloženjem zasluga. Uz prijedlog predlagatelj prilaže i dokumentaciju kojom obrazlaže svoj prijedlog. Prijedlozi moraju sadržavati i vrstu javnog priznanja te moraju biti potpisani od ovlaštene osobe i ovjereni pečatom, (ukoliko ga predlagatelj ima). Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

5. Kriteriji za dodjelu Javnih priznanja su slijedeći:

  • Najbolji rezultati postignuti u teorijskom ili praktičnom radu na pojedinom području djelovanja
  • Objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja tijekom protekle godine ili proteklog razdoblja
  • Obilježavanje godišnjica osnutka i djelovanja na način koji promovira Općinu Vrbanja
  • Uživanje ugleda uzornog stručnjaka, djelatnika i voditelja, odnosno uzorne tvrtke, udruge građana i druge pravne osobe.

Isto javno priznanje ne može se dodijeliti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi više puta.

6. Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine imaju članovi Općinsko vijeća, mjesni odbori, građani, udruge građana, političke stranke i druge fizičke i pravne osobe.

7. Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće.

8. Rok za podnošenje prijedloga: 21. kolovoza 2017. godine.
9. Prijedlozi se dostavljaju osobno (radnim danom od 7:00 do 15:00 sati) u Jedinstveni
Upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 32254 Vrbanja.
10. Nepotpuni i nepravodobno prispjeli prijedlozi neće se razmatrati.

Općinski načelnik

Velimir Redl

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Obavijest

STRUNJE-TRADE d.o.o.

PRIVLAKA

Tel. 032398048

OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA OD 15.07.2017. GODINE OTPAD NEĆEMO ODVOZITI SUBOTOM NEGO ČETVRTKOM. ZADNJI ODVOZ SUBOTOM JE 15.07.2017. GODINE. SLIJEDEĆI ODVOZ JE U ČETVRTAK 20.07.2017. GODINE, TE SE DALJE NASTAVLJA ODVOZ OTPADA SVAKI ČETVRTAK !!!

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA JE SVAKI PRVI ČETVRTAK U MJESECU UZ PRETHODNU NAJAVU NA TELEFON 032 398 048.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

S poštovanjem,

Agencija za poljoprivredno zemljište

Ured ravnatelja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Konačni rezultati izbora

Općinsko izborno povjerenstvo općine Vrbanja objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA:


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRBANJA


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBANJA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, ŽUPANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, ZAMJENIKA ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE, TE ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZA ŽUPANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sljedeća »