Ispunite online anketu

POZIV NA RADIONICU

Lag Šumanovci u suradnji sa HILS-om ( Hrvatskim institutom za lokalnu samoupravu) organizira radionicu na temu  DEAR = Development Education and Awareness-raising (Edukacija i podizanje svijesti o razvoju).

Radionica je usmjerena na organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave i sve zainteresirane dionike za uključenje u provedbu DEAR projekta.

DEAR  je koncept Europske komisije kojim se promiče edukacija i podizanje svijesti o održivom razvoju putem financiranja projekata nevladinih organizacija u okviru zasebnog programa EU.

Mjesto održavanja: Drenovci – Općinska narodna knjižnica , B. Radića 2

Datum i vrijeme održavanja  radionice : 12.04.2016. u 11 sati

Program radionice : EDUKACIJA O DEAR KONCEPTU I FINANCIRANJU DEAR PROJEKATA

1. Osnovne informacije- što je DEAR, osnovni elementi DEAR projekata

2. Predstavljanje primjera provedenog DEAR projekta

3. Vježba – skiciranje vlastitih DEAR projekata

4. Informiranje o natječaju Europske komisije za financiranje DEAR projekata (sažetak uputa i uvid u obrasce, pitanja i odgovori).

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sretan Uskrs!

Svim vjernicima koji slave želimo

sretan i blagoslovljen Uskrs!


Općina Vrbanja


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Na temelju članka 102., 103. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), nositelj izrade JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRBANJA i voditelj izrade CPA d.o.o. Zagreb, sačinili su:

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

Navedeno izvješće u cijelosti možete pogledati na ovoj poveznici

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20682


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

AGRONET U VRBANJI

AGRONET U VRBANJI

Pomoć pri elektroničkom popunjavanju JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI za 2016.g. – AGRONET- podnosi se do 16.05.2016.g

Zahtjevi se podnose u Vrbanji- u prostoriji općine Vrbanja – VIJEĆNICA-  za naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci.

Prilikom podnošenja Zahtjeva obavezno ponijeti

KORISNIČKO IME I ZAPORKU.

RADNO VRIJEME – (za podnošenje Zahtjeva )

PONEDJELJAK     OD 8h-14h

UTORAK                 OD 8h-14h

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Katica Juzbašić, dipl.ing.agr.

Mob: 091-4882-866

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Oglas za prijem u radni odnos

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/16-01/338
URBROJ: 2212/08-01/01-16-1
Vrbanja, 18. ožujka 2016. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova, Općina Vrbanja kao inicijatora javnih radova raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
JAVNI RADOVI – POMOĆNI RADNIK/RADNICA U KUĆI

Opis poslova:

- dostava namirnica

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika

- organiziranje prehrane

- održavanje čistoće stambenog prostora

- pomoć pri oblačenju i svlačenju

- briga o higijeni i osobnom izgledu

- pomoć u socijalnoj integraciji

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Životopis
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice
4. Dokaz o završenoj školi
Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana, a najkasnije do 25. ožujka 2016. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Općine Vrbanja.

Broj radnika koji se traži: 10 radnika

Mjesto rada: Općina Vrbanja (naselje Vrbanja. Soljani i Strošinci)

Trajanje radnog odnosa: do 6 mjeseci

Ciljane skupine su:

-        Nezaposlene žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e:
- prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

-        Nezaposlene žene sa najviše završenim srednjim obrazovanjem- prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana. Prioritet imaju osobe dugotrajno na evidenciji HZZ-a.

Osobe koje su u zadnjih 5 godina radile  duže od 18 mjeseci u Javnom radu ne mogu biti kandidati za rad u ovom programu.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

VIZITACIJA – POSJET NADBISKUPA METROPOLITA ĐAKOVAČKO-OSJEČKOG MONS. DR. ĐURE HRANIĆA ŽUPI PRESLAVNA IMENA MARIJINA U VRBANJI

Dana  10. ožujka 2016. godine, našu župu Preslavnog Imena Marijina u Vrbanji, posjetio je nadbiskup metropolit đakovačko-osječki mons. dr. Đuro Hranić . U njegovoj pratnji bili su i suradnici  prof. dr. sc Luka Marijanović i tajnik gosp. Pavao Mikulčić.

Tijekom vizitacije, Nadbiskup  se sa svojim suradnicima i našim župnikom gosp. Ivom Martinovićem najprije sastao u prostorijama Općine Vrbanja sa predstavnicima Općine, OŠ „M.Š.Gamiršek“ te predstavnicima MUP-a  Policijske postaje Vrbanja.

Nadbiskup je također posjetio  i župnu crkvu sv. Nikole Tavelića u Vrbanji u Kolodvorskoj ulici i kapelicu sv. Josipa Radnika u naselju Spačva, gdje se družio s župljanima. Potom je obišao i kapelicu na groblju u Vrbanji.

Nakon toga, u vjeronaučnoj dvorani sastao se Ekonomskim i Pastoralnim vijećem, roditeljima prvopričesnika i krizmanika, pjevačkim zborom, čitačima i ministrantima.

Cjelodnevni boravak u našoj župi zaključio je koncelebriranom sv. Misom u prepunoj Crkvi Preslavna Imena Marijina.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji odlagališta otpada “Muškovo-Ključ“ u Vrbanji

Načelnik Općine Vrbanja Ivica Sep potpisao je s direktorom tvrtke „Promet građenje“ d.o.o. Požega Milanom Šutalom Ugovor o izvođenju radova na sanaciji odlagališta otpada „Muškovo-Ključ” u Vrbanji, etapa 1., faza 2.

Općina Vrbanja je provela postupak javne nabave za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada „Muškovo-Ključ” u Vrbanji, etapa 1., faza 2., čija ukupna vrijednost radova iznosi 3.085.021,33 kn.

Kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova etape 1., faza 2. sanacije odabrano je trgovačko društvo „Promet građenje“ d.o.o. Požega, a rok izvođenja radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Troškove sanacije u 90%tnom iznosu sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostalih 10% troškova financira Općina Vrbanja.

Projekt sanacije odlagališta koji obuhvaća i izgradnju te opremanje reciklažnog dvorišta značajno će doprinijeti zaštiti okoliša i unapređenju kvalitete života mještana Općine Vrbanja.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

Na temelju članka 41. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 23. veljače, 2016. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 07. ožujka, 2016. godine raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci

na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

Opći uvjeti:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo i

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-        najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju (SSS/ IV stupanj)

-        završena izobrazba za stručnjaka za ruralni razvoj,

-        pet godina radnog iskustva, od toga najmanje jedna godina na poslovima voditelja

LAG- a ili drugim sličnim poslovima iste složenosti,

-        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje

LAG – om,

-        osposobljenost za rad na računalu.

-        nepostojanje zapreke za izbor i imenovanje upravitelja/ice LAG-a sukladno članku 2. odluke Upravnog odbora LAG-a o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci,

-        prebivalište na području LAG – a Šumanovci.

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)  – svjedodžba ili potvrda o

završenoj izobrazbi za stručnjaka za ruralni razvoj,

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

a) elektronički zapis-u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) .

Umjesto elektroničkog zapisa kandidati mogu dostaviti  presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu na radno mjesto ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se naweb stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 8, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za izbor upravitelja LAG-a“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik LAG-a Šumanovci

Ilija Lešić

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom – 3. ožujka 2016.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje obavijesti o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području:

- Općine Vrbanja (na ovom linku možete preuzeti obavijest)

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

21. Lutkarsko proljeće u Vrbanji

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito

Sljedeća »