Ispunite online anketu

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa: 400-01/16-01/1348

Urbroj: 2212/08-01/01-16-1

Vrbanja, 24. listopada 2016. godine

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama ( Narodne novine br. 74/14) i članka 47. Statuta

Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13), načelnik Općine Vrbanja

objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u

Proračun OPĆINE VRBANJA za 2017. godinu

Pozivaju se sve udruge koje:
- imaju pravnu sposobnost (registrirane udruge), te imaju sjedište i adresu isključivo na području Općine Vrbanja,
- imaju pravnu sposobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište na području Općine Vrbanja, no koje su sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge svojom pisanom odlukom nadležnog tijela upravljanja udrugom osnovale organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, te su istom Odlukom utvrdile adresu i voditelja organizacijskog oblika,
- imaju pravnu sposobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište, adresu i organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, ali po svom kapacitetu i doprinosu zajednici provode programe na području Općine Vrbanja, koji su od izuzetne važnosti za Općinu Vrbanja, da podnesu Prijavu za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja za 2017. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima (u prilogu ovog Poziva):

- OV-PRORAČUN1 – Prijava za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja 2017. godine
- OV-PRORAČUN2 – Prihodi i rashodi udruge u 2016. godini
- OV-PRORAČUN3 – Financijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu
- OV-PRORAČUN4 – Plan aktivnosti u 2017. godini

Obrasci se mogu preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, i na internetskim stranicama općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr
Uz prijavu se obvezno dostavlja:
- preslika rješenja o registraciji (za udruge/društva koje prvi puta podnose Prijavu),
- preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Prijedlozi programa onih udruga koje nisu dostavljale izvješća o namjenski utrošenim sredstvima neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr, a ističe 08. studenog 2016. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2017. godinu“).

Sve udruge čiji programi budu uvršteni u Proračun Općine Vrbanja za 2017.godinu, dužne su postupiti u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14).

Načelnik Općine Vrbanja

Ivica Sep

Prilog: Obrasci prijave za uvrštenje u proračun

Napomena – dokument sadrži 4 podlista koje je potrebno popuniti

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Udruge

Program obilježavanja 25. obljetnice osnivanja 131. brigade HV

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Veterinarska stanica d.o.o. ŽUPANJA

OBAVIJEST O TROVANJU ŠTAKORA

Djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Županja provest će uništavanje štakora u općini Vrbanja, naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci.

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih mamaka na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (dvorišta, stambeni dio i gospodarski objekti).

Ako štakori pojedu sve izložene zatrovane mamce, molimo Vas da odmah nazovete Veterinarsku stanicu d.o.o. Županja na telefon 032 837-536 radnim danom od 7-14 h.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. surađivati s ekipom koje provode suzbijanje štakora tako da im daju tražene informacije i omoguće pristup u sve prostorije gdje je potrebno izložiti otrovne meke
  2. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
  3. za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore
  4. skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovanih meka
  5. zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMAKA ZA ŠTAKORE OBAVIT ĆE SE:

DANA

10.listopada, 2016g. –VRBANJA

11.listopad, 2016g.- SOLJANI I STROŠINCI

OD 8.00 DO 14.00 SATI

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

JAVNI POZIV

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2016. godini.

VIŠE MOŽETE POGLEDATI NA OVOJ POVEZNICI:

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Od 1. listopada započinje podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

U okviru Mjere 17 “Upravljanje rizicima” Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjere 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka” korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje po korisniku. Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:
– nepovoljne klimatske prilike
– životinjske i biljne bolesti
– najezda nametnika
– okološni incidenti i/ili
– mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11).

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem, putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET jednom godišnje, u periodu od 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine. Korisnici su dužni Agenciji dostaviti i Potvrdu o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku.

Detalje možete vidjeti ovdje – http://www.apprrr.hr/podmjera-171-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka-1751.aspx

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  602-01/16-01/1222

URBROJ: 2212/08-01/01-16-1

Vrbanja, 26. rujna 2016. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/16-01/1092, UR.BROJ: 2212/08-01/01-16-2 od 31. kolovoza 2016. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2016/2017, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

- Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
- potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2016/2017,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2016/2017,

- preslika osobne iskaznice učenika,
- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog

prebivališta,

- preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 11. listopada 2016. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

OBRAZAC – Zahtjev za sufinanciranje

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

DAN OPĆINE VRBANJA

DAN OPĆINE VRBANJA

Edukacijom “Agro uzlet” organiziranom za predstavnike OPG-a, poduzetnike i obrtnike, a u sklopu projekta “Poslovni uzlet 2016.” započelo je svečano obilježavanje Dana općine Vrbanja. Osim prijeko potrebnih savjeta riječi je bilo i o udruživanjima koja su budućnost uspješnog poslovanja u poljoprivredi. Znaju predstavnici OPG-a da je svaki savjet zlata vrijedan, posebice kada dolazi od struke. A na Agro uzletu govora je bilo, primjerice, kako pokrenuti svinjogojstvo, ali i o hrvatskim zadružnim proizvodima i kako ih brendirati.

Zatim su položeni vijenci na grobljima kod središnjih križeva u Vrbanji, Soljanima i Strošincima.

Na svečanoj sjednici općinskog vijeća, kojoj su nazočili županijski čelnici, općinski vijećnici, predstavnici udruga i gospodarstvenika koji djeluju na području Općine Vrbanja, izvješće o radu za proteklo razdoblje podnio je načelnik općine Ivica Sep. Javno priznanje za 2016. za razvoj i unapređivanje sporta predsjednik općinskog vijeća Željko Žaper uručio je Hrvoju Sepu, boksaču iz Vrbanje, sudioniku Olimpijade, koji je za Hrvatsku osvojio šest zlatnih medalja i dvije srebrne. TK Sajnami iz Vinkovaca uručio je zahvalnicu Općini Vrbanja za potporu u radu kluba.

Sveta misa održana je u crkvi Preslavnog Imena Marijina u Vrbanji.

U petak je održan koncert Najboljih hrvatskih tamburaša, a likovna kolonija trajala je tri dana u sva tri naselja. U subotu je u Soljanima organizirano natjecanje u kuhanju fiš paprikaša – fišijada, te nogometni turnir veterana.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest

Odvoz komunalnog otpada na Dan neovisnosti (subota 08.10.2016. godine) koncesionar “STRUNJE-TRADE” d.o.o. obavit će prema redovitom rasporedu.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

POZIV

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge – komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja. Datum objave u elektroničkom oglasniku javne nabave: 22.09.2016. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Sljedeća »