Ispunite online anketu

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/16-01/1065

Urbroj: 2212/08-01/01-16-1

Vrbanja, 23. kolovoza 2016. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuje se:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za  radno mjesto:

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte – jedan izvršitelj/izvršiteljica (oglas objavljen 04.08.2016. godine), utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to:

1. DRAGANA ZADRO, B. Jelačića 105., Vrbanja

2. MARKO BERNATOVIĆ, Obla odvojak 4/2., Županja

Navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje koje će se održati 30.08.2016. godine (utorak) u 11,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja (vijećnica).

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Pisani test će se sastojati od 10 pitanja. Za svaki točni odgovor bit će dodijeljen 1 bod (ukupno 10 bodova). Testiranje traje 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare 5 i više bodova bit će pozvani na intervju.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu 1-10 te se bodovi dodaju bodovima ostvarenim na testiranju.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti od 04.08.2016. godine objavljenoj na web stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr i oglasnoj ploči.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Općine Vrbanja i oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/16-01/1009

Urbroj: 2212/08-01/01-16-1

Vrbanja, 04. kolovoza 2016. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuje se:

O G L A S

Za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za slijedeće radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte – jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajutim poslovima.

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Probni rad traje dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne  može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od 2 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- Životopis,

- dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, i

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca) i potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

- prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na internet stranici Općine Vrbanja www. opcina-vrbanja. hr te na oglasnoj ploći Općine Vrbanja, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, u roku od osam dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom ,,za oglas – ne otvaraj”.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

OPĆINA VRBANJA

Obavijest i upute kandidatima

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Obavijest – raspored prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Obavijest – raspored prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Pozivnica

Objavljeno unutar kategorije Kultura, Naslovna

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge – komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja. Datum objave u elektroničkom oglasniku javne nabave: 14.07.2016. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

OBAVIJEST UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

GRAD ZAGREB I OVE GODINE FINANCIRA ŠKOLSKE UDŽBENIKE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA NAŠE OPĆINE I CIJELE CVELFERIJE.

SVE POTREBNE RADNJE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA ODRADIT ĆE ŠKOLE.

MOLIMO UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA DA SE ŠTO PRIJE JAVE U OPĆINU VRBANJA TE DOSTAVE OSOBNE PODATKE , CIJENU KOMPLETA UDŽBENIKA TE POTVRDU O UPISU U ŠKOLU ILI NOVU ŠKOLSKU GODINU.

UČENICI PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA POTREBNU POTVRDU DOSTAVIT ĆE NAKON UPISA.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRBANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Obavijest

Zbog praznika Dan državnosti 25.06.2016. godine (subota) odvoz otpada u naseljima Vrbanja, Soljani i Strošinci obavit će se u petak 24.06.2016. godine.

STRUNJE-TRADE d.o.o.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/16-01/799
URBROJ: 2212/08-01/01-16-1
Vrbanja, 06. lipnja 2016. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“, Općina Vrbanja kao inicijatora javnih radova raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere javnih radova
„Radom za zajednicu i sebe“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Općina Vrbanja inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Vrbanja na poslovima revitalizacije javnih površina i kulturne baštine, te zaštite i očuvanja okoliša na području Općine Vrbanja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu zapošljavanje  20 osoba prema Programu javnih radova, u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Trajanje programa: do 6 mjeseci (ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

 • Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: prijavljene u evidenciju nezaposlenih i beskućnici
 • Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
 • Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca;
 • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci;
 • Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljeni u evidenciji nezaposlenih do 4 mjeseca
 • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova,  prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

Prijavi/zamolbi potrebno priložiti sljedeće priloge:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama u sustavu mirovinskog osiguranja.
 4. Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe
 5. Dokaz o završenoj školi
 6. Eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina

Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je na to pravo pozvati se u prijavi i priložiti dokaze, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 14. lipnja 2016. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

Oglas se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Općine Vrbanja.

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Broj radnika koji se traži: 20 radnika

Mjesto rada: Općina Vrbanja (naselje Vrbanja. Soljani i Strošinci)

Osobe koje su unazad 5 godina radile duže od 18 mjeseci u Javnom radu ne mogu biti kandidati za rad u ovom programu.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Druga obljetnica katastrofalne poplave u županjskoj Posavini

Povodom obilježavanja druge obljetnice katastrofalne poplave u županjskoj Posavini danas je, u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije, u Drenovcima održan Okrugli stol o saniranju posljedica poplave, kojem su ispred Državne uprave za zaštitu i spašavanje nazočili ravnatelj dr. sc. Jadran Perinić, glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković i pročelnik PUZS-a Vukovar Zdenko Lovrić. Svojim dolaskom skup su uveličali izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske i saborski zastupnik Tomislav Čuljak, izaslanik Hrvatskog Sabora i saborski zastupnik Pero Ćorić, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, umirovljeni general – pukovnik Dragutin Repinc, načelnici pogođenih općina te brojni predstavnici ministarstava, žurnih službi i vjerskih zajednica.

Sudionici okruglog stola kroz svoja prisjećanja, iskustva i zapažanja te kroz video zapis u produkciji Hrvatskih voda i prezentaciju Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko- srijemske županije dali su prikaz nastanka poplave, od pucanja nasipa, angažiranja ljudstva i tehnike za obranu i zaštitu stanovništva do aktivnosti sanacije i obnove pogođenog područja. Prikazana je i prezentacija Hrvatskih voda Modernizacija lijevo obalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške.

Na današnji dan prije dvije godine, nakon puknuća savskog nasipa u Rajevu Selu, a potom i u Račinovcima, nezapamćena poplava potopila je naselja u istočnom dijelu županjske Posavine. Evakuirano je nekoliko tisuća stanovnika iz Gunje, Đurića, Posavskih Podgajaca, Račinovaca, Rajevog sela i Strošinaca.

Izvorni tekst možete pogledati na web stranici:  http://www.duzs.hr/news.aspx?newsID=23580&pageID=203#

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Javni natječaj za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ”ŠUMANOVCI”

VLADIMIRA NAZORA 8, 32257 DRENOVCI, OIB: 77805974038

Tel: 032/862-837, mob:099/320-3685 IBAN:HR5824850031100279265

www.lag-sumanovci.hr, e-mail: sumanovci.lag@gmail.com

Na temelju članka 41. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje tajnika Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 09. svibnja, 2016. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 16. svibnja, 2016. godine raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci

na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine

Opći uvjeti:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo i

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij svih smjerova ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera (VSS / 300 ECTS bodova),

iskustvo rada u  LAG-a i u Jedinicama lokalne samouprave ili drugim sličnim poslovima iste složenosti

-        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za obavljanje poslova tajnika/ice u LAG – u,

-        osposobljenost za rad na računalu.

-        da ima prijavljeno prebivalište na LAG području

Da nema zapreke za izbor i imenovanje tajnika/ice LAG-a sukladno članku 2. odluke Upravnog odbora LAG-a o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci.

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

a) elektronički zapis-u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) .

Napomena: umjesto elektroničkog zapisa kandidati mogu dostaviti  preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu na radno mjesto ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 (petanest) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 8, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za izbor tajnika/ice LAG-a“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik LAG-a Šumanovci

Boris Španić

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Sljedeća »