Ispunite online anketu

Plan obavljanja dimnjačarske službe u Općini Vrbanja u 2019. godini

Plan obavljanja dimnjačarske službe u Općini Vrbanja u 2019. godini (naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci).

Koncesionar: GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. Gunja, Tel: 0914114202, e-mail: gunjanska.cistoca@gmail.com

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja u 2019. godini

Sukladno raspisanom Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja,  KLASA: 022-01/19-01/19; URBROJ: 2212/08-01/01-19-2 od 09.01.2019. god. te zapisnika Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje javnih potreba od 11.03.2019. god., financijska sredstva za 2019. godinu dodjeljuju se za 31 prijavitelja.

Odluku o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja u 2019. godini možete preuzeti OVDJE

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-02/19-01/190

Urbroj: 2212/08-01/01-19-4

Vrbanja, 12. ožujka 2019. godine

Temeljem odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuje se:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU

ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja – viši referent za stambeno-komunalne poslove i voditelj komunalnog pogona – jedan izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

(Javni natječaj objavljen u “Narodnim novinama” broj:  16/19 od 15. veljače 2019. godine), utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti 2 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i to:

 1. 1. SENKA PAVLEK, VRBANJA
 2. 2. GORAN JELIĆ, VUKOVAR

Navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje koje će se održati 19.03.2019. godine (utorak) u 12,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja (vijećnica).

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Pisani test će se sastojati od 10 pitanja. Za svaki točni odgovor bit će dodijeljen 1 bod (ukupno 10 bodova). Testiranje traje 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare 5 i više bodova bit će pozvani na intervju.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu 1-10 te se bodovi dodaju bodovima ostvarenim na testiranju.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti od 12.02.2019. godine objavljenoj na web stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr i oglasnoj ploči.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Općine Vrbanja i oglasnoj ploči Općine Vrbanja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

POZIV NA JAVNI UVID

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-01/19-01/295

URBROJ: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja,  12. ožujka 2019. godine

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18 i 115/18) Općina Vrbanja objavljuje

P O Z I V   N A    J A V N I    U V I D

Općina Vrbanja izlaže na javni uvid prijedlog novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Program) koji je usklađen prema očitovanju Ministarstvu poljoprivrede  KLASA: 945-01/18-01/613 URBROJ; 525-07/1791-18-3 od 12. rujna 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 12. ožujka 2019. godine do 27. ožujka 2019. godine, radnim danom od 8:00 h – 14:30 h u prostorijama Općine Vrbanja, Trg Dr. F. Tuđmana 1., 32254 Vrbanja.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (27. ožujka 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave).

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Vrbanja.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju na urudžbeni zapisnik Općine Vrbanja, ili poštom na adresu Trg Dr. F. Tuđmana 1., 32254 Vrbanja., zaključno s 27. ožujka 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

Velimir Redl

PRILOZI:

- Prijedlog novog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu Republike Hrvtske za Općinu Vrbanja

- Prilog 1.

- Prilog KKP 1

- Prilog KKP 2

- Prilog KKP 3

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Poljoprivrednici, od danas možete podnijeti zahtjev za potporu za 2019. godinu

Objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu, a zaprimanje jedinstvenih zahtjeva započelo je danas, 4. ožujka 2019. i traje do 15. svibnja 2019. Svoj zahtjev poljoprivrednici mogu samostalno popuniti u Agronetu, ali i isprintati i poslati poštom ili ga osobno donijeti u podružnicu Agencije u svojoj županiji do 15. svibnja 2019. godine. Svima koji nemaju tu mogućnost i dalje pomažu djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Korisnicima izravnih plaćanja koji imaju dugovanja po osnovi neplaćenog zakupa ili naknade za korištenje dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Agencija za plaćanja će dug prebijati iz odobrenih sredstava izravne potpore financiranih iz državnog proračuna, a isplata izravne potpore financirane iz Državnog proračuna takvim se korisnicima obustavlja do podmirenja dugovanja.

Od ove godine, prilikom popunjavanja jedinstvenog zahtjeva, poljoprivrednici imaju mogućnost prijave na nacionalne mjere iz Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi te mjeru Potpore za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva.

Ovogodišnji Pravilnik donosi neke novosti u odnosu na prethodni od kojih izdvajamo:

 • Unutar Mjere 14 Dobrobit životinja poljoprivrednicima su na raspolaganju nove operacije: 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu  i  14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu
 • Povećani su iznosi potpore za Operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada, 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka i 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.Unutar Mjere 14. Operacije 14.1.2.  Dobrobit životinja u svinjogojstvu poljoprivrednici mogu ostvariti potporu za područje dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ i za ispunjavanje zahtjeva „Obogaćivanje ležišta“.
 • Poljoprivrednici koji se bave ekološkim i konvencionalnim uzgojem mogu podnijeti zahtjev da im se obveza provedbe zelenih praksi utvrđuje na svim poljoprivrednim površinama gospodarstva uključujući i površine koje se koriste za ekološki uzgoj;
 • Na ekološki značajnim površinama (EFA) pod ugarom, usjevima koji fiksiraju dušik te postrnim usjevom i zelenim pokrovom nije dozvoljeno korištenje sredstava za zaštitu bilja osim sredstva za zaštitu bilja koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji;
 • Korisnici svih operacija unutar Mjere 10  te operacija 11.1 i 11.2. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja moraju završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati;
 • Korisnici operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada moraju održavati površinu između redova košnjom  ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje. Područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja;
 • Unutar operacije 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih  voćnjaka na površini od 1 ha potrebno je postaviti barem jednu nastambu za solitarne pčele;
 • Operacija 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja omogućuje potporu i za Banijsku šara svinju;
 • Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za Mjeru 14 i za tip operacije 10.1.9.

Cijeli tekst Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu možete pročitati ovdje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

POLJOPRIVREDNICI !!

Edukacija o Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjerama ruralnog razvoja za 2019g.

održat će se

u Vrbanji u prostoriji općine Vrbanja – VIJEĆNICA-

04.03.2019.g. (ponedjeljak) u 10 sati.

Ministarstvo poljoprivrede

Katica Juzbašić

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

OBAVIJEST

Besplatni udžbenici

Za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te redovitog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima imate pravo na besplatne obvezne udžbenike

Obvezni udžbenici su udžbenici s Konačne liste odabranih udžbenika koju objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konačna lista.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrđuje maksimalne cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi.

Uvjeti

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava propisani su Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 80/18), a temeljem članka 125. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako ste:

 • dijete smrtno stradaloga ili dijete nestalog hrvatskog branitelja
 • hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)
 • hrvatski branitelj
 • dijete HRVI-a
 • dijete hrvatskog branitelja koji je u obrani suvereniteta RH sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako to pravo ne ostvarujete po drugim propisima i ako su redoviti prihodi po članu vašeg kućanstva manji od 1995,60 kuna, odnosno manji od iznosa cenzusa (60 posto proračunske osnovice).

Visina prihoda nije bitna ako ste:

 • dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
 • dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
 • dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja
 • i ako zahtjev za ostvarivanje prava podnesete u propisanom roku uz ispunjavanje ostalih propisanih uvjeta.

Visina novčane naknade

Pravo ostvarujete u obliku novčane naknade.

Visine novčanih naknada su različite:

 • za redovite učenike osnovnih i srednjih škola naknada odgovara iznosu s originalnog računa za kupljene obvezne udžbenike (iz priloženog računa uzimaju se samo iznosi koji se odnose na cijene obveznih udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je učenik upisan)
 • ako ne priložite račun za kupljene obvezne udžbenike, novčana naknada iznosi 70 posto maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi
 • visina naknade za studente je u iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika jedinstvene za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20 posto.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike podnosite nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za branitelje Grada Zagreba, prema mjestu vašeg prebivališta. Adrese Ureda državne uprave po županijama možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Uredi državne uprave u županijama.

Zahtjev, druge obrasce i popis potrebnih dokumenata možete dobiti u nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola podnosi se u razdoblju od 1. srpnja do 1. studenoga tekuće školske godine.

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne obvezne udžbenike za studente podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja tekuće akademske godine.

Dodatne informacije:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

IZVOR INFORMACIJA: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/obrazovanje-hrvatskih-branitelja-i-clanova-obitelji/besplatni-udzbenici/2005

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-02/19-01/190

Urbroj: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja, 12. veljače 2019. godine

Temeljem odredbi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11 i 04/18), Općina Vrbanja objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u službu na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja na slijedeće radno mjesto:

1. Viši referent za stambeno-komunalne poslove i voditelj komunalnog pogona, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Potrebno stručno znanje i uvjeti:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke arhitektonsko-građevinskog smjera ili geodetskog smjera,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na računalu

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Probni rad traje tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne  može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od 3 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima,

- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca),

- ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz (preslik svjedodžbe),

-  vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično),

- prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno članku 101. i 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na internet stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja. hr  te na oglasnoj ploći Općine Vrbanja, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, u roku od osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom ,,Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj”.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

OPĆINA VRBANJA

U “Narodnim novinama” broj:  16/19 od 15. veljače 2019. godine objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja – viši referent za stambeno-komunalne poslove i voditelj komunalnog pogona.

Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj je 25.02.2019. godine.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Financijski izvještaji

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 12.02.2019.

OPĆINA VRBANJA -Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Bilješke

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. namijenjen je razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda, razvoju poljoprivrede i povećanju konkurentnosti.

Informacije o natječajima Program ruralnog razvoja 2014.-2020. planiranima za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, dodatno se informirajte na: ruralnirazvoj.hr.

Indikativni plan objave je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Sljedeća »