Ispunite online anketu

Obavijest

Zbog praznika Dan državnosti 25.06.2016. godine (subota) odvoz otpada u naseljima Vrbanja, Soljani i Strošinci obavit će se u petak 24.06.2016. godine.

STRUNJE-TRADE d.o.o.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/16-01/799
URBROJ: 2212/08-01/01-16-1
Vrbanja, 06. lipnja 2016. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“, Općina Vrbanja kao inicijatora javnih radova raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere javnih radova
„Radom za zajednicu i sebe“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Općina Vrbanja inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Vrbanja na poslovima revitalizacije javnih površina i kulturne baštine, te zaštite i očuvanja okoliša na području Općine Vrbanja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu zapošljavanje  20 osoba prema Programu javnih radova, u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Trajanje programa: do 6 mjeseci (ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

 • Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: prijavljene u evidenciju nezaposlenih i beskućnici
 • Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
 • Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca;
 • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci;
 • Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljeni u evidenciji nezaposlenih do 4 mjeseca
 • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova,  prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

Prijavi/zamolbi potrebno priložiti sljedeće priloge:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama u sustavu mirovinskog osiguranja.
 4. Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe
 5. Dokaz o završenoj školi
 6. Eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina

Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je na to pravo pozvati se u prijavi i priložiti dokaze, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 14. lipnja 2016. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

Oglas se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Općine Vrbanja.

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Broj radnika koji se traži: 20 radnika

Mjesto rada: Općina Vrbanja (naselje Vrbanja. Soljani i Strošinci)

Osobe koje su unazad 5 godina radile duže od 18 mjeseci u Javnom radu ne mogu biti kandidati za rad u ovom programu.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Druga obljetnica katastrofalne poplave u županjskoj Posavini

Povodom obilježavanja druge obljetnice katastrofalne poplave u županjskoj Posavini danas je, u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije, u Drenovcima održan Okrugli stol o saniranju posljedica poplave, kojem su ispred Državne uprave za zaštitu i spašavanje nazočili ravnatelj dr. sc. Jadran Perinić, glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković i pročelnik PUZS-a Vukovar Zdenko Lovrić. Svojim dolaskom skup su uveličali izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske i saborski zastupnik Tomislav Čuljak, izaslanik Hrvatskog Sabora i saborski zastupnik Pero Ćorić, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, umirovljeni general – pukovnik Dragutin Repinc, načelnici pogođenih općina te brojni predstavnici ministarstava, žurnih službi i vjerskih zajednica.

Sudionici okruglog stola kroz svoja prisjećanja, iskustva i zapažanja te kroz video zapis u produkciji Hrvatskih voda i prezentaciju Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko- srijemske županije dali su prikaz nastanka poplave, od pucanja nasipa, angažiranja ljudstva i tehnike za obranu i zaštitu stanovništva do aktivnosti sanacije i obnove pogođenog područja. Prikazana je i prezentacija Hrvatskih voda Modernizacija lijevo obalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške.

Na današnji dan prije dvije godine, nakon puknuća savskog nasipa u Rajevu Selu, a potom i u Račinovcima, nezapamćena poplava potopila je naselja u istočnom dijelu županjske Posavine. Evakuirano je nekoliko tisuća stanovnika iz Gunje, Đurića, Posavskih Podgajaca, Račinovaca, Rajevog sela i Strošinaca.

Izvorni tekst možete pogledati na web stranici:  http://www.duzs.hr/news.aspx?newsID=23580&pageID=203#

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Javni natječaj za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ”ŠUMANOVCI”

VLADIMIRA NAZORA 8, 32257 DRENOVCI, OIB: 77805974038

Tel: 032/862-837, mob:099/320-3685 IBAN:HR5824850031100279265

www.lag-sumanovci.hr, e-mail: sumanovci.lag@gmail.com

Na temelju članka 41. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje tajnika Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 09. svibnja, 2016. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 16. svibnja, 2016. godine raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci

na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine

Opći uvjeti:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo i

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij svih smjerova ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera (VSS / 300 ECTS bodova),

iskustvo rada u  LAG-a i u Jedinicama lokalne samouprave ili drugim sličnim poslovima iste složenosti

-        organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za obavljanje poslova tajnika/ice u LAG – u,

-        osposobljenost za rad na računalu.

-        da ima prijavljeno prebivalište na LAG području

Da nema zapreke za izbor i imenovanje tajnika/ice LAG-a sukladno članku 2. odluke Upravnog odbora LAG-a o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci.

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

a) elektronički zapis-u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) .

Napomena: umjesto elektroničkog zapisa kandidati mogu dostaviti  preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu na radno mjesto ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 (petanest) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 8, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za izbor tajnika/ice LAG-a“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik LAG-a Šumanovci

Boris Španić

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

MRAK TEATAR ŽUPANJA

OPĆINA VRBANJA U SKLOPU KULTURNOG PROLJEĆA POKLANJA SVOJIM MJEŠTANIMA

PREDSTAVU „MARIKA“ KOJA ĆE SE ODRŽATI U VRBANJI – DOM KULTURE 22.05.2016. god. (NEDJELJA)

U 20,00 SATI.

ULAZ JE BESPLATAN!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Kultura, Naslovna, Općenito

POZIV NA RADIONICU

Lag Šumanovci u suradnji sa HILS-om ( Hrvatskim institutom za lokalnu samoupravu) organizira radionicu na temu  DEAR = Development Education and Awareness-raising (Edukacija i podizanje svijesti o razvoju).

Radionica je usmjerena na organizacije civilnog društva, Jedinice lokalne samouprave i sve zainteresirane dionike za uključenje u provedbu DEAR projekta.

DEAR  je koncept Europske komisije kojim se promiče edukacija i podizanje svijesti o održivom razvoju putem financiranja projekata nevladinih organizacija u okviru zasebnog programa EU.

Mjesto održavanja: Drenovci – Općinska narodna knjižnica , B. Radića 2

Datum i vrijeme održavanja  radionice : 12.04.2016. u 11 sati

Program radionice : EDUKACIJA O DEAR KONCEPTU I FINANCIRANJU DEAR PROJEKATA

1. Osnovne informacije- što je DEAR, osnovni elementi DEAR projekata

2. Predstavljanje primjera provedenog DEAR projekta

3. Vježba – skiciranje vlastitih DEAR projekata

4. Informiranje o natječaju Europske komisije za financiranje DEAR projekata (sažetak uputa i uvid u obrasce, pitanja i odgovori).

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Sretan Uskrs!

Svim vjernicima koji slave želimo

sretan i blagoslovljen Uskrs!


Općina Vrbanja


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Na temelju članka 102., 103. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), nositelj izrade JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRBANJA i voditelj izrade CPA d.o.o. Zagreb, sačinili su:

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

Navedeno izvješće u cijelosti možete pogledati na ovoj poveznici

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20682


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

AGRONET U VRBANJI

AGRONET U VRBANJI

Pomoć pri elektroničkom popunjavanju JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI za 2016.g. – AGRONET- podnosi se do 16.05.2016.g

Zahtjevi se podnose u Vrbanji- u prostoriji općine Vrbanja – VIJEĆNICA-  za naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci.

Prilikom podnošenja Zahtjeva obavezno ponijeti

KORISNIČKO IME I ZAPORKU.

RADNO VRIJEME – (za podnošenje Zahtjeva )

PONEDJELJAK     OD 8h-14h

UTORAK                 OD 8h-14h

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Katica Juzbašić, dipl.ing.agr.

Mob: 091-4882-866

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Oglas za prijem u radni odnos

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/16-01/338
URBROJ: 2212/08-01/01-16-1
Vrbanja, 18. ožujka 2016. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova, Općina Vrbanja kao inicijatora javnih radova raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
JAVNI RADOVI – POMOĆNI RADNIK/RADNICA U KUĆI

Opis poslova:

- dostava namirnica

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika

- organiziranje prehrane

- održavanje čistoće stambenog prostora

- pomoć pri oblačenju i svlačenju

- briga o higijeni i osobnom izgledu

- pomoć u socijalnoj integraciji

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Životopis
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice
4. Dokaz o završenoj školi
Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana, a najkasnije do 25. ožujka 2016. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Općine Vrbanja.

Broj radnika koji se traži: 10 radnika

Mjesto rada: Općina Vrbanja (naselje Vrbanja. Soljani i Strošinci)

Trajanje radnog odnosa: do 6 mjeseci

Ciljane skupine su:

-        Nezaposlene žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e:
- prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

-        Nezaposlene žene sa najviše završenim srednjim obrazovanjem- prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana. Prioritet imaju osobe dugotrajno na evidenciji HZZ-a.

Osobe koje su u zadnjih 5 godina radile  duže od 18 mjeseci u Javnom radu ne mogu biti kandidati za rad u ovom programu.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Sljedeća »