Ispunite online anketu

POZIV ZA UVRŠTENJE U PRORAČUN

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa: 400-01/14-01/2278

Urbroj: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 23. listopada 2014. godine

P O Z I V

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u

Proračun OPĆINE VRBANJA za 2015. godinu

Pozivaju se sve udruge koje:
- imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te imaju sjedište i adresu isključivo na području Općine Vrbanja,
- imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište na području Općine Vrbanja, no koje su sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge svojom pisanom odlukom nadležnog tijela upravljanja udrugom osnovale organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, te su istom Odlukom utvrdile adresu i voditelja organizacijskog oblika,
- imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište, adresu i organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, ali po svom kapacitetu i doprinosu zajednici provode programe na području Općine Vrbanja, koji su od izuzetne važnosti za Općinu Vrbanja, da podnesu Prijavu za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja za 2015. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima (u prilogu ovog Poziva):

- OV-PRORAČUN1 – Prijava za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja 2015. godine
- OV-PRORAČUN2 – Prihodi i rashodi udruge u 2014. godini
- OV-PRORAČUN3 – Financijski plan prihoda i rashoda za 2015. godinu
- OV-PRORAČUN4 – Plan aktivnosti u 2015. godini

Obrasci se mogu preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, i na internetskim stranicama općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr
Uz prijavu se obvezno dostavlja:
- preslika rješenja o registraciji (za udruge/društva koje prvi puta podnose Prijavu),
- preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr, a ističe 10. studenog 2014. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2015. godinu“).

PRILOG: OBRASCI ZA PRIJAVU ZA UVRŠTENJE U PRORAČUN

Napomena: dokument sadrži 4 podlista koje je potrebno popuniti.

– TEKST POZIVA


Načelnik Općine Vrbanja

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Dokumenti i obrazci, Informacije, Javni natječaji, Naslovna

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  604-02/14-01/2266

URBROJ: 2212/08-01/01-14-2

Vrbanja, 27. listopada 2014. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke KLASA: 604-02/14-01/2266, UR.BROJ: 2212/08-01/01-14-1 od 21. listopada 2014. godine, raspisuje se:

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Vrbanja.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

- Zahtjev za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),

- potvrdu fakulteta o upisu na II, III, IV ili V. godinu studija,
- potvrdu o prebivalištu,
- prijepis ocjena za prethodnu godinu obrazovanja,

- presliku domovnice

- izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi, ovjerenu kod javnog bilježnika,
- izjavu o zajedničkom kućanstvu (izdanu od podnositelja Zahtjeva),
- potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti,

- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza,

- presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji unazad jednu godinu imaju prebivalište na području Općine Vrbanja i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi. Prednost pri dodijeli imat će kandidati s boljim prosjekom ocjena i studenti koji žive u obitelji s više djece.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 11. studenog 2014. godine.

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Vrbanja i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za studentske stipendije”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

PRILOZI:

1. Zahtjev za dodjelu stipendije

2. Natječaj

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Dan dragovoljaca domovinskog rata

S radošću Vas pozivamo na obilježavanje 24. godišnjice prvih dragovoljačkih postrojbi, koju upriličujemo u subotu, 25. listopada 2014. godine.

19:00 sati - Sveta misa za sve dragovoljce u župnoj crkvi u Strošincima

19:30 sati – Zbor dragovoljaca u dvorištu Župnoga doma u Strošincima, častan spomen na sve dragovoljce, prigodni govori i domjenak

Predsjednik Organizacijskog odbora obilježavanja 24. godišnjice: Ivica Sep

Za strošinačke dragovoljce: Josip Gega

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

DANI SLOVAKA U SOLJANIMA

U  Soljanima su dana  04.10.2014. godine u organizaciji Macije slovačke održani 5. Dani slovaka u Soljanima. Tema ove godine su jesenski plodovi na njivi.  U programu su nastupili KUD“Ondrej Pekar“ Soljani, dječja skupina KUD-a „Slavonija“ Soljani, KUD „Spužvar“ – gosti sa otoka Krapnja, KUD „Ivan Brnik“  Jelisavac  te muška pjevačka skupina „Sinovi Cvelferije“ iz Drenovaca.  Manifestaciju je otvorio načelnik Općine Vrbanja Ivica Sep.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, KUD Soljani, Naslovna, Općenito

Natječaj za Podmjeru 5.2 za Vukovarsko-srijemsku županiju iz Programa ruralnog razvoja

Natječaj za Podmjeru 5.2 za Vukovarsko-srijemsku županiju iz Programa ruralnog razvoja – „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je prvi natječaj za mjeru iz Programa ruralnog razvoja koji se financira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Natječaj za Podmjeru 5.2 iz Programa ruralnog razvoja – „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ objavljen je u petak, 03. listopada 2014. u Narodnim novinama 118/14, a odnosi se na fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva s područja Vukovarsko-srijemske županije.

U okviru ove mjere poljoprivrednici će moći ostvariti do 100% potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala koje im je u poplavama stradalo, što uključuje: sanaciju zemljišta, izgradnju objekata, popravak ili kupnju poljoprivredne mehanizacije, nabavu domaćih životinja te sadnju višegodišnjeg bilja. Potpora se može dobiti i za troškove konzultanata, sudskih vještaka te za izradu studije izvedivosti, geodetskih podloga i elaborata. Potpora se može ostvariti samo za troškove (račune) koji su nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja i koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova. Nakon što poljoprivrednici dokažu namjensko korištenje sredstava kroz račune u sklopu zahtjeva za isplatu te nakon što Agencija provede administrativnu kontrolu i kontrole na terenu slijedi isplata potpore. Korisnici mogu zatražiti isplatu predujma u iznosu od 50% od odobrenih sredstava, nakon što Agencija donese Odluku o dodjeli sredstava.

Tekst Natječaja

Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama, a sve potrebne materijale i informacije možete preuzeti ovdje.

Za više informacija i pomoć možete se obratiti:
Savjetodavna Služba
Nada Matić, dipl.ing.agr
Vladimira Nazora 8, Drenovci
tel: 032/862-804, e.mail: nada.matic@savjetodavna.hr

Hrvatska poljoprivredna agencija
Josip Šumanovac, dipl.ing.
Trg J.Runjanina 1, Vinkovci
tel: 032/304-306, e-mail: vinkovci@hpa.hr

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Zaključci sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrbanja održane 06. listopada 2014. godine

Općinsko vijeće Općine Vrbanja nakon rasprave o problematici dosadašnjeg obeštećenja za poljoprivrednu proizvodnju stradalu u svibanjskim poplavama na području Općine Vrbanja, koja je provedena na 15. sjednici održanoj 06. listopada 2014. godine, donosi slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Općinsko vijeće Općine Vrbanja izražava nezadovoljstvo dosadašnjim postupkom obeštećenja poljoprivrednih gospodarstava za štete nastale kao posljedice poplave u svibnju 2014. godine.

2. Osniva se Odbor za poljoprivredu kao radno tijelo Općinskog vijeća.

3. Predlaže se održavanje zajedničke sjednice Odbora za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije i Odbora za poljoprivredu triju Općina u Cvelferiji, te svih vijećnika Općinskih vijeća i čelnika triju Općina u Cvelferiji, kao i županijskih vijećnika s područja Cvelferije kako bi zajednički utvrdili prijedloge poželjnih postupanja, sudionike i rokove za njihovo izvršenje.

4. Zahtjeva se od nadležnih tijela žurno obeštećenje za štetu od poplave nastalu na poljoprivrednim gospodarstvima utvrđenu od strane Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sukladno važećem Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

5. Zahtjeva se od Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostava podataka o osobama kojima je isplaćena pomoć za provedbu naknadne sjetve za 2014. god. temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 22. svibnja 2014. godine, te podatke o površinama, iznosima i kriterijima za isplatu pomoći. Poseban naglasak stavlja se na naselje Strošinci koje je predmetnom isplatom oštećeno u odnosu na ostala naselja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBANJA

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK


KLASA:  602-01/14-01/2116

URBROJ: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 01. listopada 2014. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/14-01/2025, UR.BROJ: 2212/08-01/01-14-1 od 22. rujna 2014. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2014/2015, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

- Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),

- potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2014/2015,

- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2014/2015,

- preslika osobne iskaznice učenika,

- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog prebivališta,

- preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 16. listopada 2014. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

JAVNI POZIV

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE VRBANJA

Danas, 24. rujna 2014. godine, od 12.00 sati (do 15.00 sati, i nastavak sutra) u Općini Vrbanja – računovodstvo, počinje isplata novca -donacije Grada Zagreba za udžbenike srednjoškolcima. Isplata će se vršiti u gotovini jednom od roditelja. OBAVEZNO PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

Predavanje

AndraKO- BIO SRIJEM d.o.o. Račinovci

Organizira predavanje koje će se održati 17. rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci u Drenovcima na temu; STANJE I PREDNOSTI EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U RH.

Predavač: Ivan Miličević dipl.ing.

Objavljeno unutar kategorije Naslovna

NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja

Općina Vrbanja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja (dan objave: 09.09.2014. godine)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti:

  • na adresi: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 3254 Vrbanja,
  • na službenoj internet stranici Općine Vrbanja
  • na telefon: 032/863-108, svakom radnim danom od 7 do 15 sati.

Tekst javnog natječaja, prijavni obrazac te ostala dokumentacija nalaze se niže, te ih je moguće preuzeti klikom na donji link.

Prilozi:

1. JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja“.

2. PRAVILNIK za provedbu Programa “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Vrbanja“.

3. PRIJAVNI OBRAZAC

4. IZJAVA O SUGLASNOSTI

Objavljeno unutar kategorije Dokumenti i obrazci, Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Sljedeća »

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
Vlada Republike Hrvatske
Vukovarsko Srijemska Županija
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Katastar Republika Hrvatska
Pravosuđe e-izvadak
Meteo.hr
Agencija za razvoj općine Drenovci