Ispunite online anketu

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-02/15-01/1171

URBROJ: 2212/08-01/01-15-2

Vrbanja, 26. studenog 2015. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRBANJA, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 05/15), i Zaključka načelnika Općine Vrbanja, Klasa:350-02/15-01/1171; Urbroj:2212/08-01/01-15-1 od 26. studenog 2015.godine, objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

1. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će 13 (trinaest) dana, i to od 09. prosinca do 21.prosinca  2015.godine.

2. Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, svakim radnim danom od 7,30 do 14,30 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio, te sažetak za javnost.

Prijedlog plana objaviti će se i na web stranici Općine Vrbanja na adresi: www.opcina-vrbanja.hr

3. U vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje za mještane i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 10.prosinca 2015. godine (četvrtak) s početkom u 11,00 sati u  vijećnici Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja.

4. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

5. U razdoblju trajanja javnog uvida, na Prijedlog Plana iz točke 1. ove obavijesti, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana sudjeluje u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan (sukladno čl.101. ZOPU).

6. Oglas o javnoj raspravi o Prijedlogu plana biti će objavljen u dnevnom tisku i na web stranici Općine Vrbanja na adresi: www.opcina-vrbanja.hr .

Oglas o javnoj raspravi biti će objavljen i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

7. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana, izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku trajanja javnog izlaganja ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno sa istekom roka trajanja javne rasprave i javnog uvida, odnosno do 21.prosinca 2015.godine. na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, s napomenom:

„Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja“

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u  pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE VRBANJA

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja – PRIJEDLOG PLANA -

3. SAŽETAK ZA JAVNOST

KARTE: 4.A. GP naselja Vrbanja, 4.B. GP naselja Soljani, 4.C. GP naselja Strošinci

1. Korištenje i namjena površina, 2.A  Promet, pošta i TK, 2.B. Energetika, vodoopskrba, odvodnja i otpad

2.C. Melioracijska odvodnja, 3. Uvjeti za korištenje

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa:  112-03/15-01/1132

Urbroj: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 23. studenog 2015. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

Za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (3) tri mjeseca, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za slijedeće radno mjesto:

1. Komunalni djelatnik – jedan djelatnik/ca, na određeno vrijeme, u trajanju od (3) tri mjeseca, puno radno vrijeme.

Posebni uvjeti:

- niža stručna sprema ili završena osnovna škola

- Položen vozački ispit B kategorije

- najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

(rad na siguran način)

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

II. Opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja.

III. Za prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

V. Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju  pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.

VI. Uz prijavu kandidati trebaju predočiti:

- prijava na oglas/životopis – uz naznaku poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo na

poslovima za radno mjesto na koje se prijavljuje

- preslik domovnice ili osobne iskaznice

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije

pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

- preslik vozačke dozvole

- dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani podnositelj prijave po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o rasporedu.

VII. Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 01. prosinca 2015. godine, preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme”.

VIII. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IX. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

IVICA SEP

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Prijedlog proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu

Poštovani mještani općine Vrbanja,

predstavljamo Vam nacrt prijedloga proračuna Općine Vrbanja za 2016. godinu, kojeg možete pregledati klikom na  ovu poveznicu.

Radi se o nacrtu, koji je predan vijećnicima na uvid, kako bi oni prilikom izglasavanja proračuna za sljedeću godinu, imali vremena iznijeti svoje stavove za stavke proračuna. Prijedlog je, naravno, podložan promjenama i o vijećnicima ovisi kakav će proračun biti izglasan u prosincu.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE VRBANJA

OTPAD ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (OTPAD OD SVINJOKOLJE – DROB, KOSTI, KOŽA I SL.) MOŽETE ODLAGATI BESPLATNO U ZA TU SVRHU PREDVIĐENE KONTEJNERE KOJI SE NALAZE NA SLIJEDEĆIM LOKACIJAMA:

VRBANJA, DVORIŠTE VETERINARSKE AMBULANTE

SOLJANI, POKRAJ VATROGASNOG DOMA

STROŠINCI, NA PISTI

NAPOMENA: U KONTEJNER SE NE SMIJU UBACIVATI PLASTIČNE VREĆE ZA SMEĆE I SLIČNA AMBALAŽA NEGO JE OTPAD POTREBNO ISTRESTI U KONTEJNER.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Naš Vrbanjac – Hrvoje Sep kvalificirao se na Olimpijske igre u Brazil!

Hrvatski poluteškaš i vlasnik europske bronce Hrvoje Sep kvalificirao se na Olimpijske igre u Rio de Janeiro. Hrvoju je to pošlo za rukom kroz natjecanja Svjetske boksačke lige čime je za sada drugi hrvatski boksač sa vizom za Brazil. Da podsjetimo, nešto ranije ove godine također kroz WSB kvalificirao se Europski prvak superteškaš Filip Hrgović.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Sport

Uručene potvrde o razminiranosti: Vukovarsko-srijemska županija očišćena je od mina

Vukovarsko-srijemska županija potpuno je očišćena od minsko-eksplozivnih sredstava,  rečeno je na konferenciji kojom je obilježen završetak projekta “Program razminiranja na područjima pogođenim poplavama – Vukovarsko-srijemska županija”. U okviru projekta koji je financirala EU u okviru IPA komponenata I – Pomoć u tranziciji i jačanje institucije za 2011. godinu razminirane su općine Nijemci i Vrbanja.

Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 767.059 eura. Europska unija financirala ga je sa 652.000 eura, a ostatak od 115.059 eura stigao je iz proračuna Republike Hrvatske. Tim su novcem razminirana 791.753 četvorna metra na području općina Nijemci (šuma Somovac) i Vrbanja (šuma Debrinja).

Načelniku Općine Vrbanja Ivici Sepu  općina uručena je  potvrda o razminiranju Općine Vrbanja.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  604-02/15-01/1046

URBROJ: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 29. listopada 2015. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/15-01/919, UR.BROJ: 2212/08-01/01-15-3 od 15. rujna 2015. godine, raspisuje se:

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

¸

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Vrbanja.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

- Zahtjev za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (preuzeti obrazac na web stranici

Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
- potvrdu fakulteta o upisu na II, III, IV ili V. godinu studija,
- potvrdu o prebivalištu,
- prijepis ocjena za prethodnu godinu obrazovanja,
- presliku domovnice
- izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi, ovjerenu kod

javnog bilježnika,
- izjavu o zajedničkom kućanstvu (izdanu od podnositelja Zahtjeva),
- potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti,
- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza,

- presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji unazad jednu godinu imaju prebivalište na području Općine Vrbanja i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi. Prednost pri dodijeli imat će kandidati s boljim prosjekom ocjena i studenti koji žive u obitelji s više djece.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 13. studenog 2015. godine.

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Vrbanja i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Na temelju provedenog natječaja načelnik općine donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno po studentu, počevši od mjeseca studeni 2015. godine do prosinca 2015. godine, s mogućnošću produženja do listopada 2016. godine ukoliko se osiguraju sredstva u Proračunu Općine Vrbanja za 2016. godinu.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za studentske stipendije”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

OBRAZAC – ZAHTJEV

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Obavijest

“Izvješćuju se korisnici zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine da Centar za socijalnu skrb Županja počinje podjelu rješenja o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i podjelu kupona za subvenciju troškova električne energije od 1. listopada 2015. godine.

Rješenje i kupon mogu se podići u Centru za socijalnu skrb Županja svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati:

  • za korisnike zajamčene minimalne naknade rješenje i kupon može podići samo nositelj prava
  • za malodobne korisnike osobne invalidnine rješenje i kupon može podići zakonski zastupnik
  • za korisnike lišene poslovne sposobnosti rješenje i kupon može podići skrbnik”

Detaljnije: Upute korisnicima za korištenje kupona za subvenciju troškova električne energije


Protokol

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge – prikupljanje, odvoz i odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja. Datum objave 22.10.2015. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna

JAVNI POZIV – PRIJAVA ZA UVRŠTENJE U PRORAČUN

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa: 400-01/15-01/1003

Urbroj: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 15. listopada 2015. godine

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama ( Narodne novine br. 74/14) i članka 47. Statuta

Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13), načelnik Općine Vrbanja

objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u

Proračun OPĆINE VRBANJA za 2016. godinu

Pozivaju se sve udruge koje:
- imaju pravnu sposobnost (registrirane udruge), te imaju sjedište i adresu isključivo na području Općine Vrbanja,
- imaju pravnu sposobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište na području Općine Vrbanja, no koje su sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge svojom pisanom odlukom nadležnog tijela upravljanja udrugom osnovale organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, te su istom Odlukom utvrdile adresu i voditelja organizacijskog oblika,
- imaju pravnu sposobnost (registrirane udruge), ali nemaju sjedište, adresu i organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, ali po svom kapacitetu i doprinosu zajednici provode programe na području Općine Vrbanja, koji su od izuzetne važnosti za Općinu Vrbanja, da podnesu Prijavu za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja za 2016. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima (u prilogu ovog Poziva):

- OV-PRORAČUN1 – Prijava za uvrštenje u proračun Općine Vrbanja 2016. godine
- OV-PRORAČUN2 – Prihodi i rashodi udruge u 2015. godini
- OV-PRORAČUN3 – Financijski plan prihoda i rashoda za 2016. godinu
- OV-PRORAČUN4 – Plan aktivnosti u 2016. godini

Obrasci se mogu preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, i na internetskim stranicama općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr
Uz prijavu se obvezno dostavlja:
- preslika rješenja o registraciji (za udruge/društva koje prvi puta podnose Prijavu),
- preslika zapisnika o posljednjoj održanoj skupštini

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Prijedlozi programa onih udruga koje nisu dostavljale izvješća o namjenski utrošenim sredstvima neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava počinje teći sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja i internetskoj stranici www.opcina-vrbanja.hr, a ističe 02. studenog 2015. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja ili poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja (s naznakom „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Vrbanja za 2016. godinu“).

Sve udruge čiji programi budu uvršteni u Proračun Općine Vrbanja za 2016.godinu, dužne su postupiti u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14).

PRILOG: Obrasci prijave za uvrštenje u Proračun

Napomena: dokument sadrži 4 podlista koje je potrebno popuniti.

Načelnik Općine Vrbanja

Ivica Sep

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna, Općenito

Sljedeća »