REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

   Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/23-02/1

URBROJ: 2196-31-03-1-23-13

U Vrbanji, 8. rujna 2023. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/1., 4/18. i 112/19.)  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Vrbanja, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja, upućuje

 

POZIV

 

KANDIDATIMA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

U „Narodnim novinama” broj 96/23, dana 23. kolovoza 2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Vrbanja u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na radno mjesto komunalni radnik (kategorija IV, potkategorija – namještenik II. potkategorije, razina 2, klasifikacijski rang 13) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 31. kolovoza 2023. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti 3 (tri) kandidata, čije prijave su pravodobne i potpune, odnosno koji kandidati ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19.) pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana  15. rujna 2023. godine (petak) u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,  u 8,00 sati.

 

Slijedom navedenog, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) pozivaju se kandidati kako slijedi:

 

  1. Marko Cvjetković
  2. Ivan Spajić
  3. Zdravko Marojević-Pranjić

 

Na pisanom testiranju kandidat je dužan predočiti osobnu identifikacijsku ispravu.

 

Kandidat koji ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji iz bilo kojeg razloga ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Rezultati pisanog testiranja objavit će se istog dana na Oglasnoj ploči  Općine Vrbanja  i web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.) najkasnije do 10,30 sati. Istovremeno će se objaviti i poziv kandidatima na intervju u koliko su kandidati na pisanom testiranju iz općeg znanja ostvarili najmanje 50% bodova, odnosno ako je kandidat ostvario najmanje 5 bodova.

 

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja, odnosno ostvare najmanje 5 bodova obaviti će se istog dana od 12,00 sati prema rasporedu utvrđenom u pozivu.

 

Kandidatima koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja poslana je pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

         Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA