Na temelju odredbe članka 66. stavka 1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21  – dalje u tekstu: Zakon) Općina Vrbanja na svom području osigurava javnu uslugu sakupljanja  komunalnog otpada.

Temeljem odredbi članka 66.st.1. i čl.178.st.1. istog Zakona, Općinsko vijeće Općine Vrbanja je dužno donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 31.01.2022. godine.

Sudjelovanja javnosti u savjetovanju o nacrtu Općeg akta Općinskog vijeća Općine Vrbanja moguće je od 27.12.2021. do 26.01.2022. putem elektroničke pošte: opcina@opcina-vrbanja.hr

NOVA ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRBANJA