REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA VRBANJA

                 Općinski načelnik

 

KLASA:   112-02/24-01/3

URBROJ: 2196-31-02-1-24-1

U Vrbanji, 18. ožujka 2024. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Kodni broj SF.3.4.11.01.0018 „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici”, od 14. veljače 2024. godine i članka 47. Statuta Općine Vrbanja (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13., 1/18. i 4/21.), Općinski načelnik Općine Vrbanja objavljuje

 

O G L A S

 

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželimo dostojanstvenu

 starost i inkluziju u zajednici“ radnika/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore

i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom


RADNIK/CA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE

I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA

I OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

 

Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 10427349735 raspisuje Oglas  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja aktivnosti na projektu „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ u sklopu poziva „Zaželi – Prevencija institucionalizacije”.

 

 1. Broj traženih radnika/ca: 30
 2. Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 33 mjeseca uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
 3. Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: Općina Vrbanja (naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci)
 5. Podaci o plaći: Plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu
 6. Prijevoz: Bez naknade
 7. Opis poslova:

 

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština

 

za minimalno 6 (šest) korisnika projekta.

 

 1. Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 

–  punoljetnost

–  hrvatsko državljanstvo

–  prijavljen u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u vrijeme trajanja ovog Oglasa

–  najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)

 

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine, br. 82/08. i 69/17.).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i na prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdano u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i sl.).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr)Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

 

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21.), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta Oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

 

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

 1. Prijavi na Oglas kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:-

 

–  vlastoručno potpisanu prijavu, dostupnu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg. dr.  Franje Tuđmana 1 ili na mrežnoj stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.)

–  životopis,

–  obostranu presliku osobne iskaznice,

–  potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba s datumom izdavanja nakon objave Oglasa,

–  elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–  uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca od datuma objave Oglasa

–  preslika svjedodžbe ili drugog dokaza o najvišoj razini obrazovanja

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu te je vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, bit će pozvani na razgovor (intervju) koji će se održati u prostorijama Općine Vrbanja, o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidate koji iz bilo kojeg razloga ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Nakon provedenih intervjua (razgovora), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u radni odnos utvrđuje rang listu kandidata/kinja.

 

Prijave na Oglas dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Vrbanja u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s naznakom „Prijava na oglas – Zaželi – ne otvaraj“ u roku od osam (8) dana od objave Oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno zaključno sa danom 26. ožujka 2024. godine.

 

Odluka o odabiru kandidata/kinja bit će objavljena na mrežnoj stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr.).

 

Ukoliko se tijekom trajanja provedbe projekta ukaže potreba za popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta, isti će se popuniti kandidatom/kinjom prijavljenom na ovaj Oglas sukladno utvrđenoj rang listi.

Obrazac prijave

Oglas ZAŽELI radnica za pomoć u kući 2024 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Velimir Redl