Mole se korisnici zajamčene minimalne naknade sa područja općine Vrbanja da podnesu NOVI Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti osobno u općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja ili preuzeti na web stranici općine Vrbanja

Zahtjev naknada za troškove stanovanja 2023.

Izjava podnositelja zahtjeva – ogrijev

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Temeljem čl. 41. i čl. 42. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22 i 119/22) pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na troškove najamnine, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Slijedom navedenoga, obavještavaju se korisnici Zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Županja, s prebivalištem na području općine Vrbanja, kako je za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja potrebno podnijeti Zahtjev kojemu se prilaže sljedeća dokumentacija:

  1. Preslika osobne iskaznice
  2. Preslika Rješenja o ostvarivanju prava na Zajamčenu minimalnu naknadu
  3. Preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva/IBAN
  4. Izjava da se korisnik grije na drva Izjava podnositelja zahtjeva – ogrijev
  5. Preslika posljednjeg računa/odreska za vodu i komunalnu naknadu

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja može od korisnika zajamčene minimalne naknade zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko smatra da je to potrebno za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja.

Ispunjeni obrazac Zahtjeva za naknadu za troškove stanovanja s popratnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja.

O pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja.