Temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01 i 11/02), članka 5.  Povelje o suradnji Vukovarsko – srijemske županije i nevladinog, neprofitnog sektora („Službeni vijesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj 1/05), točke V Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Odbora za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga (Klasa: 230-01/09-01/164, Ur.broj 2196/1-01-09-1 od 28. listopada 2009. godine), Odbor za koordinaciju dodjele financijske potpore projektima udruga Vukovarsko – srijemske županije objavljuje:

P O Z I V

na prijavu Projekata udruga u Vukovarsko – srijemskoj županiji
za dodjelu  financijske potpore u 2013. godini

¸

POZIV na prijavu Projekata udruga u Vukovarsko – srijemskoj županiji za dodjelu financijske potpore u 2013. godini
OBRAZAC za prijavu projektnog prijedloga udruga Vukovarsko – srijemske županije za 2013. godinu