Upitnik za poljoprivredno gospodarstvo u svrhu ostvarivanja kredita iz Operativnog programa razvitka govedarske proizvodnje u RH

Izgled Upitnika za poljoprivredno gospodarstvo

Popis obvezatne dokumentacije uz Upitnik

POPIS OBVEZATNE DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ UPITNIK ZA POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO:

1. Podaci o pravnom statusu:
– OPG: fotokopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
– obrtnik: fotokopija obrtnice
– pravna osoba: fotokopija rješenja o upisu u sudski registar
2. Podaci o poljoprivrednom zemljištu:
– izvod iz katastra o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta
– fotokopije ugovora o zakupu i/ili koncesiji
– ostalo (postupci stjecanja zemljišta koji su u tijeku: kopije kupoprodajnih ugovora, rješenja nadležnih organa, dokumenti o nasljeđivanju, darovanju, uživanju, prijavi na natječaj za kupnju državnog zemljišta i dr.)
3. Podaci o dosadašnjem poslovanju
– potvrda mljekare o količini isporučenog mlijeka u prethodnoj godini, uz naznaku njegove kvalitete
– potvrda mljekare o ostvarenom prihodu od isporučenog mlijeka u prethodnoj godini
4. Podaci o postojećim kreditnim zaduženjima
– potvrda kreditora o stanju korištenog kredita
5. Ostala dokumentacija
– fotokopija mišljenja mljekare s kojom je zaključen predugovor o otkupu mlijeka
– fotokopija načelnog mišljenja Ureda državne uprave – Službe za prostorno uređenje i graditeljstvo da je na predloženoj lokaciji dozvoljena gradnja planiranog objekta