Općina Vrbanja je 27. lipnja 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za sanaciju i zatvaranje odlagališta, referentnog broja K.K.06.3.1.04.0019, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta prema Ugovoru o bespovratnim sredstvima je najkasnije šesnaest mjeseci od stupnja na snagu Ugovora.

Ukupna vrijednost projekta je 4.022.756,48 kn, od čega prihvatljivi troškovi iznose 3.020.256,48 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.567.218,00 kuna, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Vrbanja. Ugovori koji su obuhvaćeni projektom sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada su:

  • Ugovor za uslugu tehničke pomoći vođenja projekta i uslugu promidžbe i vidljivosti projekta,
  • Ugovor za Usluge stručnog nadzora na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada,,Muškovo-Ključ”,
  • Ugovor za izvođenje radova.

Cilj projekta je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Muškovo – Ključ“, odnosno sprečavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Sanacijom odlagališta otpada doprinijeti će se ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisija stakleničkih plinova i očuvanju prirodnog okoliša koje donosi društvenu i gospodarsku korist.

Sanacijom odlagališta sanirati će se postojeće odlagalište neopasnog otpada, izgraditi će se servisna prometnica oko zahvata, izgraditi će se sustav za skupljanje oborinskih voda sa odlagališta i servisne prometnice. Objekt će biti priključen na izgrađenu asfaltiranu prometnicu koja je izgrađena u sklopu radova obuhvaćenih etapom 1. Odlagalište otpada “”Muškovo-Ključ” će se sanirati i zatvoriti postavljanjem vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja koji će se ozelenjeti sadnjom autohtonog bilja, čime će se i zatvaranjem lokacija dovesti u prvobitno stanje. Postojeći prostor je u skladu s namjenom prostora prema prostorno ‐ planskoj dokumentaciji.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta značajno će doprinijeti zaštiti okoliša i unapređenju kvalitete života mještana Općine Vrbanja.

Sanacija odlagališta otpada – informacije o projektu 2020.