REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL      

 

Klasa:  022-01/20-01/1185

Urbroj: 2212/08-01/01-20-2

Vrbanja, 10. studenoga 2020. godine

 

 

TESTIRANJE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

POVODOM 2. OGLASA  ZA PRIJEM U SLUŽBU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRBANJA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu Općine Vrbanja na određeno vrijeme za radno mjesto viši stručni suradnik-voditelj projekta Zaželi– Program zapošljavanja žena- faza II- 1 izvršitelj, na pisano se testiranje pozivaju kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete propisane Oglasom za prijam službenika u službu Općine Vrbanja- Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja na određeno vrijeme, KLASA:022-01/20-01/1185 URBROJ:2212/08-01/01-20-1 od 26. listopada 2020. godine.

 

Kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete su sljedeći:

 

  1. Gordana Josić, Županja
  2. Andrea Klarić Martinović, Soljani
  3. Kristina Gulikorić, Gradište
  4. Morena Marčelja Mach, Županja
  5. Ana Koprtla, Cerna

 

 

Navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje koje će se održati 16. 11. 2020. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja (Dom kulture Vrbanja- velika sala).

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

 

 

Po dolasku na provjeru znanja, odnosno testiranja, od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Također su kandidati dužni predočiti izvornik diplome ili ovjerenu presliku o traženoj stručnoj spremi. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

 

Provjera znanja traje 90 minuta.

 

Za vrijeme provjere znanja testiranjem nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga sredstva komunikacije,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima,

– na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja a njihov rezultat povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja testiranjem kandidatima se dodjeljuje određeni broj od 1 do 10.

Intervju će se provoditi samo s onim kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na provjeri znanja testiranjem. U intervjuu s kandidatima se utvrđuje interes, profesionalne ciljeve, motivaciju, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova u rasponu 1-10 te se bodovi dodaju bodovima ostvarenim na testiranju.

Izvješće o provedenom testiranju odnosno postupku, potpisano od strane povjerenstva dostavlja se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela. Uz izvješće se dostavlja i rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu koje mora biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Svi kandidati prijavljeni na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

 Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– – STATUT OPĆINE VRBANJA 2013. god ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE VRBANJA 2018.Statut Općine Vrbanja („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije”, broj 5/13 i 1/18)

– Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

Opći uvjeti – Ugovor za projekt ZAŽELI – OPĆINA VRBANJA  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA