REPUBLIKA  HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:  602-01/11-01/1547
URBROJ:  2212/08-01/01-11-1
Vrbanja, 05. rujna 2011. godine

¸

Na temelju članka 30. Statuta općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije  br. 17/09) i članka 27. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja, općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 05. rujna 2011. godine, donijelo je:

O D L U K U

o subvencioniranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Članak 1.

Odobrava se isplata financijskih potpora učenicima srednjih škola s prebivalištem na području općine Vrbanja koji zbog školovanja stanuju u učeničkim domovima, za prvo polugodište školske godine 2011/2012.

Članak 2.

Mjesečna financijska sredstva u iznosu od 500,00 kn po učeniku odobravaju se učenicima srednjih škola u svrhu podmirenja troškova smještaja u učeničkom domu, počevši od mjeseca rujna 2011. godine do prosinca 2011. godine.

Članak 3.

Učenici iz članka 1. ove odluke dužni su radi ostvarenja mogućnosti na financijsku potporu u Općinu Vrbanja dostaviti: pisani Zahtjev za financijsku potporu, potvrdu o upisu u srednju školu, potvrdu o smještaju u učenički dom i potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prebivališta, i to najkasnije do 30. rujna 2011. godine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:

1.  Oglasna ploča

2.   Računovodstvo

3.   Pismohran

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Žaper