REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
Klasa: 112-06/13-01/721

Urbroj: 2212/08-01/01-13-1

Vrbanja, 04. ožujka 2013. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Vrbanja za 2013. godinu (Klasa: 112-01/13-01/205, Urbroj: 2212/08-01/1-13-1 od 25. siječnja 2013. godine, načelnik raspisuje:

.

JAVNI POZIV

.

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Vrbanja za sljedeća radna mjesta:

.

1. Stručni suradnik, 1 izvršitelj/ica

Ured tajnika Općinskog načelnika i Općinskog vijeća

Uvjeti:

– završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomske struke

– prebivalište na području Općine Vrbanja

.

2. Stručni ili viši stručni suradnik, 1 izvršitelj/ica

Ured načelnika

Uvjeti:

– završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomske struke

– prebivalište na području Općine Vrbanja

.

3. Računovodstveni referent, 1 izvršitelj/ca

Računovodstveno-financijski odjel

Uvjet:

– završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomske struke

– prebivalište na području općine Vrbanja

.

4. Stručni suradnik za pravne poslove, 2 izvršitelja/ica

Tajništvo Općine Vrbanja

Uvjeti:

– završen preddiplomski ili diplomski studij pravne struke

– prebivalište na području općine Vrbanja

.

5. Stručni suradnik za stambene poslove i poslove komunalnog uređenja, 1 izvršitelj/ica

Odjel za stambeno-komunalne poslove Općine Vrbanja

Uvjeti:

– završen preddiplomski ili diplomski studij građevinskog, arhitektonskog ili geodetskog fakulteta/visoke škole

– prebivalište na području općine Vrbanja

.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12), te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.  86/08 i 61/11).

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju, te sljedeće priloge:

– životopis,

– presliku diplome,

– presliku osobne iskaznice,

– presliku radne knjižice (prve tri stranice radne knjižice i presliku stranica 6. i 7.),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Vrbanja (za stručno osposobljavanje),

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Vrbanja.

Načelnik Općine

Ivica Sep