OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA!

¸

Težeći što uspješnijem postizanju EU standarda u biljnoj proizvodnji, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj VSŽ u suradnji s Udrugom proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH (CROCPA), organizira/afirmira sakupljanje ambalažnog otpada za poljoprivredna gospodarstva na području VSŽ, jer sva poljoprivredna gospodarstva koja su koristila sredstva za zaštitu bilja i koja očekuju puni iznos poticaja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinula na zakonom propisani način.

Skupljanje ambalažnog otpada vršit će se 10.08.2012. godine na sljedećim lokacijama:

*Drenovci – prostor stočnog sajma, ul. Vladimira Nazora,  08.00 – 11.30 sati

*Bošnjaci – Ruris d.o.o.,  Strossmayerova 61,  12.00 – 16.00 sati

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Klasa: 320-20/12-01/01

Urbroj: 2196/1-07-12-1