Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima, nastalih kao posljedica smanjene količine padalina (suše), 23. rujna 2011. godine proglašena je elementarna nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štete na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima moraju se javiti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode općinskim, odnosno gradskim povjerenstvima a procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Poljoprivednike podsjećamo i na naputak koji smo objavili i na našoj web stranici 17. svibnja o.g.:

Poštovani poljoprivrednici,

Temeljem članka 31. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda NN br. 73/97) određeno je da se pomoć iz državnog proračuna odobrava i usmjerava gradu i općini na čijem je području nastala elementarna nepogoda. Visina pomoći iz državnog proračuna utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila:

¸

1. ako su jačina, opseg i posljedice elementarne nepogode takve da prelaze mogućnosti lokalne samouprave i uprave da ih uklone i/ili ublaže,

2. ako je poremećeno obavljanje gospodarskihdjelatnosti i odvijanje života uopće, što ukazuje na značajne posljedice,

3. ako je nepogoda prouzročila umanjenje prinosa pojedine poljoprivredne kulture ili dugogodišnjeg nasada preko 30% po hektaru prema prethodnom trogodišnjem prosjeku u dotičnoj županiji,

4. ako je potvđena vrijednost ukupne štete veća od 20% vrijednosti proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave za prethodnu godinu

5. ako je vrijednost štete potvrđena

¸

U slučaju nastanka elementarne nepogode čija vrijednost i posljedice udovoljavaju navedenim mjerilima, postupak je sljedeći:

– poljoprivredni proizvođači dužni su u roku od osam dana od nastanka elementarne nepogode prijaviti štetu (kad se radi o ledotuči, nevremenu, mrazu i sl.) ili od proglašenja elementarne nepogode (kada se radi o suši, prekomjernim količinama oborina, niskim temperaturama i sl.) u svojim gradovima i općinama. (Obrasce za prijavu poljoprivrednici preuzimaju na ovim linkovima: EN-P, EN-4 i EN-7 ili ih preuzimaju u Općini, te ih osobno popunjavaju i potpisuju!) U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.

Po primitku prijava, općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Državnom i županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.

Posebno se naglašava da se podatci za voće trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara!

U nastavku vam donosimo:

Podatke o cijenama za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastalih u 2011. godini,

Prosječan trogodišnji prirod za 2008., 2009. i 2010. godinu za Vukovarsko-srijemsku županiju

OŠTEĆENA IMOVINA KOJA JE OSIGURANA OD RIZIKA KOD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA, NE PRIJAVLJUJE SE, BUDUĆI DA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (NN br. 73/97) NEMA PRAVO NA POMOĆ IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA.

Šteta oštećene imovine nastala od više elementarnih nepogoda u tijeku jedne kalendarske godine se zbraja, tako da postotak oštećenja na toj imovine ne smije prijeći 100% oštećenja.