Pozivaju se sve udruge koje će svoje pojedine programe i aktivnosti provoditi na području Općine Vrbanja, da prijave svoje programe/aktivnosti, temeljem dolje navedenog Javnog natječaja i to na obrascima u prilogu.

Radi lakše evidencije i praćenja tijeka provedbe programa udruga, Općina Vrbanja je odlučila objaviti Javni natječaj, po kojem će udruge svaki zasebni projekt prijaviti na svakom zasebnom obrascu. Potrebno je naglasiti da projekt/aktivnost može, ali i ne mora biti prihvaćen, što uvelike ovisi o mogućnostima Proračuna Općine Vrbanja, ali i o ispunjavanju kriterija iz natječaja. Javni natječaj objavljujemo u cijelosti:

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK

Klasa: 402-01/13-01/1916
Urbroj: 2212/08-01/01-13-1
Vrbanja, 29. listopada 2013. godine

Temeljem članka 47. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 5/2013), načelnik Općine Vrbanja raspisuje:

JAVNI   NATJEČAJ

za financiranje projekata i programa udruga građana
iz Proračuna Općine Vrbanja u 2014. godini

Članak I.

Općinski načelnik Općine Vrbanja raspisuje Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga građana iz sredstava Proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu.

VISINA POTPORE

Članak II.

Maksimalan iznos potpore je:

– za projekte ili programe samo jedne udruge – do 5.000,00 kuna
– za projekte ili programe u kojem je iskazan partnerski odnos udruga – do 10.000,00 kn

Ukupan fond za financiranje projekata/programa udruga građana je 100.000,00 kuna.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, prijava koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, fond za financiranje projekata / programa ne mora biti u cijelosti iskorišten.

ROK NATJEČAJA

Članak III.

Rok za podnošenje prijava počinje od dana objave, a traje do zaključno 15. studenog 2013. godine uz obvezu svake od udruga koja će se javiti na natječaj da do istog dana podnesu prijavu za uvrštenje u proračun s iskazanim prihodima i rashodima u 2013. godini i planiranim prihodima i rashodima u 2014. godini.

UVJETI PRIJAVE

Članak IV.

Na javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama i koje:

– imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te imaju sjedište i adresu isključivo na području Općine Vrbanja.
– imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te nemaju sjedište i adresu na području Općine Vrbanja, ali su sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge svojom pisanom Odlukom nadležnog tijela upravljanja udrugom osnovale organizacijski oblik djelovanja na području Općine Vrbanja, te su istom Odlukom utvrdile adresu i voditelja organizacijskog oblika.
– imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te nemaju sjedište i adresu na području Općine Vrbanja i nemaju organizacijski oblik djelovanja na području Općine, ali po svom kapacitetu i doprinosu zajednici provode program/projekt na području Općine od izuzetne važnosti za Općinu Vrbanja.

Članak V.

Neće se financirati projekti i programi udruga:
– koje nisu izvršile svoje obveze predaje financijskog izvješća za potpore koje su ostvarile od Općine Vrbanja u 2013. godini,
– koje se financiraju temeljem posebnih propisa ili se u cijelosti financiraju od drugih donatora
– koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučaju kada se odnose na trajnije i sveobuhvatnije projekte,
– koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata ili kupnji opreme čija vrijednost prelazi 30% od ukupno traženih sredstava
– kojima je predvidivi dio neizravnih troškova u dijelu proračuna projekta, odnosno programa, a koji se odnosi na tražena financijska sredstva od Općine, veći od 25%

PODRUČJE FINANCIRANJA

Članak VI.

Javni natječaj se raspisuje za slijedeća područja financiranja projekata i programa udruga građana

1. Razvoj civilnog društva
2. Stvaralaštvo mladih
3. Zaštita okoliša
4. Područje komunalnih usluga i kvalitete stanovanja
5. Područje institucionalnog obrazovanja

Članak VII.

Kriteriji za ocjenu prijedloga programa / projekta koji će se nalaziti u obrascu procjene po kojima će članovi Povjerenstva za Proračun i financije vrednovati programe / projekte su:

– prijašnje djelovanje (organizacijska sposobnost i kompetentnost) i djelovanje prijavljene udruge / organizacijskog oblika udruge u lokalnoj zajednici
– stupanj razumijevanja problema te sposobnost (kompetentnost projektnog tima, metodologija, ostali resursi) projekta da se odgovori na javne potrebe lokalne zajednice
– aktivnosti projekta potiču pozitivne promjene koje su važne za javni interes lokalne zajednice
– aktivnosti projekta doprinose povećanju kvalitete življenja stanovnika u lokalnoj zajednici
– jasnoća i mogući realni učinak projektnog cilja, aktivnosti i rezultata
– sudjelovanje članova lokalne zajednice u provedbi predloženog projekta
– stupanj suradnje s lokalnim vlastima i drugim institucijama te organizacijama lokalne zajednice tijekom provedbe projekta
– vjerojatnost da se korist od projekta nastavi i nakon isteka financijske potpore
– sposobnost provoditelja projekta za uspješnost provedbe projekta
– učinkovitost projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore.
– projekt se provodi u partnerstvu

Članak VIII.

Prednost pri odabiru imat će projekti i programi koji:
– se provode u suradnji s drugim udrugama, institucijama
– uvode nove pristupe i daju pozitivan primjer za rješavanje zajedničkih problema
– omogućavaju uspostavljanje novih veza u zajednici (među ljudima koji inače ne bi bili povezani)
– uključuju rad volontera
– sadrže realan odnos troškova i očekivanih rezultata

NAČIN PRIJAVE

Članak IX.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte i programe prijaviti na posebnim obrascima (OV-P1, OV-P2, OV-P3, OV-P4, OV-P5 i OV-P6).

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Općini Vrbanja, Trg dr. F. Tuđmana 1, Vrbanja, ili na web stranici Općine Vrbanja www.opcina-vrbanja.hr.

Članak X.

Uz izvornik popunjenog obrasca za prijavu potrebno je obavezno priložiti:
– izvornik Proračuna projekta ili programa
– presliku Rješenja o registraciji udruge sa svim izmjenama i dopunama
– životopis voditelja projekta ili programa

Članak XI.

Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. F. Tuđmana 1, 32254 Vrbanja
s naznakom “Natječaj za financiranje udruga građana – područje financiranja br. _____ (obavezno navesti broj područja financiranja iz Natječaja, članak VI.)

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROJEKATA/PROGRAMA

Članak XII.

Projekte i programe od proteka roka za podnošenje prijava, ocjenjuju Komisija za proračun i financije Općine Vrbanja.
Sve udruge koje se prijave na Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira projekata i programa za uvrštavanje u Nacrt proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu.

Članak XIII.

Projekte i programe udruge mogu podnositi u partnerstvu s udrugama koje se ne financiraju izravno iz proračuna Općine Vrbanja.

Udruge mogu samostalno kandidirati samo jedan projekt.

Sve udruge, društva, klubovi koje će u 2014. godini ostvariti mogućnost na financiranje projekata i programa, bit će dužne sljedeće godine dostaviti Završni izvještaj o provedbi projekta (OV-P7) u protivnom neće moći sudjelovati na natječaju za sljedeću godinu, niti podnijeti prijavu za uvrštenje u proračun za 2015. godinu.

Molimo Vas da obrasce ne popunjavate rukom, tj. da iste dostavljate popunjene isključivo na računalu.

Načelnik Općine Vrbanja

Ivica Sep

Prilog: Javni natječaj (.pdf)

Prilog: Prijavni obrasci za projekte: OV-P1, OV-P2, OV-P3, OV-P4, OV-P5, OV-P6, OV-P7 (.xls)

Napomena: Svi obrasci se nalaze unutar jednog dokumenta kao zasebni listovi

Važno: veći broj udruga je svoje projekte koje bi se mogle uklopiti u ovaj Javni natječaj već i predlagao posljednjih godina prilikom prijave za uvrštenje u proračun, što kao potencijalna stavka treba  ostati i sada, no ovim se putem detaljnije opisuje tijek provedbe aktivnosti, odnosno projekta.