REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:  021-06/13-01/2149

URBROJ: 2212/08-01/01-13-1

Vrbanja, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,

S A Z I V A M

6. (šestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 18. prosinca 2013. godine / srijeda / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte i pete sjednice općinskog vijeća,

2. Donošenje odluke o nastavku sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola i

troškova smještaja u učeničkim domovima, za drugo polugodište šk.god. 2013./2014.,

3. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu, (za ovu točku potrebno je

ponijeti ranije dostavljen materijal),

4. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2014. godinu,

5. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2015-2016. godinu (za ovu točku

potrebno je ponijeti ranije dostavljen materijal),

6. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2014. god.,

7. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2014. god.,

8. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2014. godinu,

9. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za

2014. godinu,

10. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2014. godinu,

11. Ostalo

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ŽELJKO ŽAPER