REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-02/22-01/317

  URBROJ: 2196-31-01-1-22-1

  Vrbanja, 23. ožujka 2022. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

                 S A Z I V A M

 1. (sedmu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 28. ožujka 2022. godine / ponedjeljak / u 19,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                              D n e v n i   r e d:

 1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata Željka Petrovića (DHSS) na vijećničku dužnost i verifikaciji mandata nove vijećnice,
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Izmjena odluke o imenovanju Mandatne komisije, (zamjena Ž. Petrović)
 4. Izmjena odluke o imenovanju komisije za proračun i financije (zamjena Ž. Petrović)
 5. Izmjena odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Vrbanja (zamjena Ž. Petrović)
 6. Izmjena Odluke o izboru prvog potpredsjednika općinskog vijeća Općine Vrbanja,
 7. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine,
 8. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2021. godinu,
 9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja

za 2021. godinu,

 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine

Vrbanja za 2021. godinu,

 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 3. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2021. godinu,
 5. Izvješće o radu za 2021. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja,
 6. Izmjena odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima,
 7. Donošenje Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2022. godinu,
 8. Razmatranje zahtjeva za legalizaciju Frano Pačar, Vrbanja,
 9. Davanje suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,
 10. Razmatranje zamolbi i ostalo.

 

             S poštovanjem,               

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ZLATKO BALTA dipl.ing.šum