REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-03/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-8

  Vrbanja, 14. prosinca 2023. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                         

 

                 S A Z I V A M

20.(dvadesetu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 19. prosinca 2023. godine / utorak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

  D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 18 i 19. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2023. god,
 3. Razmatranje prijedloga II. izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2024. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2024. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2025-2026. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2024. god.,
 8. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2024. god.,
 9. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2024. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2024. godinu,
 2. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2024. godinu,
 3. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu,
 4. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2024. godinu,
 5. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu,
 6. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2024. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o porezima Općine Vrbanja,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vrbanja,
 3. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2023. god.,
 4. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2024.god.
 5. Usvajanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od -2027,
 6. Usvajanje Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP,
 7. Razmatranje zamolbi i ostalo.

 

             S poštovanjem,        

      

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.