REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-03/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-4

  Vrbanja, 12. srpnja 2023. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                         

 

                 S A Z I V A M

16. (šesnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 17. srpnja 2023. godine / ponedjeljak / u 20,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

       D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Davanje suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine (k.č.br. 105, 1620/1 i 1620/2 k.o. Soljani),
  4. Izvješće o provedbi Javnog poziva za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2023. godinu,
  1. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika, te ostalih radnih materijala potrebnih za nastavu i odluke o sufinanciranju radnih materijala učenicima osnovnih škola,
  2. Razmatranje prijedloga Izmjene Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela,
  1. Donošenje Odluke o isplati naknade Povjerenstvu za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrbanja,
  2. Razmatranje prijedloga novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave,
  3. Razmatranje zamolbi i ostalo.

 

             S poštovanjem,                

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Balta dipl. ing. šum.