REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-02/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-2

  Vrbanja, 22. ožujka 2023. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

                 S A Z I V A M

14.(četrnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 28. ožujka 2023. godine / utorak / u 20,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

 D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Načelnik – izvješće o radu za razdoblje lipanj – prosinac 2022. godine,
 3. Razmatranje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrbanja za 2022. godinu,
 4. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2022. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture OpćineVrbanja za 2022. godinu,
 1. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu,
 2. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022.g.,
 3. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrbanja za 2022. godinu,
 5. Izvješće za 2022. godinu koncesionara STRUNJE-TRADE d.o.o. za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja, te za mobilno reciklažno dvorište Nevkoš d.o.o.,
 6. Donošenje Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2023. god.,
 7. Razmatranje konačnog izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS,
 8. Razmatranje prijedloga odluke o ukidanju statusa Općeg dobra za k.č.br.1235 k.o. Vrbanja,
 9. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu RH koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište,
 10. Odluka o davanju koncesije – obavljanje dimnjačarskih poslova,
 11. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune odluke o grobljima,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Vrbanja,
 13. Razmatranje Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Vrbanja,
 14. Razmatranje zamolbi i ostalo.

 

             S poštovanjem,               

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.