REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO VIJEĆE

  KLASA: 024-02/22-01/1195

  URBROJ: 2196-31-01-1-22-1

  Vrbanja, 14. prosinca 2022. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,                   

 

 

                 S A Z I V A M

 1. (dvanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 19. prosinca 2022. godine / ponedjeljak / u 18,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

                                                              D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2022. god,
 3. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2022. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga odluke o projekciji Proračuna za 2024-2025. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u kulturi za 2023. god.,
 8. Razmatranje prijedloga odluke o rasporedu sredstava javnih potreba u sportu za 2023. god.,
 9. Razmatranje prijedloga programa gradnje i uređenja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrbanja za
 2. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Socijalnog programa za 2023. godinu,
 4. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu,
 5. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu,
 6. Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
 7. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u općinsko vijeće Općine Vrbanja za 2023. godinu,
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usklađenju nefinancijske i financijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku i financijsku imovinu,
 3. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrbanja u 2022. god.,
 4. Usvajanje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023.god.
 5. Razmatranje zamolbi i ostalo

             S poštovanjem,               

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                             Zlatko Balta dipl. ing. šum.