REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

               O P Ć I N A  V R B A N J A

KLASA: 112-02/19-01/1010

URBROJ: 2212/08-01/01-19-5

Vrbanja, 04. listopada 2019. godine.

Na temelju čl. 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18.), te članka 9. st.3. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje na radno mjesto 1. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme objavljenog 18. rujna 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 88/19, objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

            I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto imenovanja Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja može pristupiti 6 kandidata, i to:

  1. Sanja Šarčević, Županja
  2. Ana Papac, Vinkovci
  3. Sanja Markovinović, Županja
  4. Katarina Barukčić, Štitar
  5. Marinella Nikolić, Vrbanja
  6. Lorena Tokić, Soljani

II. Provjera znanja za radno mjesto imenovanja Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja provest će se 14. listopada 2019. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati u Vijećnici Općine Vrbanja u Vrbanji, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

            Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                              Tihana Stažnik, mag.iur.