21.03.2015. godine u Županji  je održano osposobljavanje Timova Civilne zaštite  općina sa području Vukovarsko-srijemske županije.  Na osposobljavanju su sudjelovali i pripadnici Tima Civilne zaštite Općine Vrbanja. Temeljem iskustva i prepoznatih potreba  zajednički su se počela provoditi praktična osposobljavanja timova za obranu od poplava na način da su predstavnici Hrvatskih voda uz pomoć Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, pokazivali i učili pripadnike timova kako se na pravilan način pune vreće s pijeskom, kako se postavljaju zečji nasipi, izgradnji protu-tlačnih zdenaca, te načinom branjenja pojedinačnih stambenih objekata sa zečjim nasipom. Osposobljavanje je ocijenjeno kao vrlo dobro, zabilježen  je visoki odaziv pripadnika timova i posebno je pohvaljeno profesionalno ponašanje pripadnika Civilne zaštite koji su sudjelovali u svim aktivnostima na jednom visokom nivou, te odradili sve što je od njih zatraženo.