Odlukom Općinskog vijeća s 27. sjednice od 27. ožujka 2012. godine, osnovano je kulturno vijeće Općine Vrbanja. Odluka je stupila na snagu osmim danom od dana objave u Službenom vjesniku Vukovasko-srijemske županije (br. 4 od 26. travnja 2012. godine). Tekst Odluke prenosimo u cijelosti:

Temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN br. 48/04 i 44/09) i članka 30. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09) Općinsko vijeće Općine Vrbanja donijelo  je na 27. sjednici održanoj 27. ožujka 2012. godine

O D L U K U

o osnivanju Kulturnog vijeća Općine Vrbanja

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom osniva se Kulturno vijeće Općine Vrbanja (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

(1) Odlukom se utvrđuju ciljevi osnivanja Vijeća, djelokrug rada Vijeća, broj i mandat  članova Vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja.

Članak 3.

(1) Vijeće se osniva u cilju unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja  profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva,  posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba  u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s  područja Općine Vrbanja u zemlji i inozemstvu u skladu s odredbama Zakona o kulturnim vijećima i to za pojedina područja kako slijedi:

– zaštitu kulturne baštine i arhivsku djelatnost,

– izdavačku i knjižničarsku djelatnost te književne manifestacije,

– likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,

– glazbenu, filmsku i multimedijsku djelatnost,

– kazališnu djelatnost,

– programe koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

– kulturno-umjetnički amaterizam i

– međunarodnu kulturnu suradnju.

Članak 4.

(1) Djelokrug rada Vijeća ostvaruje se:

–  predlaganjem ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje,

– predlaganjem programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrbanja,

– predlaganjem mjera za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao i kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva uopće, a posebno stvaralaštva mladih,

– predlaganjem mjera koje omogućuju javnosti Općine Vrbanja upoznavanje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi i drugih hrvatskih područja i drugih zemalja i naroda,

– ostvarivanjem utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Članak 5.

(1) Vijeće ima od pet do devet članova.

(2) Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima kao i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu  pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Članak 6.

(1) Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće Upravni odjel Općine Vrbanja Javnim pozivom ustanovama i udrugama iz područja kulture za podnošenje pisane prijave za imenovanje članova Vijeća.

Članak 7.

(1) Članove Vijeća imenuje Općinsko vijeće Općine Vrbanja na mandat od četiri godine.

(2) Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz djelokruga rada Vijeća.

Članak 8.

(1) Općinsko vijeće Općine Vrbanja može članove Vijeća razriješiti i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev,

– ukoliko su prestali djelovati u području kulture koju zastupaju u radu Vijeća ili

– iz drugih opravdanih razloga.

Članak 9.

(1) Vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik Vijeća.

(1) Na poziv predsjednika Vijeća u radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati i drugi umjetnici i kulturni djelatnici kako bi pridonijeli svojim sugestijama.

Članak 10.

(1) Članovi Vijeća su savjetodavno tijelo Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Vrbanja, koji trebaju pridonijeti razvoju kulturno-umjetničkih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke, te za svoj rad ne primaju novčanu naknadu od strane Općine Vrbanja.

Članak 11.

(1) O svojim zaključcima i prijedlozima Vijeće izvješćuje Općinsko vijeće i/ili Općinskog načelnika Općine Vrbanja.

(2) Vijeće na zahtjev Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika raspravlja o pojedinim  pitanjima iz područja kulture i umjetnosti i o njima dostavlja pisana mišljenja i prijedloge.

(3) Rad Vijeća je javan.

Članak 12.

(1) Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja Upravni odjel Općine Vrbanja.

Članak 13.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Klasa: 612-01/12-01/953

Urbroj: 2212/08-01/01-12-1

Vrbanja, 27. ožujka 2012. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Žaper

¸

Tekst Odluke preuzmite klikom na ovu poveznicu.