REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/14-01/101
URBROJ: 2212/08-01/01-14-1
Vrbanja, 21. siječnja 2014. godine

Temeljem ukazane potrebe Općina Vrbanja objavljuje:

O G L A S

  1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa mini javnih radova za mlade „Mladi za zajednicu“ na području Općine Vrbanja, za 10 izvršitelja programa, a sve prema programu Javnih radova iz godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2014. godinu, te mjerama i subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

–                     gospodarenje otpadom

–                     pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama

–                     drugi poslovi utvrđeni Programom

3.   Uvjeti potrebni za zasnivanje radnog odnosa:

–                      završena osnovna ili srednja škola

–                      hrvatsko državljanstvo

–                      zdravstvena sposobnost

–                      prebivalište na području Općine Vrbanja

Kriteriji za zapošljavanje osoba u javnom radu utvrđeni su od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oni su sljedeći:

–          osobe moraju biti mlađe od 29 godina

–          nezaposlene osobe – najmanje 90 dana prijavljene u evidenciji

nezaposlenih osoba

–          potpisan profesionalni plan zapošljavanja

4.        Prijavi je potrebno priložiti:

–                     dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

–                     životopis

–                     preslika osobne iskaznice

–                     dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba najmanje 90 dana

–                     eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju

zelenih površina

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je na to pravo pozvati se u prijavi i priložiti dokaze, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

5.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 29. siječnja 2014. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

6. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

7. Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

8. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep