REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
       NAČELNIK
KLASA: 022-01/19-01/474  
URBROJ: 2212/08-01/01-19-1  
Vrbanja, 17. travnja 2019. godine  

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

  1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa  javnih radova na području Općine Vrbanja „Revitalizacija javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Vrbanja“, za više izvršitelja programa (predvidivo 7 osoba), a sve prema programu Javnih radova – mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini.
  • Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

            – Uređenje okoliša uz institucije, škole i druge ustanove – svakodnevno, te sadnja cvijeća – povremeni poslovi,

             – Svakodnevni obilazak dječjih igrališta radi čišćenja, skupljanja lišća i ostalog otpada.

             – Čišćenje i uređenje javnih tržnica u centrima naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci.

             – Uređenje, te revitalizacija zapuštenih javnih površina i kanala i stavljanje u svrhu.

3.        Ciljane skupine:

             Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

            – bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

– mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

– mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

– osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

4.        Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Prijava/životopis (navesti u koju se posebnu skupinu prijavitelj svrstava: npr. hrvatski branitelji, roditelji s 4 i više malodobne djece, osobe s invaliditetom ili sl… i dostaviti dokaz o istome)

             –           presliku dokaza o završenoj školi

  • preslika osobne iskaznice
  • ispis staža iz E-knjižice
  • dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih  

             osoba

  • eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju   

             zelenih površina

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

5.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 25. travnja 2019. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

6.        Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

7.      Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

              Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine, niti osoba koja je u 2019. godini radila u javnom radu.

               Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

8.      O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

                  Velimir Redl