REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Klasa:  112-03/17-01/1401

Urbroj: 2212/08-01/01-17-1

Vrbanja, 19. prosinca 2017. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), objavljuje se:

O G L A S

Za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za slijedeće radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik za gospodarstvo i razvojne projekte – jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, u trajanju od (6) šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, puno radno vrijeme.

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajutim poslovima.

Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Probni rad traje dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne  može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od 2 mjeseca. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– Životopis,

– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi: preslik diplome,

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),

– preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, i

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od jednog mjeseca) i potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

– prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na internet stranici Općine Vrbanja www. opcina-vrbanja. hr te na oglasnoj ploći Općine Vrbanja, kao i vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., 32254 Vrbanja, u roku od osam dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom ,,za oglas – ne otvaraj”.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

OPĆINA VRBANJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA