REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/16-01/799
URBROJ: 2212/08-01/01-16-1
Vrbanja, 06. lipnja 2016. godine

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“, Općina Vrbanja kao inicijatora javnih radova raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere javnih radova
„Radom za zajednicu i sebe“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Općina Vrbanja inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Vrbanja na poslovima revitalizacije javnih površina i kulturne baštine, te zaštite i očuvanja okoliša na području Općine Vrbanja.

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu zapošljavanje  20 osoba prema Programu javnih radova, u okviru mjere „Radom za zajednicu i sebe“.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Trajanje programa: do 6 mjeseci (ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

 • Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: prijavljene u evidenciju nezaposlenih i beskućnici
 • Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
 • Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca;
 • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci;
 • Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljeni u evidenciji nezaposlenih do 4 mjeseca
 • Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova,  prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

Prijavi/zamolbi potrebno priložiti sljedeće priloge:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama u sustavu mirovinskog osiguranja.
 4. Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe
 5. Dokaz o završenoj školi
 6. Eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina

Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je na to pravo pozvati se u prijavi i priložiti dokaze, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 14. lipnja 2016. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

Oglas se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Općine Vrbanja.

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Broj radnika koji se traži: 20 radnika

Mjesto rada: Općina Vrbanja (naselje Vrbanja. Soljani i Strošinci)

Osobe koje su unazad 5 godina radile duže od 18 mjeseci u Javnom radu ne mogu biti kandidati za rad u ovom programu.

NAČELNIK OPĆINE

Ivica Sep