REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa:  112-03/15-01/1132

Urbroj: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 23. studenog 2015. godine

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

Za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od (3) tri mjeseca, puno radno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, za slijedeće radno mjesto:

1. Komunalni djelatnik – jedan djelatnik/ca, na određeno vrijeme, u trajanju od (3) tri mjeseca, puno radno vrijeme.

Posebni uvjeti:

– niža stručna sprema ili završena osnovna škola

– Položen vozački ispit B kategorije

– najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

(rad na siguran način)

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

II. Opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbanja.

III. Za prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

V. Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju  pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.

VI. Uz prijavu kandidati trebaju predočiti:

– prijava na oglas/životopis – uz naznaku poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo na

poslovima za radno mjesto na koje se prijavljuje

– preslik domovnice ili osobne iskaznice

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije

pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

– preslik vozačke dozvole

– dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani podnositelj prijave po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o rasporedu.

VII. Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 01. prosinca 2015. godine, preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme”.

VIII. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IX. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

IVICA SEP