REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa:  112-03/15-01/ 100

Urbroj: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 09. veljače 2015. godine

Na temelju Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući Ministarstva socijalne politike i mladih i Općine Vrbanja Klasa: 550-01/14-03/59 Ur.broj: 519-05-2-1/2-14-3 od 29. travnja 2014. godine, te Aneksa Ugovora o pružanju socijalnih usluga Klasa: 550-01/14-03/59 Ur.broj: 519-05-2-1/2-14-8 od 05. prosinca 2014. godine,  načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za prijam u službu tri djelatnika/ce za provođenje Programa

“Pomoć u kući starijim osobama”

na određeno vrijeme (zamjena djelatnika/ca za vrijeme korištenja godišnjeg odmora)


1. Gerontodomaćica dva djelatnika/ca,  na određeno vrijeme (zamjena djelatnica za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od (4) četiri mjeseca, puno radno vrijeme.

(Programa “Pomoć u kući starijim osobama” – poslovi gerontodomaćice)

– najmanje završena osnovna škola

– najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

2. Pomoćni radnik – jedan djelatnik/ca, na određeno vrijeme (zamjena djelatnika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) u trajanju od (2) dva mjeseca, puno radno vrijeme.

(Programa “Pomoć u kući starijim osobama” – poslovi pomoćnog radnika)

– najmanje završena osnovna škola

– Položen vozački ispit B kategorije

– najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom)

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Prednost imaju natjecatelji sa prebivalištem na području Općine Vrbanja.

II. Opis poslova određen je Programom “Pomoć u kući starijim osobama”, Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13), Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14) i Rješenjem Centra za socijalnu skrb Županja pojedinačno za svakog korisnika.

III. Za prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

V. Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju  pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.

VI. Uz prijavu kandidati trebaju predočiti:

– prijava na oglas/životopis – uz naznaku poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo na

poslovima za radno mjesto na koje se prijavljuje

– preslik domovnice ili osobne iskaznice

– dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o

podacima evidentiranim u bazi podataka hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije

pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

– preslik vozačke dozvole (samo za prijavu za pomoćnog radnika)

– dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom (krčilicom) (samo za prijavu za pomoćnog radnika)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani podnositelj prijave po obavijesti o izboru a prije donošenja rješenja o prijamu.

VII. Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 17. veljače 2015. godine, preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  Program PUK-a”.

VIII. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

IX. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

IVICA SEP