REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 024-06/22-01/407

Urbroj: 2196-31-01-1-22-1

Vrbanja, 21. travnja 2022. godine

 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13, 1/18 i 4/21), općinski načelnik objavljuje:

 

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova na području Općine Vrbanja „Uređenje javnih površina na području Općine Vrbanja“, za više izvršitelja programa (predvidivo 3 osobe), a sve prema programu Javnih radova – mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godini.

 

Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

 

          – Komunalni radovi sukladno programu Javnih radova „Uređenje javnih površina na području Općine Vrbanja“

 

Ciljane skupine:

 

  1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

 

-roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.

 

  1. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.
  1. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

 

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Prijava/životopis (navesti u koju se posebnu skupinu prijavitelj svrstava: npr. roditelji s 4 i više malodobne djece ili sl… i dostaviti dokaz o istome)
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Preslika osobne iskaznice
  • Ispis staža iz E-knjižice
  • Dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
  • Eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

 

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 29. travnja 2022. godine, na adresu:

 

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

 

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata. 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

 Velimir Redl