REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa:  112-03/19-01/ 701

Urbroj: 2212/08-01/01-19-1

Vrbanja,  11. lipnja 2019. godine

                        Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13 i 1/18), te Ugovora o suradnji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Općine Vrbanja, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za prijam u službu  izvoditelja Programa

“Pomoć u kući starijim osobama”

 na određeno vrijeme (zamjena djelatnika/ca za vrijeme korištenja godišnjeg odmora),

u trajanju od 3 mjeseca

– dvije osobe

– na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca (zamjena djelatnika/ca za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) – poslovi gerontodomaćice, te ostali komunalni poslovi, Program “Pomoć u kući starijim osobama” 

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uvjeti za prijem:

– najmanje završena osnovna škola

Opis poslova određen je Programom “Pomoć u kući starijim osobama” sastavljenim od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Uvid u Program može se izvršiti u Općini Vrbanja.

Za prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno članku 101. i 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Uz prijavu kandidati trebaju predočiti:

– prijava na oglas/životopis –

– preslik domovnice ili osobne iskaznice

– ispis staža iz E-knjižice

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

–  vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka   

   15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

   samoupravi,

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 19. lipnja 2019. godine, preporučeno poštom na adresu: OPĆINA VRBANJA, TRG dr. FRANJE TUĐMANA 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

                                                                                                               VELIMIR REDL