REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/18-01/46
URBROJ: 2212/08-01/01-18-2
Vrbanja, 17. siječnja 2018. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava  KLASA: 910-04/17-07/10 URBROJ: 524-06-03-01/2-17-56  i odbranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032 od 14. studenog 2017. godine, Općina Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  1. 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Vrbanja

radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032  Ministarstva rada i mirovinskog sustava za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

–        Radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju,

ZAŽELI– Program zapošljavanja žena  Općina Vrbanja.

–     Broj radnika koji se traži: 20 radnica.

  1. OPIS POSLOVA:

–        dostava namirnica

–        održavanje čistoće stambenog prostora

–        pranje i glačanje rublja,

–        ostale usluge u kući i okućnici

–        pomoć pri oblačenju i svlačenju

–         briga o higijeni i osobnom izgledu

–        pomoć u socijalnoj integraciji

–        posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava
pomagala i sl.)

–        pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

–        pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,

–        i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.

Osoba se zapošljava na određeno vrijeme, dok traje obveza za istim projektom (24 mjeseca).

3.          Prijavi je potrebno priložiti:

–                  presliku dokaza o završenoj školi

–                  životopis

–                  preslika osobne iskaznice

–                  ispis staža iz E-knjižice

–                  dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu, koja se može preuzeti na stranicama Općine Vrbanja.

4.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 25. siječnja 2018. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas – ZAŽELI!“

5. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Općina Vrbanja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

6. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

IZJAVA  o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu

NAČELNIK OPĆINE

Velimir Redl