O D L U K U

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE VRBANJA 2017. – 2023.

možete pogledati na: OVOJ POVEZNICI

Tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na

okoliš je Općina Vrbanja u suradnji sa Službom za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu

okoliša, Odsjekom za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije.