Sukladno objavljenom Javnom pozivu za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2022. godinu KLASA: 402-01/22-01/341 URBROJ: 2196-31-01-1-22-1 od 28. ožujka 2022. godine, te administrativne kontrole i procjene kvalitete prijava Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za za potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja, odobrava se financijska potpora za poduzetnike za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih potpora poduzetnicima u 2022. godini.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Vrbanja za 2022. godinu, načelnik Općine Vrbanja će sklopiti ugovore sa poduzetnicima koji su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava potpora.