Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Vrbanja

PODACI O Davatelju koncesije:

OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, OIB: 10427349735,

Broj telefona + 385 (0)32863 108, Broj telefaksa: + 385 (0)32 863 241,

Adresa elektroničke pošte: opcina.vrbanja@vu.t-com.hr i opcina@opcina-vrbanja.hr, Internet adresa: www.opcina-vrbanja.hr

Vrsta postupka i predmet koncesije

Otvoreni postupak davanja koncesije za javne usluge s ciljem sklapanja ugovora o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje. Predmet koncesije je javna usluga – obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – usluge obavljanja dimnjačarskih poslova koje podrazumijeva:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
  • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
  • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
  • spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,
  • kontrola povrata dimnih plinova i ispitivanje emisije plinova,
  • poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Pod dimnjakom, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka (u daljnjem tekstu: dimovodni objekti).

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Vrbanja o ustrojstvu i načinu obavljanju dimnjačarske službe propisano je da se dimovodni objekti na području koje čini područje obavljanja djelatnosti koncesije čiste najmanje dva (2) puta tijekom jedne kalendarske godine.

Pod uređajima za loženje smatraju se ložišta na kruta, tekuća i plinovita goriva.

Mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije

Područje obavljanja dimnjačarskih poslova je cijelo područje Općine Vrbanja koje predstavlja jedno dimnjačarsko područje, odnosnodimnjačarsko područje obuhvaća naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci

Rok trajanja koncesije i broj koncesija koje se dodjeljuju

Koncesionar je dužan započeti sa obavljanjem usluge koja je predmet koncesije odmah po potpisivanju ugovora, a sukladno godišnjem planom čišćenja. Rok trajanja koncesije je 5 (pet) godina od dana potpisivanja  ugovora o koncesiji.

Dodjeljuje se jedna (1) koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja.

Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponude iznosi 30 (trideset) dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, bez obzira na način dostave.

Rok za dostavu ponude je 10. ožujka 2023. godine do 14:00 sati.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga

Dokumentacija za nadmetanje – dimnjacˇarski poslovi