NOVA NAREDBA o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH – stupa na snagu od  21.7.2023.

NN – 2023 – 82 – 1291

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_82_1291.html

Novom naredbom određeno je da će se eutanazirati samo svinje na gospodarstvima gdje je potvrđena svinjska kuga.