REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK

KLASA: 604-02/13-01/1848
URBROJ: 2212/08-01/01-13-2
Vrbanja, 16. listopada 2013.godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke KLASA: 604-02/13-01/1848, UR.BROJ: 2212/08-01/01-13-1 od 16. listopada 2013. godine, raspisuje se:

.

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

¸

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Vrbanja.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

Zahtjev za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (preuzmite klikom na ovu poveznicu ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
– potvrdu fakulteta o upisu na II, III, IV ili V. godinu studija,
– potvrdu o prebivalištu,
– prijepis ocjena za prethodnu godinu obrazovanja,
– presliku domovnice
– izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi, ovjerenu kod
javnog bilježnika,
– izjavu o zajedničkom kućanstvu (izdanu od podnositelja Zahtjeva),
– potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva,
– potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti,
– potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza,
– presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji unazad jednu godinu imaju prebivalište na području Općine Vrbanja i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi. Prednost pri dodijeli imat će kandidati s boljim prosjekom ocjena, manjim prihodima i studenti koji žive u obitelji s više djece.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 31. listopada 2013. godine.

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Vrbanja i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za studentske stipendije”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.
¸

Načelnik Općine Vrbanja
Ivica Sep