REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

 OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:  604-02/20-01/1175

URBROJ: 2212/08-01/01-20-1

Vrbanja, 20. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13 i 1/18) i Odluke Općinskog vijeća Općine Vrbanja KLASA: 602-01/20-01/960, URBROJ: 2212/08-01/01-20-1 od 01. rujna 2020. godine, raspisuje se:

 

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

 

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Vrbanja.

 

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

 

– Zahtjev za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (preuzeti obrazac na web stranici

Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
– potvrdu fakulteta o upisu na I., II., III., IV. ili V. godinu studija,
– potvrdu o prebivalištu,
– prijepis ocjena za prethodnu godinu obrazovanja,
– presliku domovnice
– izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi, ovjerenu kod

javnog bilježnika,
– potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti (samo za izvanredne studente)
– potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza,

– presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali I., II., III., IV. ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji unazad jednu godinu imaju prebivalište na području Općine Vrbanja i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

 

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 04. studenog 2020. godine.

 

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Vrbanja i broju prijavljenih studenata.

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Općina Vrbanja dodjeljivati će studentske stipendije studentima I. godine s prebivalištem na području Općine Vrbanja u akademskoj godini 2020/2021., u jednokratnom iznosu od 6.000,00 kn koji će se isplaćivati po završetku I. godine studija i dostavom dokaza o istome.

 

Studentske stipendije studentima II., III., IV. i V. godine s prebivalištem na području Općine Vrbanja u akademskoj godini 2020/2021. dodjeljivat će se u iznosu od 500,00 kn/mjesečno, počevši od studenog 2020. godine do listopada 2021. godine.

 

Na temelju provedenog natječaja načelnik Općine Vrbanja donosi Odluku o dodjeli studentskih stipendija. Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

 

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za studentske stipendije”.

 

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

Zahtjev za dodjelu stipendije 2020-2021 GOD

Načelnik Općine Vrbanja
Velimir Redl