REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
objavljuju

¸

JAVNI  POZIV

¸

za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini

I. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za sufinanciranje projekata i programa koji se realiziraju na turistički nerazvijenim područjima, u cilju stvaranja novih turističkih destinacija, proširenja i obogaćivanja turističke ponude, kroz:

  1. razvoj i unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture (kroz obnovu i zaštitu kulturne i prirodne baštine za potrebe turizma, te izgradnju i obnovu smještajnih objekata – vrste kampova, kojih nedostaje na predmetnom području),
  2. razvoj novih inovativnih proizvoda i unapređenje turističke ponude (kroz razvoj posebnih oblika turizma, inovativne proizvode i događanja koja unapređuju turizam).

II. Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu trgovačka društva, obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, turističke agencije, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.

III. Cjeloviti tekst Programa s kriterijima odobravanja sredstava i drugim uvjetima provedbe Programa te obrazac Zahtjeva – TNP/12 sastavni su dio ovog Javnog poziva koji se nalaze na internet stranicama Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice.

IV. Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta/programa:
– ispunjen obrazac zahtjeva (TNP/12) koji se nalazi na Internet stranicama Ministarstva  i HTZ
– dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva
– potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana)
– dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu ili području realizacije programa/projekta
– opis programa ili projekta s dokumentacijom koja ga pojašnjava (idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija sa potrebnim odobrenjima i dozvolama, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, trajanje i faze realizacije, foto-dokumentacija i druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih kriterija)
– troškovnik provedbe projekta koji se kandidira, sa naznačenim do sada realiziranim stavkama troškovnika
– program ulaganja i izvori financiranja, uz dostavu dokaza (izjava o visini vlastitih sredstava, ugovori o sufinanciranju projekta od strane drugih subjekata i dr.)
– dokazi koji služe za ocjenu podnositelja zahtjeva (registracija, reference, osposobljenost, dosadašnji doprinos razvoju turizma) – dokazi koji služe za ocjenu interesa tržišta (predugovori, ugovori, sporazumi, partnerstva sa turističkim agencijama, hotelima, javnim ustanovama, školama i dr.)

V. Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava razmatra zajedničko Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava donijeti će se najkasnije u roku 30 dana od datuma zatvaranja javnog poziva. Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku biti će objavljen na internet stranicama Ministarstva  i HTZ u roku 15 dana od dana donošenja Odluke. Ministarstvo, odnosno, HTZ će s odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku 15 dana od dana objave Odluke. Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica, koju korisnik dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja.

VI. Pri odluci o odabiru projekata i dodjeli sredstava uzimati će se u obzir sljedeći kriteriji:
– indeks razvijenosti lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem se području program ili projekt realizira
– turistički razred u koji je razvrstano naselje, općina ili grad na čijem se području program ili projekt realizira
– ocjena značaja i originalnosti projekta za proširenje/poboljšanje ukupne turističke ponude nerazvijenog područja
– ocjena podnositelja zahtjeva (registracija, reference, osposobljenost, dosadašnji doprinos razvoju turizma)
– sadašnja faza realizacije programa/projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)
– omjer osiguranog financiranja vlastitim sredstvima i iz drugih izvora i tražene potpore
– sudjelovanje drugih zainteresiranih subjekata (županije, grada/općine, turističke zajednice, međunarodne organizacije) u sufinanciranju programa/projekta
– interes tržišta za predloženim novim proizvodom (predugovori, ugovori, sporazumi, partnerstva sa turističkim agencijama, hotelima, javnim ustanovama, školama i dr.)

VII. Ministarstvo i HTZ zadržavaju pravo praćenja realizacije projekata/programa, kao i kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

VIII. Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Prijava na javni poziv- TURISTIČKI NERAZVIJENA PODRUČJA – ne otvaraj“.

IX. Neće se razmatrati zahtjevi:
– projekti ili programi koji se realiziraju na turistički razvijenim područjima
– koji se ne dostave u roku
– za nejasne projekte (ako u priloženoj dokumentaciji nisu jasni ciljevi, namjena, turistička valorizacija) i projekte koji nisu sukladni Programu
– podnositelja zahtjeva koji nisu izvršili ugovorne obveze prema Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena sredstva

X. Javni poziv je otvoren do 08. lipnja 2012. godine.

KLASA: 334-05/12-17/1
URBROJ: 529-04-02-01-12-2
Zagreb, 02. svibnja 2012.