REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 602-01/20-01/1012
URBROJ: 2212/08-01/01-20-1
Vrbanja, 14. rujna 2020. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13 i 1/18) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/20-01/960 UR.BROJ: 2212/08-01/01-20-2 od 01. rujna 2020. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika
u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2020/2021, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:
– Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
– potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2020/2021,
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2020/2021,
– preslika osobne iskaznice učenika,
– potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog
prebivališta,
– preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 28. rujna 2020. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.
Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

OBRAZAC Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2020. god.

Načelnik Općine Vrbanja
Velimir Redl