REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI  NAČELNIK
KLASA:  602-02/23-01/3

URBROJ: 2196-31-02-1-23-2

Vrbanja, 14. rujna 2022. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13, 1/18 i 4/21) i Odluke Općinskog vijeća KLASA: 602-02/23-01/3,  URBROJ: 2196-31-01-1-23-1 od 29. kolovoza 2023. godine, Općinski načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

 

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2023/2024, s mogućnošću produženja.

 

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

– zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),

– obrazac privole (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
– potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2023/2024,
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2023/2024,

– preslika osobne iskaznice učenika,
– potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog

prebivališta,

– preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

 

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 29. rujna 2023. godine.

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pisanom obliku.

 

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu:

OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje učeničkih domova 2023-2024

Obrazac Privole – ucenicki domovi 2023.

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2023. god.

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

Velimir Redl