Na temelju članka 41. Statuta LAG-a Šumanovci i članka 15. Pravilnika  o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u uredu Lokalne akcijske grupe ”Šumanovci” Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 01. kolovoza , 2017. godine raspisuje

Javni natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto : stručni suradnik Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci

Opći uvjeti:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

–        minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

–        osposobljenost za rad na računalu

–        vozačka dozvola B  kategorije

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG – a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG – a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 (petanest) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 8, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za prijem u radni odnos – stručni suradnik LAG-a Šumanovci“.

U slučaju prijave većeg broja kandidata Upravni odbor LAG-a Šumanovci zadržava pravo provesti testiranje kandidata.

Ukoliko dva i više kandidata ostvari jednak broj bodova prilikom testiranja prednost pri izboru kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto stručni suradnik imati će  osobe sa prijavljenim prebivalištem na području LAG-a Šumanovci .

Predsjednik LAG-a Šumanovci

dipl.pr.Stjepan Abramović